Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2018/2019

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kierunek
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies
Poziom studiów
pierwszego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Numer naboru
pierwszy
Wydział
Wydział Historyczny
Języki wykładowe
angielski
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 10.01.2018 od godz. 12:00 do 28.02.2018
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne i dokumenty wy­magane przy rejestracji.

do 08.03.2018,  do godz. 12:00
Egzaminy wstępne14.03.2018

Ważne: jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne komisje wydziałowe. Nie będziemy mogli zorganizować dla ciebie egzaminów w innym terminie.
Wprowadzanie do systemu ERK osią­gnięć w olimpia­dach i konkursach do 08.03.2018
Ogłoszenie listy rankingowej16.03.2018
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 19.03.2018 do 28.03.2018

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Dodatkowym kryterium formalnym jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie określonym w rozporządzeniu MNiSW (z wyłączeniem osób, których język angielski jest językiem ojczystym lub jeśli nauka w szkole średniej odbywała się w języku angielskim) lub uzyskanie potwierdzenia z jednostki prowadzącej studia, że stopień znajomości języka pozwala na podjęcie studiów. Listę wybranych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, akceptowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim, znaleźć można na stronie Rekrutacji na studia www.rekrutacja.uj.edu.pl w części Pliki do pobrania.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą motywację oraz przygotowanie merytoryczne do podjęcia studiów.

Olimpiady

W postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia nie stosuje się ulg w związku z osiągnięciami w olimpiadach.

Limit miejsc
30
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
28
Podane wyżej informacje o limitach przyjęć dotyczą wszystkich kandydatów, zarówno tych ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich jak i tych, którzy ubiegają się o przyjęcie na innych zasadach.
Liczba semestrów
6

Opis programu studiów

Studia sfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego: Wiedza Edukacja Rozwój. Bezpłatne dla wszystkich studentów bez względu na tryb podejmowania studiów.Dodatkowo, dla studentów cudzoziemców istnieje możliwość uzyskania stypendium w wysokości 1500 PLN miesięcznie.

Studies in Central and Eastern Europe: histories, cultures and societies to nowy kierunek studiów w języku angielskim skierowany do młodych ludzi nie tylko z Polski, ale także całej Europy środkowo-wschodniej oraz do wszystkich tych, którzy są zainteresowani poznaniem specyfiki regionu. Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby studenci mieli możliwość nie tylko zdobyć wiedzę i umiejętności profesjonalnych historyków, antropologów i politologów, pozwalającą zrozumieć mechanizmy rządzące Europą środkowo-wschodnią, ale także rozwinąć wiele umiejętności, takich jak analiza źródeł, krytyczna analiza, posługiwanie się nowymi metodami historycznym (np. historią mówioną), czy nawet umiejętności z zakresu pracy zespołowej, planowania, prezentacji czy tworzenia prac badawczych.

Program zawiera zajęcia z zakresu historii, antropologii, etnologii i politologii regionu ze szczególnym naciskiem na XIX i XX wiek. Uwzględniono m.in. liczne zajęcia warsztatowe, praktyki zarówno w instytucjach publicznych jak i w prywatnych przedsiębiorstwach, szkołę letnią.

Profil absolwenta

Absolwenci studiów mają możliwość podjęcia pracy w pionach kulturalnych administracji publicznej (zarówno samorządowej jak i rządowej), krajowych i międzynarodowych instytucjach i organizacjach (przede wszystkim na obszarze Europy środkowo-wschodniej), jednostkach kulturalnych (muzea, archiwa), wydawnictwach, mediach, a także w edukacji (po osiągnięciu właściwych kwalifikacji pedagogicznych. Dodatkowo posiadają biegłą znajomość języka angielskiego oraz znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • skan podania o przyjęcie na studia, wydrukowanego z indywidualnego konta ERK i podpisanego przez kandydata,
 • skan świadectwa dojrzałości polskiej matury lub dyplomu matury międzynarodowej IB, lub świadectwa matury europejskiej EB, lub dokumentu zagranicznego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze takiego dokumentu, skan wydanego przez odpowiednią instytucję zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo zawierające informacje o uzyskanych wynikach,
 • świadectwa innej matury zagranicznej (inne niż dyplom IB i świadectwo EB) muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji,
 • skan dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu,
 • tłumaczenie poświadczone na język polski lub angielski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • oryginał podania o przyjęcie na studia, wydrukowanego z indywidualnego konta ERK i podpisanego przez kandydata, którego skan był przesłany na etapie rejestracji,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości polskiej matury lub dyplomu IB, lub świadectwa EB, lub dokumentu zagranicznego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej (wraz z jego oryginałem do wglądu), a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze takiego dokumentu, wydane przez odpowiednią instytucję zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca dokument, zawierające informacje o uzyskanych wynikach wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • świadectwa innej matury zagranicznej (inne niż dyplom IB i świadectwo EB) muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka studiów (obcego) – z wyłączeniem osób, dla których język ten jest językiem ojczystym, lub jeśli nauka w szkole średniej odbywała się w tym języku – lub dokument z jednostki prowadzącej studia potwierdzający, że stopień znajomości języka pozwala na podjęcie studiów,
 • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, chyba że kandydat posiada elektroniczną legitymację studencką UJ,
 • kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • tłumaczenie poświadczone na język polski lub angielski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski,
 • w przypadku wpisu korespondencyjnego – oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie w terminie do 28 września 2018 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.
Kandydaci posiadający świadectwo maturalne uzyskane poza granicami Polski inne niż świadectwo matury międzynarodowej (IBO) lub matury europejskiej (EB), z wyłączeniem świadectw uzyskanych w państwach członkowskich UE, OECD i EFTA oraz świadectw uznawanych na podstawie umów międzynarodowych  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • decyzja właściwego kuratora oświaty o uznaniu dokumentu zagranicznego za potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe albo pisemne oświadczenie, w którym kandydat zobowiązuje się do przedłożenia takiej decyzji w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia – w przypadku wpisu korespondencyjnego do przesyłanych dokumentów należy dołączącyć oświadczenie o doręczeniu tego dokumentu w terminie do 28 września 2018 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
75,00 PLN / 18,00 EUR / 20,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
nie
Studia sfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego: Wiedza Edukacja Rozwój.

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Wydział Historyczny
ul. Gołębia 13, pok. 2
31-007 Kraków
Telefon stacjonarny
informacja zostanie podana w późniejszym terminie
Adres e-mail
ceestudies@uj.edu.pl
Strona WWW
www.ceestudies.historyczny.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
informacja zostanie podana w późniejszym terminie