Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2017/2018

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Dziedzina nauki
nauki biologiczne
Dyscyplina naukowa
biologia, ekologia
Dodatkowa informacja
PhD Programme in Biology
Typ studiów
trzeciego stopnia
Tryb studiów
stacjonarne
Wydział
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Języki wykładowe
angielski
Rejestracja od 16.08.2017 od godz. 12:00 do 06.09.2017
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o dokumenty wy­magane przy rejestracji.

do 08.09.2017
Egzaminy wstępne18.09.2017
Ogłoszenie listy rankingowej25.09.2017
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 26.09.2017 do 28.09.2017

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

29.09.2017
Dostarczenie zaświadcze­nia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów do 11.10.2017

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do jednostki prowadzącej wpisy. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia kandydatowi rozpoczęcie studiów.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny w obszarze nauk przyrodniczych.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się również osoby będące beneficjentami programu Diamentowy Grant, nieposiadające tytułu magistra, ale posiadające status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek.

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na te studia otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do uczelni zaświadczenia lekarskiego w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji (zakładka „Terminy”). Niedopełnienie tego obowiązku przez kandydata uniemożliwia kandydatowi rozpoczęcie studiów.

Wynik kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji ustalony w oparciu o:

 1. Ocenę dokumentacji przedstawionej przez kandydata (0–50 pkt.) według poniższej skali;
  • publikacje – punktacja jest odzwierciedleniem punktów z list ministerialnych A i B;
  • udział w konferencjach organizowanych przez międzynarodowe towarzystwo naukowe:
   • wygłoszenie referatu – 20 pkt.;
   • prezentacja posteru jako główny autor – 10 pkt.;
  • udział w konferencjach organizowanych przez krajowe towarzystwo naukowe:
   • wygłoszenie referatu – 12 pkt.;
   • prezentacja posteru jako główny autor – 6 pkt.;
  • projekty badawcze:
   • kierowanie projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych – 60 pkt.;
   • kierowanie projektem badawczym finansowanym ze środków uczelni – 20 pkt.;
   • status formalnego wykonawcy w projekcie badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych, potwierdzony umową – 10 pkt;
  • staże zagraniczne (poza granicami kraju zamieszkania w czasie odbywania studiów) za każdy tydzień pobytu 10 pkt., maksymalnie 30 pkt.;
  • inna aktywność, np. organizacja konferencji, aktywność w kole naukowym, aktywność popularyzatorska (w tym publikacje w prasie), praca związana z tematyką doktoratu poza sektorem nauki, wolontariat – za każdą pozycję 2 pkt.; maksymalnie 10 pkt.,
  • list motywacyjny, zawierający uzasadnienie wyboru tematu (tematów) – 0–20 pkt;
   Wszystkie osiągnięcia muszą być udokumentowane załącznikami:
  • kopia publikacji;
  • kopia pierwszej strony książki z abstraktami konferencyjnymi i strony ze streszczeniem prezentacji kandydata;
  • kopia decyzji o przyznaniu projektu lub kopia umowy z kierownikiem projektu;
  • potwierdzenie odbycia stażu zagranicznego wydane przez instytucję odbywania stażu;
  • inne dokumenty potwierdzające działalność kandydata.
   W przypadkach niejednoznacznych decyzję o przyznaniu punktów podejmuje komisja.
 2. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0–50 pkt.), ocenianej w trzech częściach:
  • przedstawienie przez kandydata planów badawczych (0–10 pkt.);
  • odpowiedzi na pytania dotyczące planów badawczych (0–30 pkt.);
  • ocena pracy z tekstem abstraktu publikacji (0–10 pkt.).

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Zgłaszane przez potencjalnych opiekunów naukowych tematy prac badawczych są akceptowane przez Dyrektora danego Instytutu i podawane do publicznej wiadomości do 31 lipca.
Kandydaci na studia podczas rejestracji w systemie ERK wskazują maksymalnie trzy interesujące ich tematy prac badawczych, nadając im priorytety. Uzasadnienia wyboru tematów dokonują w przygotowywanym w ramach składanych dokumentów liście motywacyjnym.
Ocena kandydatów odbywa się w dwóch etapach.
W etapie pierwszym komisja przyznaje punkty na podstawie analizy złożonych przez kandydata dokumentów. Uzyskane przez kandydata w poszczególnych kategoriach punkty są sumowane. Następnie ustalana jest lista kandydatów na podstawie wyników z etapu oceny dokumentacji w przeliczeniu do skali od 0 do 50 według następującego wzoru, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Wd=(X/Nw)·50

gdzie:
Wd to wynik oceny dokumentacji;
X to suma punktów uzyskanych przez kandydata w ramach oceny dokumentacji;
Nw to najwyższa suma punktów spośród uzyskanych przez kandydatów na etapie oceny dokumentacji.

Na podstawie tak ustalonej listy kandydaci są zapraszani do udziału w drugim etapie, tj. rozmowie kwalifikacyjnej. Do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej będzie zapraszanych maksymalnie dwa razy więcej osób niż wynosi górny limit przyjęć.
Przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych komisja może zwrócić się do osób wskazanych przez kandydatów jako mogących udzielić referencji o ich udzielenie.
W etapie drugim prowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Potencjalni opiekunowie mogą uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydaci są oceniani w ramach wszystkich zadeklarowanych tematów prac badawczych.
Kandydaci zostaną poproszeni o krótką prezentację planów badawczych w ramach doktoratu. Następnie odpowiedzą na pytania komisji dotyczące tematyki doktoratu i zagadnień pokrewnych. W kolejnej części rozmowy otrzymają do przeczytania streszczenie publikacji i będą mieli za zadanie je omówić. Podczas tego etapu oceniana będzie przede wszystkim wiedza z zakresu planowanych badań oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Oceny dokonują członkowie komisji, z wyłączeniem potencjalnego opiekuna kandydata.
Wynik kwalifikacji kandydata stanowi sumę punktów uzyskanych na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego.
Kandydaci realizują tematy badawcze według zadeklarowanych na etapie rejestracji w systemie ERK priorytetów, zgodnie z poniższą zasadą:

 • kandydat znajdujący się na 1. miejscu listy rankingowej realizuje temat, któremu nadał pierwszy priorytet;
 • kandydat znajdujący się na 2. miejscu listy rankingowej realizuje temat, któremu nadał pierwszy priorytet, chyba że temat ten został już wybrany przez znajdującego się na wyższym miejscu listy kandydata; wówczas realizuje temat, któremu nadał drugi priorytet;
 • kandydat znajdujący się na 3. miejscu listy rankingowej realizuje temat, któremu nadał pierwszy priorytet, chyba że temat ten został już wybrany przez znajdującego się na wyższym miejscu listy kandydata; wówczas realizuje temat, któremu nadał drugi priorytet; jeśli ten temat również został już wybrany, realizuje temat, któremu nadał trzeci priorytet; itd.

Obliczenie końcowego wyniku kwalifikacji

Ostateczny liczbowy wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i określaną dla wszystkich kandydatów jako suma punktów uzyskanych na wszystkich etapach postępowania.

Limit miejsc
8
Zmiana limitu
Limit zmieniony decyzją Rektora z 5
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
3
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.
Liczba semestrów
8

Opis programu studiów

Studia są realizowane w języku angielskim, w systemie 4-letnim, dziennym. Tematyka prac doktorskich dotyczy badań z zakresu biologii i ekologii (prace są wykonywane pod kierunkiem pracowników naukowych Instytutu Botaniki, Instytutu Nauk o Środowisku lub Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych): antropologia, badania ekosystemów, biochemia, biologia rozrodu, bioróżnorodność, ekologia ewolucyjna, ekotoksykologia, endokrynologia, genetyka, immunologia, mikrobiologia, mykologia, neurobiologia, onkologia, taksonomia, zarządzanie zasobami naturalnymi i inne.

Profil absolwenta

Absolwent studiów doktoranckich wykorzystuje wiedzę dotycząca najnowszych osiągnąć nauki do planowania własnej pracy badawczej, stosuje nowoczesną metodologię, potrafi analizować i interpretować zgromadzone dane doświadczalne. Potrafi zaprezentować własne wyniki w formie publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach. Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym życiu naukowym. Studia 4 letnie powinny zakończyć się obroną pracy doktorskiej w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia lub ekologia.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje drugiego stopnia lub dokumentu potwierdzającego bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznanego za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe,
 • oświadczenia pracowników naukowych posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową w przypadku, kiedy doktorant będzie realizował zgłoszony przez pracownika temat pracy badawczej - odpowiednio do każdego wskazanego podczas rejestracji tematu,
 • list motywacyjny ze wskazaniem oraz uzasadnieniem wyboru tematów,
 • tłumaczenie poświadczone na język polski lub angielski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski,
 • nazwiska i afiliacje dwóch osób (co najmniej ze stopniem doktora), które mogą udzielić referencji.
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • do wglądu: dyplom potwierdzający kwalifikacje drugiego stopnia lub dokument potwierdzający bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
 • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • do wglądu: oryginały wszystkich dokumentów przesyłanych na etapie rejestracji elektronicznie lub dostarczonych w postaci kserokopii,
 • tłumaczenie poświadczone na język polski lub angielski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski.
Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na te studia otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do uczelni zaświadczenia lekarskiego w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji (zakładka „Terminy”). Niedopełnienie tego obowiązku przez kandydata uniemożliwia kandydatowi rozpoczęcie studiów.
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia – w przypadku wpisu korespondencyjnego do przesyłanych dokumentów dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września 2017 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (wraz z jego oryginałem do wglądu) – w przypadku wpisu korespondencyjnego lub braku zaświadczenia lekarskiego w chwili dokonywania wpisu, do składanych (lub przesyłanych) dokumentów dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września 2017 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
nie

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »