Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2019/2020

oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla obywateli polskich

Kierunek
chemia medyczna
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Numer naboru
pierwszy
Wydział
Wydział Chemii
Języki wykładowe
polski
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 04.06.2019 od godz. 12:00 do 14.07.2019
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 16.07.2019,  do godz. 12:00
Wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych do 16.07.2019,  do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej19.07.2019
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 22.07.2019 do 24.07.2019

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

od 25.07.2019 do 26.07.2019

w przypadku powtarzania procedury

od 29.07.2019 do 30.07.2019

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.
Dostarczenie zaświadcze­nia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów do 06.09.2019

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do jednostki prowadzącej wpisy. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia kandydatowi rozpoczęcie studiów.

Formalne warunki wstępne

Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata):

 • na kierunku: chemia medyczna – grupa 1,
 • na kierunkach: chemia, chemia i toksykologia sądowa, farmacja, biochemia, biotechnologia, inny kierunek, dla którego w ramach ukończonych studiów zrealizowano co najmniej 80% punktów ECTS dla kursów zgodnych z programem studiów I stopnia na kierunku chemia medyczna – grupa 2,
 • a dowolnych innych kierunkach, dla których w ramach ukończonych studiów zrealizowano co najmniej 60% punktów ECTS dla kursów zgodnych z programem studiów I stopnia na kierunku chemia medyczna – grupa 3.

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na te studia otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do uczelni zaświadczenia lekarskiego w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji (zakładka „Terminy”). Niedopełnienie tego obowiązku przez kandydata uniemożliwia kandydatowi rozpoczęcie studiów.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujący element kryteriów kwalifikacji:

nazwa elementu waga
średnia ze studiów 100 %

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą punktów uzyskanych z powyższego elementu pomnożoną dodatkowo przez współczynnik zależny od grupy, w obrębie której kandydat przystępuje do kwalifikacji, zgodnie z poniższą tabelą:

numer grupy współczynnik
grupa 1 1
grupa 2 0,8
grupa 3 0,7

Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej rekrutacja.uj.edu.pl.

Limit miejsc
70
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
15
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również cudzoziemców.
Liczba semestrów
4

Opis programu

Kierunek studiów Chemia medyczna bazując na solidnych podstawach z zakresu chemii obejmuje dodatkowo wybrane zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, medycznych i farmaceutycznych pozwalając poznać i zrozumieć najważniejsze aspekty syntezy i identyfikacji związków aktywnych biologicznie, ich metabolizmu w organizmie, działania na poziomie molekularnym oraz zależności pomiędzy ich budową i aktywnością biologiczną, a także nabyć umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod instrumentalnych do ich charakterystyki oraz weryfikacji ich aktywności.

Program studiów przewiduje 120 punktów ECTS.

Podczas pierwszego semestru studiów II stopnia realizowany jest obowiązkowy rdzeń kursów podstawowych mający na celu dostarczyć pogłębionej wiedzy dotyczących projektowania, syntezy, analizy i działania związków farmakologiczne czynnych. W drugim semestrze większa część programu studiów realizowana jest jako zajęcia fakultatywne w postaci bloków kursów pozwalających wybrać jedną z trzech ścieżek specjalizacyjnych koncentrujących się na syntezie (panel A), analizie i charakteryzowaniu (panel B) oraz zagadnieniach aktywności (panel C) związków biologicznie czynnych. Uzupełnieniem zajęć panelowych są kursy do wyboru w języku polskim i angielskim. W trzecim semestrze przewidziane są kursy obowiązkowe dostarczające wiedzy o praktycznych aspektach zastosowań chemii medycznej. Drugi rok studiów przeznaczony jest w zasadniczej części na pracę badawczą w ramach pracowni magisterskiej i seminarium magisterskiego. Program studiów obejmuje też obowiązkowe kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz lektorat języka angielskiego.

Do rozpoczęcia studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Na Wydziale Chemii obok Naukowego Koła Chemików działa Naukowe Koło Studentów Chemii Medycznej i Ochrony Środowiska.

Profil absolwenta

Absolwent studiów II stopnia kierunku Chemia medyczna posiada interdyscyplinarne wykształcenie w obszarze nauk chemicznych oraz w zakresie wybranych aspektów nauk biologicznych, farmaceutycznych i medycznych pozwalających na projektowanie, syntezę lub izolację z materiałów pochodzenia naturalnego substancji bioaktywnych, ich charakterystykę fizykochemiczną oraz ich aktywność biologiczną.

Wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin potrafi zaprojektować materiały do wykorzystania w biomedycynie, medycynie i dziedzinach pokrewnych, dobrać odpowiednie warunki do ich otrzymania oraz zaproponować metody weryfikacji ich aktywności biologicznej. Dysponuje wiedzą ogólną z zakresu zaawansowanych metod instrumentalnych i technik pomiarowych wykorzystywanych w chemii medycznej.

Planuje i wykonuje eksperymenty zgodnie z zasadami bioetyki, standardami BHP i zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. Cechuje się wysokim profesjonalizmem, rzetelnością i sumiennością w poszerzaniu wiedzy i wykonywaniu obowiązków zawodowych. Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych badań, dokonać analizy i interpretacji uzyskanych danych oraz przedstawić je w formie rozprawy lub raportu naukowego.

Ważnymi cechami osobowościowymi jest zdolność do współpracy w grupie, lojalność, etyczne zachowanie uwzględniające poszanowanie prawa patentowego i własności intelektualnej. Program studiów ma na celu wykształcić osoby posiadające interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na znalezienie zatrudnienia w branży chemicznej, biotechnologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej i innych a także podjęcie pracy naukowej w jednostkach badawczych w ośrodkach krajowych lub zagranicznych. Absolwenci studiów II stopnia kierunku chemia medyczna mogą kontynuować kształcenie w szkołach doktorskich oraz na studiach podyplomowych.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisane,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia – z oryginałem do wglądu.
  Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji, lub należy do niego dołączyć pisemne oświadczenie o dostarczeniu apostille lub legalizacji w terminie do 25 września 2019 roku.
  Jeżeli w dyplomie brak jest informacji o uprawnieniu do kontynuowania kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która dyplom wydała, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze wydanego dokumentu dyplomu, przedstawia wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia oraz pisemne oświadczenie o dostarczeniu kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.,
 • kopia wydanego przez uczelnię dokumentu potwierdzającego uwzględniany w postępowaniu wynik studiów wyższych:
  • jeżeli była uwzględniana średnia ocen ze studiów, ocena z egzaminu dyplomowego lub ocena z pracy dyplomowej: kopia odpowiedniej strony w suplemencie do dyplomu lub w transkrypcie wraz ze stroną zawierającą nazwisko i numer dyplomu lub transkryptu lub kopia zaświadczenia zawierającego tę ocenę, wydanego przez ukończoną uczelnię
  • jeżeli była uwzględniana ocena na dyplomie: kopia pierwszej strony dyplomu z wpisanym ogólnym wynikiem studiów lub zaświadczenia zawierającego tę ocenę, wydanego przez ukończoną uczelnię
  – z oryginałem do wglądu,
 • fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • podczas wpisu na studia kandydat okazuje do wglądu własny dokument tożsamości. Pełnomocnik reprezentujący kandydata okazuje do wglądu własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski należy dołączyć oryginał poświadczonego tłumaczenia na język polski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument
  .
Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na te studia otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do uczelni zaświadczenia lekarskiego w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji (zakładka „Terminy”). Niedopełnienie tego obowiązku przez kandydata uniemożliwia kandydatowi rozpoczęcie studiów.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
85,00 PLN / 20,00 EUR / 22,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Wydział Chemii
ul. Gronostajowa 2, pok. DO-03
30-387 Kraków
Numer telefonu stacjonarnego
+48 12 686 27 54
Fax
+48 12 686 27 50
Adres e-mail
dziekana@chemia.uj.edu.pl
Strona WWW
www.chemia.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
22 lipca: 09:00–13:00
23 lipca: 09:00–13:00
24 lipca: 09:00–13:00
25 lipca: 09:00–13:00
26 lipca: 09:00–13:00
29 lipca: 09:00–13:00
30 lipca: 09:00–13:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.