Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2019/2020

oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla cudzoziemców, czyli osób nieposiadających polskiego obywatelstwa

Kierunek
International Relations and Area Studies
Poziom studiów
pierwszego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Numer naboru
piąty
Wydział
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Języki wykładowe
angielski
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 09.09.2019 od godz. 18:00 do 15.09.2019
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne i dokumenty wy­magane przy rejestracji.

do 19.09.2019,  do godz. 12:00
Egzaminy23.09.2019

Ważne: jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne zespoły egzaminacyjne. Nie będziemy mogli zorganizować dla ciebie egzaminów w innym terminie.
Wprowadzanie do systemu ERK osią­gnięć w olimpia­dach i konkursach do 19.09.2019,  do godz. 12:00

UWAGA: Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB): skany dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki maturalne należy dostarczyć do 15.09.2019 r. do Działu Rekrutacji na Studia.
Ogłoszenie listy rankingowej25.09.2019
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 26.09.2019 do 27.09.2019

Formalne warunki wstępne

 1. Na studia może być przyjęta osoba posiadająca polskie świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju jego wydania.
 2. Kryterium formalnym jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 60% punktów możliwych do zdobycia. Osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2, uzyskują z rozmowy 100% punktów możliwych do zdobycia, bez konieczności przystępowania do niej.
  Lista wybranych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, akceptowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim, znajduje się na stronie Rekrutacji na studia: www.rekrutacja.uj.edu.pl.
  Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej lub niedoręczenie wymaganego dokumentu skutkuje nieprzyjęciem na studia z przyczyn formalnych.

Wynik kwalifikacji

Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji.

Sposób obliczania wyniku kwalifikacji

Wyniki egzaminów posiadane przez kandydata są przyporządkowywane do następujących grup:

 • język ojczysty
 • nowożytny język obcy (przykładowe przedmioty: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski)

Wyniki z poszczególnych egzaminów są przeliczane do skali od 0 do 100. Następnie wybierany jest 1, najkorzystniejszy dla kandydata wynik. Ten wynik staje się wynikiem kwalifikacji obliczanym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Informacje dotyczące sposobu przeliczania wyników egzaminu uprawniającego do podjęcia studiów z podziałem na poszczególne kraje (np. Ukraina, Białoruś, Niemcy itd.) znajdują się na stronie internetowej www.rekrutacja.uj.edu.pl.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych pod adresem iras@uj.edu.pl.

Przesyłanie dokumentów do obliczenia wyniku kwalifikacji

Dla obliczenia wyniku kwalifikacji należy przesłać następujące skany dokumentów:

 • dokumentu potwierdzającego wyniki egzaminu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju, gdzie kandydat ukończył szkołę średnią na adres iras@uj.edu.pl.
 • Osoby posiadające wyniki egzaminów zdawanych w krajach: Białoruś, Ukraina, Rosja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania powinny wpisać wyniki w formularzu dostępnym w koncie kandydata w części „wyniki matury” i przesłać go razem ze swoim dokumentem potwierdzającym wyniki egzaminu na adres iras@uj.edu.pl.
 • Wyjątkiem są kandydaci zdający polską maturę, maturę International Baccalaureate lub maturę European Baccalaureate – w takim przypadku przesłanie świadectwa maturalnego nie jest wymagane (wyniki należy wpisać w koncie ERK).

Uwaga: to nie jest jedyny dokument wymagany w rekrutacji na studia. Więcej informacji znajduje się w zakładce „wymagane dokumenty”.

Olimpiady ogólnopolskie

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w eliminacjach stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich.

nazwa olimpiadyosiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik kwalifikacji
Olimpiada Języka Angielskiegolaureat
Olimpiada Języka Białoruskiegolaureat
Olimpiada Języka Francuskiegolaureat
Olimpiada Języka Hiszpańskiegolaureat
Olimpiada Języka Niemieckiegolaureat
Olimpiada Języka Rosyjskiegolaureat
Olimpiada Literatury i Języka Polskiegolaureat
Szczegółowe informacje dotyczące limitów przyjęć na studia zostaną podane w późniejszym terminie.
Liczba semestrów
6

Opis programu

Stosunki międzynarodowe i studia regionalne to program zaprojektowany tak, żeby dostarczyć ogólnej wiedzy w zakresie nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów obejmujących stosunki międzynarodowe. Pozwala on zdobyć niezbędną wiedzę o większości politycznych zjawisk jak również o procesach ekonomicznych na poziomie lokalnym i globalnym. Program rozwija zdolność do analizy lokalnych problemów z poziomu międzynarodowej perspektywy.

Profil absolwenta

Absolwenci mogą podjąć studia drugiego stopnia (magisterskie) w zakresie nauk społecznych, humanistycznych czy też programów interdyscyplinarnych.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych oferuje programy drugiego stopnia (magisterskie) prowadzone po angielsku w zakresie europeistyki i kulturoznawstwa.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • skan podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisanego,
 • skan świadectwa dojrzałości polskiej matury lub:
  • dyplomu matury międzynarodowej IB, lub
  • świadectwa matury europejskiej EB, lub
  • dokumentu innej matury zagranicznej, zawierającego informacje o uzyskanych wynikach i o uprawnieniu do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwa lub z dołączonym osobnym potwierdzeniem tego uprawnienia.
  Jeżeli w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze takiego dokumentu – skan wydanego przez odpowiednią instytucję zaświadczenia zawierającego informację o uzyskanych wynikach oraz o uprawnieniu do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo.,
 • dokumenty przesyłane podczas rejestracji na studia w postaci skanów muszą być przysyłane w postaci jednego, scalonego pliku,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski, należy dołączyć skan poświadczonego tłumaczenia na język polski lub angielski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument
  .

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • oryginał podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisanego, którego skan był przesłany na etapie rejestracji,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, jeżeli było brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kopia świadectwa dojrzałości polskiej matury lub:
  • dyplomu matury międzynarodowej IB, lub
  • świadectwa matury europejskiej EB, lub
  • dokumentu innej matury zagranicznej, opatrzonego apostille lub poddanego legalizacji, zawierającego informacje o uzyskanych wynikach i o uprawnieniu do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwa lub z dołączonym osobnym potwierdzeniem tego uprawnienia
  – z oryginałem do wglądu.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze takiego dokumentu – wydane przez odpowiednią instytucję zaświadczenie zawierające informacje o uzyskanych wynikach i uprawnieniu do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo oraz pisemne oświadczenie o dostarczeniu kopii świadectwa z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat legitymujący się inną maturą zagraniczną nie posiada jeszcze apostille lub legalizacji do tego dokumentu, dołącza do niego pisemne oświadczenie o dostarczeniu apostille lub legalizacji w terminie do 25 września 2019 roku,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, z wyłączeniem tych osób, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona w trakcie egzaminu – z oryginałem do wglądu,
 • fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • podczas wpisu na studia kandydat okazuje do wglądu własny dokument tożsamości. Pełnomocnik reprezentujący kandydata okazuje do wglądu własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski należy dołączyć oryginał poświadczonego tłumaczenia na język polski lub angielski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument
  ,
 • w przypadku wpisu korespondencyjnego: pisemne oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie w terminie do 25 września 2019 roku,
 • kopie pozostałych dokumentów przesyłanych elektronicznie na etapie rejestracji – z oryginałami do wglądu.
Kandydaci posiadający świadectwo maturalne uzyskane poza granicami Polski inne niż świadectwo matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB), z wyłączeniem świadectw uzyskanych w państwach członkowskich UE, OECD i EFTA oraz świadectw uznawanych na podstawie umów międzynarodowych  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dokumenty matury zagranicznej wymagające uznania w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe powinny być złożone wraz z decyzją właściwego kuratora oświaty o uznaniu ich za potwierdzające w Polsce uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • jeżeli kandydat jest kierowany na studia decyzją ministra: imienne skierowanie wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę upoważnioną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada skierowania, przedstawia pisemne oświadczenie o jego doręczeniu w terminie do 25 września 2019 roku,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie:
  • polisy ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub
  • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
  • powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (polski Narodowy Fundusz Zdrowia), lub
  • potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski na minimalną kwotę 30 000 euro
  – z oryginałem do wglądu.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada takiego dokumentu, przedstawia pisemne oświadczenie o dostarczeniu jego kopii wraz z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
85,00 PLN / 20,00 EUR / 22,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
4000 EUR / pierwszy rok

Szczegółowe informacje o opłacie:
 • opłata za 1. rok studiów: 4000 EUR
 • opłata za 2. rok studiów: 4000 EUR
 • opłata za 3. rok studiów: 4000 EUR

Opłata za studia wnoszona jest w 2 ratach.

W przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszą ratę wysokości 1/2 opłaty za pierwszy rok studiów należy wnieść do 7 dni od dokonania wpisu na studia lub w terminie ustalonym przez jednostkę prowadzącą studia. Kolejną ratę należy wnieść do dnia 15 lutego.

W przypadku kolejnych lat studiów pierwszą ratę w wysokości 1/2 opłaty za dany rok studiów należy wnieść w terminie do dnia 15 października. Kolejną ratę należy wnieść do dnia 15 lutego.


Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Zwiń »
Adres
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Gołębia 24, pok. 44
31-007 Kraków
Numer telefonu stacjonarnego
+48 12 423 48 99
Fax
+48 12 423 48 99
Adres e-mail
iras@uj.edu.pl
Strona WWW
www.iras.uj.edu.pl
Terminy dyżuru
informacja zostanie podana w późniejszym terminie

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Rozwiń »