Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2019/2020

oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla cudzoziemców, czyli osób nieposiadających polskiego obywatelstwa

Kierunek
International Relations
Dodatkowa informacja
Europe from Visegrad Perspective (Konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Brno University, Pecs University i Matej Bel University in Banska Bystrica)
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Numer naboru
pierwszy
Wydział
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Języki wykładowe
angielski
Prestiżowy grant stypendialny dla programu studiów Joint Degree MA in International Relations, specialisation: Europe from Visegrad Perspective

Mamy przyjemność zakomunikować, że konsorcjum akademickie VNDREAM - Visegrad Network for Research, Education and Academic Mobility, koordynowane przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którego skład wchodzą Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet Masaryka w Brnie oraz Uniwersytet w Peczu uzyskało dofinansowanie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację grantu pt: "Enhancing academic mobility in the V4, EU EaP and Western Balkans" w kwocie 167 000 EUR.

Grant oferuje prestiżowe stypendia na pokrycie kosztów czesnego oraz mobilności w ramach programu studiów Joint Degree MA in International Relations, specialisation: Europe from Visegrad Perspective dla pięciu najlepszych studentów z krajów Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego UE oraz Bałkanów Zachodnich przyjętych na studia na rok akademicki 2019/20 oraz pięciu najlepszych studentów przyjętych na rok akademicki na 2020/21.

Nabór na studia jeszcze trwa! Zapraszamy do aplikowania na program!

Termin aplikowania o przyjęcie na studia upływa 1 września dla tury czwartej oraz 15 września dla tury piątej, która zostanie ogłoszona 6 września. Pierwsze stypendia będą dostępne od 1 października 2019.

Szczegółowe informacje na temat grantu i stypendiów można uzyskać na stronie Visegard Grant

WAŻNE: Jeżeli aplikujesz na ten program, to pamiętaj, że wszystkie dokumenty dostarczane przez Ciebie do jednostki powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski (za wyjątkiem dokumentów potwierdzających dotychczasowy dorobek naukowy oraz staże i praktyki).
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 15.01.2019 od godz. 12:00 do 27.02.2019
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne i dokumenty wy­magane przy rejestracji.

do 06.03.2019,  do godz. 12:00
Egzaminy12.03.2019

Ważne: jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne zespoły egzaminacyjne. Nie będziemy mogli zorganizować dla ciebie egzaminów w innym terminie.
Ogłoszenie listy rankingowej14.03.2019
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 15.03.2019 do 29.07.2019

Formalne warunki wstępne

Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Dodatkowym kryterium formalnym jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 60% punktów możliwych do zdobycia. Osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2, uzyskują z rozmowy 100% punktów możliwych do zdobycia, bez konieczności przystępowania do niej. Lista wybranych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, akceptowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim, znajduje się na stronie Rekrutacji na studia www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Wynik kwalifikacji

Wynik kwalifikacji obliczany jest w oparciu o analizę nadesłanych przez kandydata dokumentów według następującej punktacji:

 1. Wartość merytoryczna aplikacji – maksymalnie 70 punktów, w tym:
  • oceny na transkrypcie – 50 pkt.;
  • doświadczenie akademickie i pozaakademickie, dodatkowe osiągnięcia, znajomość języków obcych – 20 punktów;
 2. Motywacja – maksymalnie 30 punktów – motywacja do studiowania na wskazanym kierunku oraz istotność i oryginalność zainteresowań badawczych zaprezentowanych w aplikacji (max. 6000 znaków).

Limit miejsc
50
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
4
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również obywateli polskich.
Liczba semestrów
4

Opis programu

This joint Master’s degree programme in international relations is carried out within the framework of the VNDREAM network, which consists of: Jagiellonian University in Kraków (Poland), Masaryk University (Czech Republic), University of Pecs (Hungary) and Matej Bel University in Banska Bystrica (Slovakia).

This joint Master’s programme offers a unique opportunity to study international relations, European politics, economy, society & culture from the perspective of the Visegrad region. Experienced faculty of the leading universities from the Visegrad region as well as visiting professors and guest lecturers from renowned international academic and diplomatic institutions provide insightful and inspiring instruction about major developments in contemporary international law, economics, politics and culture in light of the European integration processes seen from the standpoint of the Visegrad region.

The programme lasts 4 semesters. The overall workload corresponds to a total of 120 ECTS. English is the leading language of instruction. Upon the completion of all requirements of the programme students obtain a joint degree equivalent to a title of the Master of Arts in accordance with national nomenclature of the partner universities.

Students spend each semester at each partner university in the following order: Jagiellonian University in Kraków – first semester Masaryk University – second semester University of Pécs – third semester Matej Bel University in Banská Bystrica – fourth semester

First semester, Jagiellonian University in Kraków History and Theory of International Relations Current Developments in International Public Law International Financial Markets: Current Developments in CEE Optional courses according to current offer

Second semester: Masaryk University European Governance and Multilevel Politics Transformation of Central and Eastern Europe Modern European State System Optional courses according to current offer

Third semester, University of Pecs Political Culture in CEE/V4 in Comparative Perspective V4 in Transition – Democracy in V4 International Political Economy – the V4 States and the Economic Transformation MA Thesis Seminar to be chosen by students from the list offered Optional courses according to current offer

Fourth semester, Matej Bel University in Banska Bystrica Political System of Visegrad Countries Security Environments of V4 Countries Central Europe and the EU Internal/External borders Master’s thesis seminar to be chosen by students from the list offered Optional courses according to current offer

Profil absolwenta

Graduates will acquire in-depth knowledge and analytical skills in the field of contemporary international relations in the global, European and regional dimensions with particular emphasis on the Central European perspective on key global and regional processes in the sphere of economy, security, society and culture as well as the position and role of Europe and the Visegrad region in contemporary international system.

These competences will be built upon the foundation of the history, languages and culture of Central Europe. Graduates of this study program will be prepared to work in international institutions, public administration, media and non-governmental organizations. They will acquire competences necessary to conduct individual research in the framework of third degree studies.

The program is addressed to all candidates holding a bachelor's or master's degree or their international equivalents particularly in the field of social sciences, humanities, economics and law.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • skan podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisanego,
 • skan wydanego przez uczelnię dokumentu potwierdzającego uwzględniany w postępowaniu wynik studiów wyższych:
  • jeżeli była uwzględniana średnia ocen ze studiów, ocena z egzaminu dyplomowego lub ocena z pracy dyplomowej: skan odpowiedniej strony w suplemencie do dyplomu lub w transkrypcie wraz ze stroną zawierającą nazwisko i numer dyplomu lub transkryptu lub skan zaświadczenia zawierającego tę ocenę i skalę ocen, wydanego przez ukończoną uczelnię
  • jeżeli była uwzględniana ocena na dyplomie: skan pierwszej strony dyplomu z wpisanym ogólnym wynikiem studiów lub zaświadczenia zawierającego tę ocenę i skalę ocen, wydanego przez ukończoną uczelnię
  ,
 • skan życiorysu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych w formacie europejskim, dostępny na stronie: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae,
 • dokumenty przesyłane podczas rejestracji na studia w postaci skanów muszą być przysyłane w postaci jednego, scalonego pliku,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski, należy dołączyć skan poświadczonego tłumaczenia na język polski lub angielski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument
  .

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • oryginał podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisanego, którego skan był przesłany na etapie rejestracji,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia – z oryginałem do wglądu.
  Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji, lub należy do niego dołączyć pisemne oświadczenie o dostarczeniu apostille lub legalizacji w terminie do 25 września 2019 roku.
  Jeżeli w dyplomie brak jest informacji o uprawnieniu do kontynuowania kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która dyplom wydała, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze wydanego dokumentu dyplomu, przedstawia wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia oraz pisemne oświadczenie o dostarczeniu kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.,
 • kopia wydanego przez uczelnię dokumentu potwierdzającego uwzględniany w postępowaniu wynik studiów wyższych:
  • jeżeli była uwzględniana średnia ocen ze studiów, ocena z egzaminu dyplomowego lub ocena z pracy dyplomowej: kopia odpowiedniej strony w suplemencie do dyplomu lub w transkrypcie wraz ze stroną zawierającą nazwisko i numer dyplomu lub transkryptu lub kopia zaświadczenia zawierającego tę ocenę, wydanego przez ukończoną uczelnię
  • jeżeli była uwzględniana ocena na dyplomie: kopia pierwszej strony dyplomu z wpisanym ogólnym wynikiem studiów lub zaświadczenia zawierającego tę ocenę, wydanego przez ukończoną uczelnię
  – z oryginałem do wglądu,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, z wyłączeniem tych osób, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona w trakcie egzaminu – z oryginałem do wglądu,
 • fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • podczas wpisu na studia kandydat okazuje do wglądu własny dokument tożsamości. Pełnomocnik reprezentujący kandydata okazuje do wglądu własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski należy dołączyć oryginał poświadczonego tłumaczenia na język polski lub angielski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument
  ,
 • w przypadku wpisu korespondencyjnego: pisemne oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie w terminie do 25 września 2019 roku,
 • kopie pozostałych dokumentów przesyłanych elektronicznie na etapie rejestracji – z oryginałami do wglądu.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • jeżeli kandydat jest kierowany na studia decyzją ministra: imienne skierowanie wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę upoważnioną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada skierowania, przedstawia pisemne oświadczenie o jego doręczeniu w terminie do 25 września 2019 roku,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie:
  • polisy ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub
  • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
  • powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (polski Narodowy Fundusz Zdrowia), lub
  • potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski na minimalną kwotę 30 000 euro
  – z oryginałem do wglądu.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada takiego dokumentu, przedstawia pisemne oświadczenie o dostarczeniu jego kopii wraz z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
85,00 PLN / 20,00 EUR / 22,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
4000 EUR / pierwszy rok

Szczegółowe informacje o opłacie:

Dla osób będących obywatelami Unii Europejskiej:
 • opłata za 1. rok studiów: 4000 EUR
 • opłata za 2. rok studiów: 4000 EUR

Dla osób nie będących obywatelami Unii Europejskiej:
 • opłata za 1. rok studiów: 5750 EUR
 • opłata za 2. rok studiów: 5750 EUR

Opłata za studia wnoszona jest w 2 ratach.

W przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszą ratę wysokości 1/2 opłaty za pierwszy rok studiów należy wnieść do 7 dni od dokonania wpisu na studia lub w terminie ustalonym przez jednostkę prowadzącą studia. Kolejną ratę należy wnieść do dnia 15 lutego. Kolejną ratę należy wnieść do dnia 15 lutego.

W przypadku kolejnych lat studiów pierwszą ratę w wysokości 1/2 opłaty za dany rok studiów należy wnieść w terminie do dnia 15 października. Kolejną ratę należy wnieść do dnia 15 lutego.


Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Instytut Europeistyki
ul. Garbarska 7a
31-131 Kraków, Poland
Numer telefonu stacjonarnego
+48 12 429 61 95
+48 12 429 62 07
Adres e-mail
v4@uj.edu.pl
Strona WWW
http://v4.uj.edu.pl/
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
15 marca: 09:00–15:00
18 marca: 09:00–15:00
19 marca: 09:00–15:00
20 marca: 09:00–15:00
21 marca: 09:00–15:00
22 marca: 09:00–15:00
25 marca: 09:00–15:00
26 marca: 09:00–15:00
27 marca: 09:00–15:00
28 marca: 09:00–15:00
29 marca: 09:00–15:00
1 kwietnia: 09:00–15:00
2 kwietnia: 09:00–15:00
3 kwietnia: 09:00–15:00
4 kwietnia: 09:00–15:00
5 kwietnia: 09:00–15:00
8 kwietnia: 09:00–15:00
9 kwietnia: 09:00–15:00
10 kwietnia: 09:00–15:00
11 kwietnia: 09:00–15:00
12 kwietnia: 09:00–15:00
15 kwietnia: 09:00–15:00
16 kwietnia: 09:00–15:00
17 kwietnia: 09:00–15:00
18 kwietnia: 09:00–15:00
19 kwietnia: 09:00–15:00
23 kwietnia: 09:00–15:00
24 kwietnia: 09:00–15:00
25 kwietnia: 09:00–15:00
26 kwietnia: 09:00–15:00
29 kwietnia: 09:00–15:00
30 kwietnia: 09:00–15:00
6 maja: 09:00–15:00
7 maja: 09:00–15:00
8 maja: 09:00–15:00
9 maja: 09:00–15:00
10 maja: 09:00–15:00
13 maja: 09:00–15:00
14 maja: 09:00–15:00
15 maja: 09:00–15:00
16 maja: 09:00–15:00
17 maja: 09:00–15:00
20 maja: 09:00–15:00
21 maja: 09:00–15:00
22 maja: 09:00–15:00
23 maja: 09:00–15:00
24 maja: 09:00–15:00
27 maja: 09:00–15:00
28 maja: 09:00–15:00
29 maja: 09:00–15:00
30 maja: 09:00–15:00
31 maja: 09:00–15:00
3 czerwca: 09:00–15:00
4 czerwca: 09:00–15:00
5 czerwca: 09:00–15:00
6 czerwca: 09:00–15:00
7 czerwca: 09:00–15:00
10 czerwca: 09:00–15:00
11 czerwca: 09:00–15:00
12 czerwca: 09:00–15:00
13 czerwca: 09:00–15:00
14 czerwca: 09:00–15:00
17 czerwca: 09:00–15:00
18 czerwca: 09:00–15:00
19 czerwca: 09:00–15:00
24 czerwca: 09:00–15:00
25 czerwca: 09:00–15:00
26 czerwca: 09:00–15:00
27 czerwca: 09:00–15:00
28 czerwca: 09:00–15:00
1 lipca: 09:00–15:00
2 lipca: 09:00–15:00
3 lipca: 09:00–15:00
4 lipca: 09:00–15:00
5 lipca: 09:00–15:00
8 lipca: 09:00–15:00
9 lipca: 09:00–15:00
10 lipca: 09:00–15:00
11 lipca: 09:00–15:00
12 lipca: 09:00–15:00
15 lipca: 09:00–15:00
16 lipca: 09:00–15:00
17 lipca: 09:00–15:00
18 lipca: 09:00–15:00
19 lipca: 09:00–15:00
22 lipca: 09:00–15:00
23 lipca: 09:00–15:00
24 lipca: 09:00–15:00
25 lipca: 09:00–15:00
26 lipca: 09:00–15:00
29 lipca: 09:00–15:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.