Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2019/2020

oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla obywateli polskich

Nazwa studiów
kompetencje międzykulturowe w biznesie
Poziom studiów
podyplomowe
Forma studiów
niestacjonarne
Wydział
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Języki wykładowe
polski
Rejestracja od 08.07.2019 od godz. 12:00 do 08.10.2019, do godz. 12:00
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o .

do 10.10.2019,  do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej11.10.2019
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 14.10.2019 do 17.10.2019

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Formalne warunki wstępne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny na dowolnym kierunku.

Wynik kwalifikacji

Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie kolejności rejestracji wy­zna­cza­nych datą i godziną wybrania przez kandydata opcji „Zarejestruj się”, zgodnie z harmonogramem rejestracji na studia.

Limit miejsc
40
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
16
Podane wyżej informacje o limitach przyjęć dotyczą wszystkich kandydatów, zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.
Liczba semestrów
2

Opis programu

Podstawowym celem kształcenia jest rozwinięcie kompetencji międzykulturowych u osób pracujących w wielokulturowym środowisku i współpracujących z ludźmi oraz instytucjami spoza kraju. Współcześnie, między innymi za sprawą migracji międzynarodowych oraz globalizacji gospodarki, coraz częściej mają miejsce interakcje z osobami wywodzącymi się z różnych tradycji kulturowych oraz kierującymi się odmiennymi normami, wartościami i kultywującymi inne zwyczaje. Aby efektywnie współpracować i skutecznie porozumiewać się w takich warunkach społecznych, niezbędne stają się kompetencje międzykulturowe. Nie sprowadzają się one jedynie do znajomości języków obcych, czy zasad savoir-vivre w poszczególnych kulturach, ale rozumiane są szeroko i obejmują również wiedzę o dynamice procesów międzykulturowych i o poszczególnych kulturach. Takie ujęcie kompetencji międzykulturowych umożliwia rzeczywiste zrozumienie zachowań osób wychowanych w innych środowiskach oraz uniknięcie nieporozumień i uprzedzeń utrudniających nawiązanie relacji społecznych. Taka wiedza przekłada się również na postawę otwartości ułatwiającą współpracę i sprawne funkcjonowanie w nowych sytuacjach społeczno-kulturowych oraz na konkretne umiejętności kierowania zespołem wielokulturowym, rozwiązywania konfliktów w grupach transkulturowych, radzenia sobie z szokiem kulturowym czy przygotowywania komunikatów, które będą zrozumiane w wielorakich kontekstach kulturowych. Podsumowując: celem kształcenia jest nie tylko przybliżenie zagadnień związanych z działalnością biznesową w warunkach wielokulturowości, zwłaszcza koncepcji kompetencji międzykulturowych, ale także praca nad przyswojeniem i rozwojem u słuchaczy praktycznych kompetencji umożliwiających efektywne funkcjonowanie w sytuacjach społecznych na styku kultur. Z tego powodu, oprócz klasycznych zajęć akademickich, przewidziane są aktywności o charakterze treningu interpersonalnego.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (wraz z oryginałem do wglądu), a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dyplomu – kserokopia wydanego przez odpowiednią instytucję zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tych studiów, wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dyplomu (wraz z oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania decyzji o odmowie przyjęcia,
  • tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego na język polski do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
nie

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
1950 PLN / studia

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »