Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2018/2019

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kierunek
relacje międzykulturowe
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Wydział
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Języki wykładowe
polski
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 05.06.2018 od godz. 12:00 do 15.07.2018
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 17.07.2018,  do godz. 12:00
Wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych do 17.07.2018,  do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej20.07.2018
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 23.07.2018 do 25.07.2018

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

od 26.07.2018 do 27.07.2018

w przypadku powtarzania procedury

od 30.07.2018 do 31.07.2018

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w obszarach nauk: humanistycznych, społecznych.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujący element kryteriów kwalifikacji:

nazwa elementu waga
średnia ze studiów 100 %

Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Limit miejsc
65
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
20
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.
Liczba semestrów
4

Opis programu studiów

Studia na kierunku relacje międzykulturowe to wiele możliwości POZNAWANIA i DOŚWIADCZANIA potencjału odmienności, różnic i inności. Nasze studia to nie tylko wiedza o procesach zachodzących we współczesnym świecie takich jak globalizacja i regionalizacja, ale okazja do ODKRYWANIA różnic między ludźmi różnych kultur, UCZESTNICZENIA w przedsięwzięciach inicjujących i podtrzymujących różnego typu relacje międzykulturowe, NABYWANIA umiejętności i kompetencji w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych oraz współpracy między osobami z różnych kręgów kulturowych.

W realizacji tych celów pomocne są oferowane do wyboru ścieżki specjalizacyjne realizowane w niedużych grupach i cechujące się indywidualnym podejściem kadry do studiujących:

1. kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych w ramach której oferujemy praktyczne kursy z zakresu sposobów organizacji kampanii społecznych, brandingu międzykulturowego, prognozowania trendów społecznych, promocji branż lifestylowych, public relations, planowania, finansowania i ewaluacji projektów kulturowych. Specjalizacja ta ukierunkowana jest na TWÓRCZE WYKORZYSTANIE w różnych aktywnościach społecznych potencjału DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. Zajęcia w ramach specjalizacji prowadzone są przez pracowników mających DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE i WSPÓŁPRACUJĄCYCH z przedsiębiorstwami, mediami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji, organizacji kampanii społecznych i kreowania wizerunku.

2. relacje międzykulturowe w turystyce (ReMiT) stanowią INNOWACYJNĄ specjalizację dofinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. ReMiT to nowatorska ścieżka, na której oferujemy zajęcia głównie WARSZTATOWE (prowadzone metodą projektów oraz w formie pracy w terenie). Wszystkie kursy tworzone są w ścisłej WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI – specjalistami z branży turystycznej i przedstawicielami prestiżowych instytucji kultury Krakowa i Małopolski. Ważnym elementem programu są praktyki i staże oferowane przez partnerów projektu oraz możliwość pisania prac dyplomowych w konsultacji z praktykami.

W oferowanym programie studiów stawiamy na INTERDYSCYPLINARNOŚĆ. Dlatego każda z powyższych specjalizacji łączy wiedzę różnych dyscyplin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Dzięki temu Studentki i Studenci mogą nabyć różnorodne NARZĘDZIA potrzebne do DZIAŁANIA w złożonym i szybko zmieniającym się świecie tym realnym i wirtualnym, przy jednoczesnej świadomości ogromnego znaczenia DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

Jakie perspektywy naukowe są nam bliskie? Kulturoznawstwo, antropologia, nauki o sztuce, historia, językoznawstwo, religioznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia, nauki o polityce oraz nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.

Wielość perspektyw i zagadnień podporządkowujemy priorytetowi, jakim jest DĄŻENIE DO POZNANIA relacji między różnymi kulturami oraz sposobów zachowania ludzi w różnych sytuacjach kontaktu z przedstawicielami innych kultur.

Dlaczego jest to ważne? Poznanie innego stanowi warunek i konieczny krok w nawiązywaniu każdej relacji, w podejmowaniu decyzji o podtrzymywaniu kontaktu a także w prowadzeniu dialogu i współpracy twórczo wykorzystującej różnice kulturowe

Profil absolwenta

Celem kształcenia na II stopniu studiów na kierunku relacje międzykulturowe jest przekazanie wiedzy o różnych aspektach relacji międzykulturowych. Zajęcia dostarczające ogólnej wiedzy o relacjach międzykulturowych i poszczególnych kulturach są harmonijnie łączone z zajęciami rozwijającymi umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do poruszania się we współczesnym świecie, w którym konieczna jest współpraca między osobami z różnych kręgów kulturowych.

Studentki i Studenci relacji międzykulturowych zdobywają ogólną wiedzę w zakresie nauk społecznych, która umożliwia im kontynuację studiów na poziomie III stopnia wszystkich kierunków humanistycznych oraz społecznych uczelni krajowych i zagranicznych.

Co po studiach?

Z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi zdobytymi w trakcie studiów na kierunku relacje międzykulturowe Absolwentki i Absolwenci są w stanie precyzyjnie określić swoje atuty i racjonalnie kształtować dalszą karierę we współczesnym wielokulturowym świecie. Absolwentki i Absolwenci relacji międzykulturowych mogą podejmować pracę w wielu instytucjach:

  • fundacjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się m.in. sprawami imigrantów czy organizowaniem życia kulturalnego i obywatelskiego;
  • instytucjach kultury (np. muzea, galerie);
  • ministerstwach, ambasadach, konsulatach i innych jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej;
  • mediach i przedsiębiorstwach (np. turystycznych, reklamowych, public relations) działających w środowisku wielokulturowym. czyli wszędzie tam, gdzie niezbędne są kompetencje w interakcjach międzykulturowych.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Informacja o dokumentach wymaganych przy rejestracji zostanie podana w późniejszym terminie.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Informacja o dokumentach wymaganych przy wpisie na studia zostanie podana w późniejszym terminie.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
75,00 PLN / 18,00 EUR / 20,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Zwiń »
Adres
Instytut Studiów Międzykulturowych
ul. Gronostajowa 3
30-387 Kraków
Telefon stacjonarny
+48 12 664 67 42
Fax
+48 12 664 69 14
Adres e-mail
ism.sekretariat@uj.edu.pl
Strona WWW
http://www.ism.uj.edu.pl/
Terminy dyżuru
informacja zostanie podana w późniejszym terminie