Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2017/2018

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Nazwa studiów
koloproktologia praktyczna
Typ studiów
podyplomowe
Tryb studiów
niestacjonarne
Numer naboru
pierwszy
Wydział
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego
Języki wykładowe
polski
Rejestracja od 05.06.2017 od godz. 12:00 do 31.08.2017, do godz. 12:00
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o dokumenty wy­magane przy rejestracji.

06.09.2017
Ogłoszenie listy rankingowej08.09.2017
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 09.09.2017 do 14.09.2017

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny na kierunku lekarskim.

Wynik kwalifikacji

Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie kolejności rejestracji wy­zna­cza­nych datą i godziną wybrania przez kandydata opcji „Zarejestruj się”, zgodnie z harmonogramem rejestracji na studia.

Limit miejsc
35
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
25
Podane wyżej informacje o limitach przyjęć dotyczą wszystkich kandydatów, zarówno tych ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich jak i tych, którzy ubiegają się o przyjęcie na innych zasadach.
Liczba semestrów
2

Opis programu studiów

Opis studiów

Są to jedyne studia podyplomowe na rynku europejskim uwzględniające problematykę koloproktologii w teorii i praktyce. Powstały dzięki współpracy wiodącego ośrodka naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz Polskiego Klubu Koloproktologii, co sprawia iż mają wyjątkowy charakter uwagi na program kształcenia ukierunkowany na nabycie umiejętności praktycznych.

Program kształcenia obejmuje dwa semestry, wyposaża słuchaczy w szeroki zakres specjalistycznej wiedzy pozwalającej realizować zadania z zakresu postępowania diagnostycznego, leczenia zachowawczego i zabiegowego, prowadzenia nadzoru i kontroli chorych wyleczonych, rozpoznawania i leczenia powikłań.

Zajęcia o charakterze praktycznym mają na celu ukierunkowanie słuchaczy na nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do leczenia pacjentów koloproktologicznych.

Wykładowcami są wybitni specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu chirurgii koloproktologicznej z całej Polski.

Studia mają na celu ukierunkowanie lekarzy do samodzielnej pracy w zakresie koloproktologii. Kształcą umiejętności w zakresie całościowego rozwiązywania problemów koloproktologicznych poczynając od przeprowadzenia postępowania diagnostycznego poprzez odpowiednie leczenie zachowawcze i zabiegowe do adekwatnego prowadzenia nadzoru i kontroli chorych wyleczonych lub do rozpoznania i leczenia możliwych powikłań.

Terminy i forma zajęć

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów:

Sobota od godz. 9.00 do ok. 18.00

Niedziela od godz. 9.00 do ok. 14.00

Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP UJ: www.mckp.uj.edu.pl

Opis programu

1. Wprowadzenie do koloproktologii i kierunki rozwoju koloproktologii – 17 godz.
2. Metody diagnostyczne w koloproktologii – interpretacja wyników – 15 godz.
3. Choroba guzków krwawniczych – 16 godz.
4. Nowotwory w praktyce koloproktologicznej – 18 godz.
5. Ropnie i przetoki okołoodbytnicze i choroby zapalne okrężnicy swoiste i nieswoiste – 16 godz.
6. Choroby struktur dna miednicy i czynnościowe schorzenia okrężnicy – 16 godz.
7. Stomia. Zbiorniki jelitowe. Guzy neuroendokrynne – 20 godz.
8. Stany chorobowe kanału odbytu (ostre i przewlekłe) – 16 godz.
9. Techniki operacyjne w koloproktologii – warsztaty chirurgiczne – 15 godz.

Profil absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu m.in.:

— koloproktologii praktycznej zgodnie z najnowszą wiedzą w tym zakresie,
— podstaw funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy, w powiązaniu z funkcjonowaniem całego organizmu,
— zaburzeń funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy w aspekcie uwarunkowań diagnozy i terapii,
— metodyki postępowania koloproktologicznego z uwzględnieniem obrazowania, farmakoterapii i metod zabiegowych leczenia.

Absolwent uzyska umiejętności m.in:

— rozpoznawania najważniejszych schorzeń koloproktologicznych, różnicowania i diagnozowania schorzeń powiązanych z funkcją jelita grubego i odbytnicy,
— opracowania modelu postępowania i prowadzenia efektywnej terapii modyfikując swoje działania adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta, analizowania wyników specjalistycznych badań oraz organizowania współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się pacjentem z zaburzeniami koloproktologicznymi.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim, a w przypadku jego braku - oświadczenie o zobowiązaniu się kandydata do dostarczenia dokumentu w określonym czasie,
  • kserokopia obu stron dowodu osobistego lub kserokopia strony paszportu ze zdjęciem,
  • jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • Kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa zobowiązani są złożyć dodatkowe dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.). W razie wątpliwości prosimy o kontakt z jednostką prowadzącą nabór na studia (dane kontaktowe w zakładce „Adresy i telefony”),
  • dokumenty można składać osobiście w sekretariacie MCKP UJ, lub przesłać pocztą. W przypadku, gdy dokumenty dostarczane są osobiście należy dostarczyć oryginały; w przypadku wysyłania dokumentów pocztą konieczne jest przesłanie kopii dokumentu tożsamości i dyplomu ukończenia studiów wyższych uwierzytelnionych notarialnie.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  • UWAGA! Po opublikowaniu wyników rekrutacji, w przypadku przyjęcia na studia nie ma konieczności ponownego składania dokumentów w sekretariacie MCKP. Jedyną czynnością wymaganą w celu dokończenia procesu rekrutacji po opublikowaniu wyników rekrutacji jest wypełnienie i zatwierdzenie formularza internetowego „dane do wpisu”, dostępnego po zalogowaniu się do konta ERK w zakładce: moje rejestracje na studia>> karta rejestracji>> dane do wpisu..

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
nie

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
8000 PLN / studia
płatne w ratach semestralnych po 4000 PLN za semestr.

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego
Grzegórzecka 20, pok. 10
31-531 Kraków
Telefon stacjonarny
+48 12 433 27 66
+48 12 433 27 67
+48 12 433 27 64
Fax
+48 12 429 22 13
Adres e-mail
studiamckp@uj.edu.pl
Strona WWW
www.mckp.uj.edu.pl