Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2019/2020

oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla cudzoziemców, czyli osób nieposiadających polskiego obywatelstwa

Kierunek
Intellectual Property and New Technologies
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Numer naboru
pierwszy
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Języki wykładowe
angielski
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 15.01.2019 od godz. 12:00 do 27.02.2019
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne i dokumenty wy­magane przy rejestracji.

do 06.03.2019,  do godz. 12:00
Egzaminy12.03.2019

Ważne: jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne zespoły egzaminacyjne. Nie będziemy mogli zorganizować dla ciebie egzaminów w innym terminie.
Ogłoszenie listy rankingowej14.03.2019
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 15.03.2019 do 28.03.2019

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

od 01.04.2019 do 04.04.2019

Formalne warunki wstępne

Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Wynik kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie dokonuje się oceny listu motywacyjnego kandydata (ocenianego w skali 0–50 punktów). Do drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej (ocenianej w skali 0–50 punktów), przystępują kandydaci, którzy uzyskali najwięcej punktów w etapie pierwszym w liczbie przekraczającej o połowę ustalony limit miejsc (limit miejsc w danym naborze + 50%). Kandydaci, którzy nie przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej otrzymują z niej 0 (zero) punktów. Wynik kandydata jest sumą punktów uzyskanych przez kandydata w obu etapach postępowania kwalifikacyjnego.

Wynik kwalifikacji jest obliczony w oparciu o:

 1. ocenę listu motywacyjnego sporządzonego w języku angielskim (50 pkt.) wskazującego w szczególności:
  • zaliczone kursy z zakresu prawa (w szczególności cywilnego lub prawa własności intelektualnej), zarządzania, ekonomii lub inne kursy mające przynajmniej pośredni związek z szeroko pojętą dziedziną prawa własności intelektualnej i/lub nowych technologii, lub
  • zakres dotychczasowych doświadczeń związanych z obszarem własności intelektualnej i/lub nowych technologii.
 2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (50 pkt.) dotyczącej motywacji oraz przygotowania merytorycznego kandydata do podjęcia studiów oraz znajomości języka angielskiego (poziom B2).

Limit miejsc
25
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
20
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również obywateli polskich.
Liczba semestrów
3

Opis programu

The programme delivers comprehensive knowledge on the legal protection and commercial exploitation of new technologies. New technologies create new opportunities in life and science and build bridges between people from different countries and cultures. They also pose serious challenges, especially for the intellectual property law. The programme offers an extensive curriculum on the intellectual property law related to new technologies, considered from an international perspective. It adopts a comparative approach to IP regulations, with EU law serving as a main point of reference.

The programme is developed in cooperation with the World Intellectual Property Organisation (WIPO). Its main focus is on the following issues: new technologies and patent law; copyright in the digital era; commercial communication in the context of trade marks, designs and unfair competition; data protection, privacy and personal rights on the Internet; Internet service providers’ liability; and more.

The programme takes advantage of new technologies. Its first, non-residential semester is realised on-line, through a state-of-the-art e-learning platform. The remaining two residential semesters, which take place in Kraków, combine traditional lectures and seminars with e-learning. Detailed information on www.ip.uj.edu.pl.

Profil absolwenta

Graduates of the programme are well-prepared for working in international and domestic corporations and institutions active in the area of new technologies, or in non-governmental organisations. Their knowledge and competences may be of special value to those entrepreneurs and legal firms which operate in the demanding new technologies markets.

Students may continue their education in Poland and/or abroad in the framework of the following postgraduate and at LLM studies:

 • LL.M program European and Transnational Law of Intellectual Property and Information Technology run by the University of Göttingen
 • LL.M program International Studies in Intellectual Property Law run by the Technical University of Dresden
 • Post-graduate studies in Intellectual Property Law and New Technologies Law conducted by the University of Gdańsk
 • Postgraduate studies in the Law of Modern Technologies conducted by the Kozminski University in Warsaw
 • Postgraduate Intellectual Property Law Studies conducted by the University of Warsaw

The Intellectual Property Rights Chair provides also the opportunity to apply for doctoral studies (third-cycle studies) at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • skan podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisanego,
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Jeżeli dyplom został uzyskany poza Polską i brak na nim informacji o uprawnieniu do kontynuowania kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która dyplom wydała, kandydat zobowiązany jest dołączyć skan potwierdzenia tego uprawnienia.
  Jeżeli w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze wydanego dokumentu dyplomu, przedstawia skan wydanego przez uczelnię zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia.,
 • skan listu motywacyjnego sporządzonego w języku angielskim, wskazującego w szczególności:
  • zaliczone kursy z zakresu prawa (w szczególności cywilnego lub prawa własności intelektualnej), zarządzania, ekonomii lub inne kursy mające przynajmniej pośredni związek z szeroko pojętą dziedziną prawa własności intelektualnej i/lub nowych technologii, lub
  • zakres dotychczasowych doświadczeń związanych z obszarem własności intelektualnej i/lub nowych technologii​
  ,
 • dokumenty przesyłane podczas rejestracji na studia w postaci skanów muszą być przysyłane w postaci jednego, scalonego pliku,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski, należy dołączyć skan poświadczonego tłumaczenia na język polski lub angielski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument
  .

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • oryginał podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisanego, którego skan był przesłany na etapie rejestracji,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia – z oryginałem do wglądu.
  Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji, lub należy do niego dołączyć pisemne oświadczenie o dostarczeniu apostille lub legalizacji w terminie do 25 września 2019 roku.
  Jeżeli w dyplomie brak jest informacji o uprawnieniu do kontynuowania kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która dyplom wydała, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze wydanego dokumentu dyplomu, przedstawia wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia oraz pisemne oświadczenie o dostarczeniu kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, z wyłączeniem tych osób, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona w trakcie egzaminu – z oryginałem do wglądu,
 • fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • podczas wpisu na studia kandydat okazuje do wglądu własny dokument tożsamości. Pełnomocnik reprezentujący kandydata okazuje do wglądu własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski należy dołączyć oryginał poświadczonego tłumaczenia na język polski lub angielski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument
  ,
 • w przypadku wpisu korespondencyjnego: pisemne oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie w terminie do 25 września 2019 roku,
 • kopie pozostałych dokumentów przesyłanych elektronicznie na etapie rejestracji – z oryginałami do wglądu.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • jeżeli kandydat jest kierowany na studia decyzją ministra: imienne skierowanie wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę upoważnioną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada skierowania, przedstawia pisemne oświadczenie o jego doręczeniu w terminie do 25 września 2019 roku,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie:
  • polisy ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub
  • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
  • powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (polski Narodowy Fundusz Zdrowia), lub
  • potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski na minimalną kwotę 30 000 euro
  – z oryginałem do wglądu.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada takiego dokumentu, przedstawia pisemne oświadczenie o dostarczeniu jego kopii wraz z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
85,00 PLN / 20,00 EUR / 22,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
5000 EUR / pierwszy rok

Szczegółowe informacje o opłacie:
 • opłata za 1. rok studiów: 5000 EUR
 • opłata za 2. rok studiów: 2000 EUR

Opłata za studia wnoszona jest w 2 ratach.

W przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszą ratę wysokości 1/2 opłaty za pierwszy rok studiów należy wnieść do 7 dni od dokonania wpisu na studia lub w terminie ustalonym przez jednostkę prowadzącą studia. Kolejną ratę należy wnieść do dnia 15 lutego.

W przypadku kolejnych lat studiów pierwszą ratę w wysokości 1/2 opłaty za dany rok studiów należy wnieść w terminie do dnia 15 października. Kolejną ratę należy wnieść do dnia 15 lutego.


Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Wydział Prawa i Administracji
Bracka 12, pok. 205/206
31-056 Kraków
Numer telefonu stacjonarnego
+48 12 663 19 46
Fax
+48 12 427 59 63
Adres e-mail
ip@uj.edu.pl
Strona WWW
www.wpia.uj.edu.pl/ip
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
informacja zostanie podana w późniejszym terminie