Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2019/2020

oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla cudzoziemców, czyli osób nieposiadających polskiego obywatelstwa

Kierunek
European Studies
Dodatkowa informacja
W ramach kierunku istnieje możliwość wybrania jednej z następujących ścieżek:
 • Central and Eastern European Studies
 • Central and Eastern European Studies: Research Track
 • EU Studies
 • Central and East European, Russian and Eurasian Studies – CEERES
 • Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe
 • Studies in the Holocaust and Totalitarian Systems
 • Governance, Leadership and Democracy Studies / EU Studies (Konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Universidade Catolica Portuguesa – double degree programme)
 • Law and Politics / EU Studies / Central and Eastern European Studies / Europeanisation and Governance in CEE (Konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Kobe University)
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Numer naboru
piąty
Wydział
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Języki wykładowe
angielski
Podczas rejestracji kandydaci na studia poproszeni będą o wypełnienie formularza aplikacyjnego, który zawierać będzie następujące pytania:
 • Wyjaśnij, co Tobą kierowało przy wyborze tych studiów magisterskich i tej specjalizacji oraz dlaczego jesteś odpowiednim kandydatem, popierając to wcześniejszym doświadczeniem związanym z zakresem wybranych studiów.
 • Opisz zarys swoich zainteresowań badawczych oraz potencjalny temat pracy magisterskiej. Co możesz wnieść do szeroko pojętej dziedziny wybranych studiów?
Formularz jest aktywny przez 20 minut, zalecane jest więc wcześniejsze przygotowanie odpowiedzi na powyższe pytania.
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 09.09.2019 od godz. 18:00 do 15.09.2019
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne i dokumenty wy­magane przy rejestracji.

do 19.09.2019,  do godz. 12:00
Egzaminy23.09.2019

Ważne: jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne zespoły egzaminacyjne. Nie będziemy mogli zorganizować dla ciebie egzaminów w innym terminie.
Ogłoszenie listy rankingowej25.09.2019
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 26.09.2019 do 27.09.2019

Formalne warunki wstępne

Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Dodatkowym kryterium formalnym jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 60% punktów możliwych do zdobycia. Osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2, uzyskują z rozmowy 100% punktów możliwych do zdobycia, bez konieczności przystępowania do niej. Lista wybranych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, akceptowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim, znajduje się na stronie Rekrutacji na studia www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Wynik kwalifikacji

Wynik kwalifikacji obliczany jest w oparciu o analizę nadesłanych przez kandydata dokumentów według następującej punktacji:

 1. Wartość merytoryczna aplikacji – maksymalnie 70 punktów, w tym:
  • oceny na transkrypcie – 50 pkt.;
  • doświadczenie akademickie i pozaakademickie, dodatkowe osiągnięcia, znajomość języków obcych – 20 punktów;
 2. Motywacja – maksymalnie 30 punktów – motywacja do studiowania na wskazanym kierunku oraz istotność i oryginalność zainteresowań badawczych zaprezentowanych w aplikacji (max. 6000 znaków).

Szczegółowe informacje dotyczące limitów przyjęć na studia zostaną podane w późniejszym terminie.
Liczba semestrów
4

Opis programu

Programme description

The MA programme in European Studies is an interdisciplinary postgraduate course taught in English. Over the course of four semesters of study, students follow courses in various fields: political, social, cultural and economic. The MA programme in European Studies offers six specialisation tracks (listed below). Also thanks to a wide network of university partners in Europe and in the world, students have an unique opportunity to pursue a double/joint/multiple degree programmes.

You are currently on a page where you can register to the following specialisation tracks:

• Central and Eastern European Studies • Central and Eastern European Studies: Research Track • EU Studies • Central and East European, Russian and Eurasian Studies – CEERES • Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe • Studies in the Holocaust and Totalitarian Systems

and for the following double degree programmes:

• Governance, Leadership and Democracy Studies / European Studies (Double degree programme of Jagiellonian University and Universidade Catolica Portuguesa in Portugal ) • Law and Politics / European Studies (Double degree programme of Jagiellonian University and Kobe University in Japan)

 • information on other double/joint/multiple degree programmes can be found at: http://www.ces.uj.edu.pl/double-degree-programmes .

Objectives

The programme aims to provide students with interdisciplinary knowledge, information and expertise concerning European affairs. It builds understanding of a political, economic and cultural character of both the region of Central and Eastern Europe and the European integration project.

Tracks

• EU Studies

This track focuses on the EU and European institutions, policies and processes. Students develop a Central European perspective on the European integration, benefitting from the expertise of researchers and practitioners, and engaging in a discussion on current issues, challenges and opportunities that the European Union faces.

• Central and Eastern European Studies

This track immerses students in the politics, history, society and culture of the countries of Central and Eastern Europe. It is geared towards social scientists wanting to investigate concepts of identity and democracy from a philosophical, historical and political perspective, as well as those interested in Central and Eastern European debates on migration, citizenship, gender, religion, memory or heritage.

• Central and Eastern European Studies: Research Track

The track combines the study of Central and Eastern Europe with research skills and professional training. This track allows students to connect the knowledge gained during the specialized courses on identity and democracy, integration theory, gender, citizenship, social minorities, religion, culture and language in CEE with those acquired during methodology and research management workshops.

• Central and East European, Russian and Eurasian Studies – CEERES

The track focuses on the wider region of Central and Eastern Europe, Russia and Eurasia in an interdisciplinary context. Students learn about the region from a political, historical, economic, social and cultural perspective. Combining the field of European Studies with a broader analysis of the region provides the students with an in-depth understanding of contemporary processes taking place on the larger Eurasian continent.

• Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe

The Europeanisation and Governance track aims to provide students with knowledge of the processes of Europeanisation and democratisation in Central and Eastern Europe. The specialisation is designed to build understanding of integration mechanisms and the structure and functions of European Union institutions, as well as focus on contemporary challenges to European unity.

• Studies in the Holocaust and Totalitarian Systems

This track outlines the genesis of national and religious conflicts in the contemporary world, the mechanisms used to create the structure of a totalitarian or authoritarian state. It explores the formation of racist and anti-Semitic prejudices in a historical and present-day context, as well as the memory of the Holocaust in modern European society. Particular attention is paid to the Polish perspective and experience with totalitarianisms during the 20th century, the Nazi and Soviet regimes, and the fate of Jews in Central and Eastern Europe.

Courses/structure

In the course of the studies students are required to earn a total of 122 ECTS points from:

• courses from the programme's curriculum,

• two semesters of language (Polish at various levels and/or French, German and Russian for beginners),

• workshops in methodology, academic writing and speaking,

• optional internship (compulsory for CEE: Research Track)

• MA seminar and thesis.

Entry requirements

All candidates must either hold (or expect to obtain) a BA degree from a recognised and accredited university or an equivalent undergraduate (first-cycle) degree earned in countries where BA degrees are not offered. The diploma (or supplement) should include information about the candidate's eligibility to continue education on graduate (MA) level in the country of issue. If such information is not provided, additional statement from the candidate should be submitted.

Candidates possessing a MA degree may also apply. A degree in a relevant subject area is preferred; however, all candidates who can demonstrate interest in European Studies are encouraged to apply.

Candidates whose first language is not English are required to prove their English language proficiency with a recognised certificate documenting command of the English language on a level specified by the Polish Ministry of Science and Higher Education. This does not apply to English native speakers, as well as graduates of study programmes where the language of instruction was English.

Candidates who do not have a language certificate at the stage of submitting the application may request an interview which will verify their level of competency in the English language. To successfully pass the interview, the student must earn at least 60% of total points.

Profil absolwenta

The programme in European Studies offers specialist formation in the field of European integration and the functioning of the EU institutions, which gives graduates an opportunity to seek employment in units of state and local administration, education, media, non-governmental organisations, as well as international institutions, especially those linked to European integration. The regional profile equips the graduate with the understanding of the quickly developing area of Central and Eastern Europe, which prepares the graduate to work in diplomacy, political, economic and cultural institutions, as well as in business.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • skan podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisanego,
 • skan wydanego przez uczelnię dokumentu potwierdzającego uwzględniany w postępowaniu wynik studiów wyższych:
  • jeżeli była uwzględniana średnia ocen ze studiów, ocena z egzaminu dyplomowego lub ocena z pracy dyplomowej: skan odpowiedniej strony w suplemencie do dyplomu lub w transkrypcie wraz ze stroną zawierającą nazwisko i numer dyplomu lub transkryptu lub skan zaświadczenia zawierającego tę ocenę i skalę ocen, wydanego przez ukończoną uczelnię
  • jeżeli była uwzględniana ocena na dyplomie: skan pierwszej strony dyplomu z wpisanym ogólnym wynikiem studiów lub zaświadczenia zawierającego tę ocenę i skalę ocen, wydanego przez ukończoną uczelnię
  ,
 • skan życiorysu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych w formacie europejskim, dostępny na stronie: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae,
 • dokumenty przesyłane podczas rejestracji na studia w postaci skanów muszą być przysyłane w postaci jednego, scalonego pliku,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski, należy dołączyć skan poświadczonego tłumaczenia na język polski lub angielski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument
  .

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • oryginał podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisanego, którego skan był przesłany na etapie rejestracji,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia – z oryginałem do wglądu.
  Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji, lub należy do niego dołączyć pisemne oświadczenie o dostarczeniu apostille lub legalizacji w terminie do 25 września 2019 roku.
  Jeżeli w dyplomie brak jest informacji o uprawnieniu do kontynuowania kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która dyplom wydała, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze wydanego dokumentu dyplomu, przedstawia wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia oraz pisemne oświadczenie o dostarczeniu kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.,
 • kopia wydanego przez uczelnię dokumentu potwierdzającego uwzględniany w postępowaniu wynik studiów wyższych:
  • jeżeli była uwzględniana średnia ocen ze studiów, ocena z egzaminu dyplomowego lub ocena z pracy dyplomowej: kopia odpowiedniej strony w suplemencie do dyplomu lub w transkrypcie wraz ze stroną zawierającą nazwisko i numer dyplomu lub transkryptu lub kopia zaświadczenia zawierającego tę ocenę, wydanego przez ukończoną uczelnię
  • jeżeli była uwzględniana ocena na dyplomie: kopia pierwszej strony dyplomu z wpisanym ogólnym wynikiem studiów lub zaświadczenia zawierającego tę ocenę, wydanego przez ukończoną uczelnię
  – z oryginałem do wglądu,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, z wyłączeniem tych osób, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona w trakcie egzaminu – z oryginałem do wglądu,
 • fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • podczas wpisu na studia kandydat okazuje do wglądu własny dokument tożsamości. Pełnomocnik reprezentujący kandydata okazuje do wglądu własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski należy dołączyć oryginał poświadczonego tłumaczenia na język polski lub angielski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument
  ,
 • w przypadku wpisu korespondencyjnego: pisemne oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie w terminie do 25 września 2019 roku,
 • kopie pozostałych dokumentów przesyłanych elektronicznie na etapie rejestracji – z oryginałami do wglądu.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • jeżeli kandydat jest kierowany na studia decyzją ministra: imienne skierowanie wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę upoważnioną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada skierowania, przedstawia pisemne oświadczenie o jego doręczeniu w terminie do 25 września 2019 roku,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie:
  • polisy ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub
  • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
  • powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (polski Narodowy Fundusz Zdrowia), lub
  • potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski na minimalną kwotę 30 000 euro
  – z oryginałem do wglądu.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada takiego dokumentu, przedstawia pisemne oświadczenie o dostarczeniu jego kopii wraz z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
85,00 PLN / 20,00 EUR / 22,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
3100 EUR / pierwszy rok

Szczegółowe informacje o opłacie:

W ramach ścieżki EU Studies / Governance, Leadership and Democracy Studies (Konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Universidade Catolica Portuguesa – double degree programme) - opłata za I lub II rok realizowany w UJ:

Dla osób będących obywatelami Unii Europejskiej

 • opłata za 1. rok studiów: 3800 EUR
 • opłata za 2. rok studiów: 3800 EUR

Dla osób nie będących obywatelami Unii Europejskiej
 • opłata za 1. rok studiów: 4800 EUR
 • opłata za 2. rok studiów: 4800 EUR

Dla pozostałych ścieżek w ramach European Studies:

Dla osób będących obywatelami Unii Europejskiej:

 • opłata za 1. rok studiów: 3100 EUR
 • opłata za 2. rok studiów: 3100 EUR

Dla osób nie będących obywatelami Unii Europejskiej:
 • opłata za 1. rok studiów: 4200 EUR
 • opłata za 2. rok studiów: 4200 EUR


Opłata za studia wnoszona jest w 2 ratach.

W przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszą ratę wysokości 1/2 opłaty za pierwszy rok studiów należy wnieść do 7 dni od dokonania wpisu na studia lub w terminie ustalonym przez jednostkę prowadzącą studia. Kolejną ratę należy wnieść do dnia 15 lutego.

W przypadku kolejnych lat studiów pierwszą ratę w wysokości 1/2 opłaty za dany rok studiów należy wnieść w terminie do dnia 15 października. Kolejną ratę należy wnieść do dnia 15 lutego.


Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Zwiń »
Adres
Instytut Europeistyki
ul. Garbarska 7a
31-131 Kraków, Poland
Numer telefonu stacjonarnego
+48 12 429 61 95
+48 12 429 62 07
Fax
+48 12 429 61 95
Adres e-mail
MAprogramme@uj.edu.pl
Strona WWW
www.ces.uj.edu.pl
Terminy dyżuru
informacja zostanie podana w późniejszym terminie

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Rozwiń »