Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2019/2020

oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla obywateli polskich

Nazwa studiów
edukacja międzykulturowa w pracy nauczyciela
Poziom studiów
podyplomowe
Forma studiów
niestacjonarne
Wydział
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Języki wykładowe
polski
Rejestracja od 08.07.2019 od godz. 12:00 do 08.10.2019, do godz. 12:00
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o .

do 10.10.2019,  do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej11.10.2019
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 14.10.2019 do 17.10.2019

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Formalne warunki wstępne

Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Wynik kwalifikacji

Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie kolejności rejestracji wy­zna­cza­nych datą i godziną wybrania przez kandydata opcji „Zarejestruj się”, zgodnie z harmonogramem rejestracji na studia.

Limit miejsc
40
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
16
Podane wyżej informacje o limitach przyjęć dotyczą wszystkich kandydatów, zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.
Liczba semestrów
3

Opis programu

Podstawowym celem kształcenia jest rozwinięcie kompetencji międzykulturowych u nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przekazanie im narzędzi i umiejętności niezbędnych w pracy w wielokulturowym środowisku szkolnym oraz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym wypadku – z uczniem odmiennym kulturowo. Współcześnie, przy wzmożonych ruchach migracyjnych, również obserwowanych w Polsce, istotne wydaje się przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami cudzoziemskimi, odmiennymi kulturowo. Dzieci migrantów pozostających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, nawet w ramach pobytu czasowego, podlegają obowiązkowi szkolnemu. W samej Gminie Miejskiej Kraków liczba uczniów niebędących obywatelami polskimi w roku szkolnym 2017/2018 wyniosła 2343 osób. Aby zobrazować dynamiczny wzrost liczby uczniów cudzoziemskich w krakowskich szkołach wystarczy zauważyć, że w roku szkolnym 2013/2014 liczba uczniów tej kategorii wynosiła jedynie 215 osób (dane Wydziału Edukacji UMK). Taka sytuacja charakteryzuje również inne ośrodki miejskie w Polsce. Stąd tak istotne wydaje się doszkalanie nauczycieli w zakresie edukacji międzykulturowej. Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa (Zarządzenie Nr 2356/2017) edukacja międzykulturowa i wielokulturowa zostały uznane za jeden z kierunków priorytetowych w zakresie doszkalania nauczycieli.

Profil absolwenta

Aby efektywnie pracować w wielokulturowym środowisku szkolnym i skutecznie porozumiewać się w takich warunkach społecznych, niezbędne stają się kompetencje międzykulturowe oraz praktyczne narzędzia pracy z uczniem z zakresu edukacji międzykulturowej. Taka wiedza przekłada się również na postawę otwartości ułatwiającą prowadzenie procesu edukacyjnego i sprawne nauczanie w nowych sytuacjach społeczno-kulturowych oraz na konkretne umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów rówieśniczych o podłożu kulturowym. Zdobycie wiedzy z zakresu teorii wielokulturowości oraz dziedzictwa wielokulturowego Polski i mniejszościach narodowych i etnicznych pozwoli nauczycielom na szersze włączanie tej tematyki w programy nauczania. Wzmocni też znacząco nauczyciela czy szerzej placówkę szkolno-wychowawczą w wykonywaniu funkcji integracyjnej w stosunku do uczniów odmiennych kulturowo. Elementy edukacji antydyskryminacyjnej wprowadzono w celu przełamywania negatywnych stereotypów na temat grup mniejszościowych czy imigranckich u nauczycieli oraz wyposażenie ich w narzędzia przełamywania negatywnych stereotypów w pracy z uczniami. Kursanci wyposażeni zostaną w praktyczne narzędzia i metody pracy w ramach edukacji międzykulturowej, które będą mogli implementować w swoich miejscach pracy.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (wraz z oryginałem do wglądu), a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dyplomu – kserokopia wydanego przez odpowiednią instytucję zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tych studiów, wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dyplomu (wraz z oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania decyzji o odmowie przyjęcia,
  • tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego na język polski do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
nie

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
1950 PLN / semestr

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »