Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2018/2019

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kierunek
zdrowie publiczne
Poziom studiów
pierwszego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Wydział
Wydział Nauk o Zdrowiu
Języki wykładowe
polski
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnychKandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB)

od 05.06.2018 od godz. 12:00 do 25.06.2018, do godz. 12:00

Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB

od 05.06.2018 od godz. 12:00 do 06.07.2018, do godz. 12:00

Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o  wniesione opłaty rekrutacyjne.

Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB)

do 28.06.2018,  do godz. 12:00

Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB

do 09.07.2018,  do godz. 12:00
Egzaminy wstępne od 06.07.2018 do 09.07.2018

Ważne: jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne komisje wydziałowe. Nie będziemy mogli zorganizować dla ciebie egzaminów w innym terminie.
Wprowadzanie do systemu ERK wyników matury oraz osią­gnięć w olimpia­dach i konkursach do 09.07.2018,  do godz. 12:00

UWAGA: Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB): dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki maturalne należy dostarczyć do 2.07.2018, do godz, 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.

UWAGA: Zaświadczenia o posiadanych osiągnięciach w konkursach uprawniających do podjęcia studiów należy dostarczyć do 09.07.2018, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.

UWAGA: Kandydaci posiadający zaświadczenia o wynikach CEW z lat poprzednich oraz kandydaci spełniający warunki art. 44zzp ustawy o systemie oświaty: dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki należy dostarczyć do 09.07.2018, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
Ogłoszenie listy rankingowej13.07.2018
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 16.07.2018 do 19.07.2018

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

od 20.07.2018 do 23.07.2018

w przypadku powtarzania procedury

od 24.07.2018 do 25.07.2018

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach dwudniowych w następujących po sobie dniach roboczych.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Dodatkowym kryterium formalnym dla posiadaczy matury zagranicznej innej niż EB oraz IB jest przystąpienie i pozytywne zaliczenie (min. 60% punktów możliwych do uzyskania) rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje kandydata do podjęcia studiów (w tym znajomość języka polskiego). Rozmowa kwalifikacyjna na podstawie lektury "Rytm życia" Antoniego Kępińskiego, Wydawnictwo Literackie, 2012.

Kandydaci legitymujący się polską maturą (zdawaną w roku 2018 oraz w latach poprzednich) lub maturą IB lub EB nie muszą przystępować do rozmowy kwalifikacyjnej.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe, uwzględniane zgodnie z poniższą tabelą:

nazwa przedmiotu kwalifikacyjnego waga wyniku przedmiotowego
grupa 1 biologia 1
grupa 2
uwzględniany 1 wynik przed­mio­towy
matematyka 1
wiedza o społeczeństwie 1

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata w liczbie:

  • 1 przedmiot z grupy 1
  • 1 przedmiot z grupy 2

podzieloną przez 2 (sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę). Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z do­kład­nością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku egzaminu maturalnego (tzw. nowej polskiej matury 2002-2018) uwzględniane są wyłącznie egzaminy z części pisemnej, a wyniki z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym dzielone są przez 2, natomiast z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym uwzględniane są wprost.

Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego powoduje przyznanie 0 punktów z danego przedmiotu, lecz nie pozbawia kandydata prawa ubiegania się o przyjęcie na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników przedmiotowych dla kandydatów odpowiednio do rodzaju posiadanej przez nich matury oraz poziomu zdawanych egzaminów maturalnych, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Olimpiady ogólnopolskie

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w eliminacjach stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich.

nazwa olimpiadyosiągnięcia dające kandydatowi
maksymalny wynik kwalifikacjimaksymalne wyniki przedmiotowe w danej grupie
grupa 1grupa 2
Olimpiada Biologicznalaureatfinalista
Olimpiada Matematycznalaureatfinalista
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnymlaureatfinalista
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznejlaureatfinalista
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznejlaureatfinalista
Olimpiada Wiedzy Technicznejlaureatfinalista
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywnościlaureatfinalista
Europejska Olimpiada Społeczno-Prawnalaureatfinalista
Misyjna Olimpiada Znajomości Afrykilaureatfinalista
Olimpiada Wiedzy o Prawielaureatfinalista
Olimpiada Lingwistyki Matematycznejlaureatfinalista
Olimpiada Przedsiębiorczościlaureatfinalista
Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawielaureatfinalista
Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodowąlaureatfinalista
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczościlaureatfinalista

Olimpiady międzynarodowe

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w finałach olimpiad międzynarodowych.

nazwa olimpiadyosiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik kwalifikacji
Międzynarodowa Olimpiada Biologicznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Lingwistycznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Matematycznauczestnik, medalista

Konkursy międzynarodowe i ogólnopolskie

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w konkursach.

nazwa konkursuosiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik kwalifikacji
Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiejlaureat Polskich Eliminacji, uczestnik finałów międzynarodowych, zwycięzca finałów międzynarodowych
Limit miejsc
60
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
30
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.
Liczba semestrów
6

Opis programu studiów

ZDROWIE PUBLICZNE jest kierunkiem łączącym w sobie wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, biologicznych i medycznych z wiedzą z dziedziny zarządzania, ekonomii, prawa oraz nauk społecznych i psychologii. Student tego kierunku poznaje procesy warunkujące stan zdrowia, metody służące ochronie zdrowia i wzmacnianiu potencjału zdrowotnego społeczeństwa oraz zasady racjonalnego i ekonomicznego stosowania tych metod. Wśród umiejętności praktycznych studenci zdobywają między innymi umiejętność identyfikowania problemów zdrowotnych i wiązania ich z działaniami systemu ochrony zdrowia, rozwiązywania tych problemów na poziomie populacji, posługiwania się przepisami prawnymi i narzędziami zarządczymi w obrębie sektora zdrowotnego.

Na studiach pierwszego stopnia, których ukończenie daje absolwentowi tytuł zawodowy licencjata, student zobowiązany jest do zaliczenia modułów obowiązkowych z zakresu nauk podstawowych (np. biologia człowieka, podstawy psychologii, podstawy socjologii i problemy społeczne, podstawy ekonomii i finansów, biostatystyka, demografia, metody badań społecznych, choroby o znaczeniu społecznym) i kierunkowych (np. środowiskowe uwarunkowania zdrowia, podstawy żywienia człowieka, nowoczesne technologie w ochronie zdrowia, organizacja ochrony zdrowia, podstawy prawa w obszarze zdrowia, podstawy epidemiologii, prawo zdrowia publicznego, promocja i edukacja zdrowotna, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wstęp do ekonomiki zdrowia, informatyka medyczna, polityka zdrowotna, zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej, specjalistyczny język angielski w zdrowiu publicznym). Student zobowiązany jest również, począwszy od drugiego semestru pierwszego roku studiów do wyboru oraz zaliczenia w sumie co najmniej 12 modułów fakultatywnych. Ponadto program przewiduje obowiązkowe praktyki oraz seminarium dyplomowe.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku zdrowie publiczne posiada umiejętności umożliwiające mu podjęcie pracy na stanowiskach wykonawczych w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki, w jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej i jednostkach świadczących usługi zdrowotne. Absolwent posiada umiejętności przydatne w procesie definiowania i rozwiązywania problemów zdrowotnych na poziomie populacji. Zna zagadnienia dotyczące genezy, przedmiotu i zakresu zdrowia publicznego jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. Umie analizować uwarunkowania sytuacji epidemiologicznej w aspekcie procesów społecznych i demograficznych. Zna rolę czynników warunkujących zdrowie, zwłaszcza związanych ze stylem życia i zachowaniami zdrowotnymi. Wykazuje znajomość podstaw teoretycznych i metodologicznych budowy strategii programów zdrowotnych i społecznych. Posiada wiedzę na temat aspektów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej. Posiada umiejętności inicjowania oraz udziału w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia publicznego.

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności kierowania własną karierą zawodową.

Absolwent kierunku zdrowie publiczne pierwszego stopnia jest przygotowany do pełnienia następujących funkcji zawodowych:

  • wykonawca programów ochrony zdrowia / wykładowca w ramach programów edukacji zdrowotnej,
  • kierownik i szkoleniowiec w zespołach pracowników technicznych wykonujących zadania w ramach programów ochrony zdrowia,
  • pracownik działów metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek opieki zdrowotnej
  • pracownik działów zajmujących się prewencją i promocją zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej
  • pracownik w różnych działach administracji opieki zdrowotnej, Narodowym Funduszu Zdrowia, Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwie Zdrowia, organach samorządu terytorialnego, Agencji Oceny Technologii Medycznych, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Informacja o dokumentach wymaganych przy rejestracji zostanie podana w późniejszym terminie.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Informacja o dokumentach wymaganych przy wpisie na studia zostanie podana w późniejszym terminie.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
75,00 PLN / 18,00 EUR / 20,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Zwiń »
Adres
Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Michałowskiego 12, pok. 201
31-126 Kraków
Telefon stacjonarny
48 12 6343397 wewn. 32
Fax
+48 12 632 48 81
Adres e-mail
rekrutacja_wnz@cm-uj.krakow.pl
Strona WWW
www.wnz.uj.edu.pl
Terminy dyżuru
informacja zostanie podana w późniejszym terminie