Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2017/2018

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Nazwa studiów
współczesne Chiny - społeczeństwo, polityka, gospodarka
Typ studiów
podyplomowe
Tryb studiów
niestacjonarne
Numer naboru
pierwszy
Wydział
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Języki wykładowe
polski
Rejestracja od 25.05.2017 od godz. 12:00 do 05.09.2017, do godz. 12:00
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o .

07.09.2017,  godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej08.09.2017
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 09.09.2017 do 13.09.2017

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

od 14.09.2017 do 18.09.2017

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Wynik kwalifikacji

Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie kolejności rejestracji wy­zna­cza­nych datą i godziną wybrania przez kandydata opcji „Zarejestruj się”, zgodnie z harmonogramem rejestracji na studia.

Limit miejsc
45
Zmiana limitu
Limit zmieniony decyzją Rektora z 30
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
15
Podane wyżej informacje o limitach przyjęć dotyczą wszystkich kandydatów, zarówno tych ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich jak i tych, którzy ubiegają się o przyjęcie na innych zasadach.
Liczba semestrów
2

Opis programu studiów

Opis kierunku

Studia przygotowują do świadomego rozwijania kariery w ramach szeroko pojętej współpracy z Chinami. Adresowane są do wszystkich osób, które interesują się współczesnymi Chinami, zwłaszcza do tych, dla których są one istotne w różnych przejawach życia zawodowego: przedsiębiorców, samorządowców, nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych.

Program studiów

Podstawowym celem jest przygotowanie Słuchacza do skutecznego uczestniczenia w interakcjach z reprezentantami chińskiego społeczeństwa w różnych sytuacjach społecznych, przede wszystkim o charakterze zawodowym. W trakcie studiów Słuchacz pozna specyfikę chińskiej kultury, historii, gospodarki i polityki. Problematyka studiów uzupełniana jest o wymiar praktyczny, obejmujący umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji społecznej w środowisku wielokulturowym, prowadzenia negocjacji, planowania przedsięwzięć biznesowych we współpracy z Chinami, a także komunikowania się w stopniu podstawowym w j. chińskim albo doskonalenia już posiadanych kompetencji w tej sferze poprzez specjalistyczne zajęcia z języka biznesu. Szczegóły: www.orient.uj.edu.pl.

Terminy i forma zajęć

Zajęcia odbywają się przynajmniej jeden raz w miesiącu, zjazdy trwają dwa dni (sobota i niedziela w godz. od 9:00 do 18:00).

Poziom znajomości języka wymagany do podjęcia studiów

Studia można podjąć bez znajomości języka chińskiego. Dla osób znających język chiński przewidziano zajęcia z języka chińskiego biznesowego.

Profil absolwenta

Umiejętności Absolwenta

Zdobyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w znaczący sposób wpłyną na rozwój osobisty i profesjonalny absolwentów. Będą pomocne w świadomym planowaniu kariery zawodowej.

Ścieżki rozwoju zawodowego

Uzyskane kwalifikacje w zakresie specjalizacji ukierunkowanej na studia o współczesnych Chinach ułatwią absolwentom pracę w środowisku biznesowym, urzędniczym, mediów oraz innych zarówno w kraju, jak i za granicą. Ułatwią także prowadzenie własnej aktywności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu Azji Wschodniej. Absolwent Studiów podyplomowych Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka to skuteczny negocjator, kompetentny menedżer, świadomy lider współpracy ze współczesnymi Chinami.

Znajomość języków

Język chiński – w zakresie podstawowym.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku jego braku – oświadczenie o zobowiązaniu się kandydata do dostarczenia dokumentu w określonym czasie,
  • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, chyba że kandydat posiada elektroniczną legitymację studencką UJ,
  • kserokopia obu stron dowodu osobistego lub kserokopia strony paszportu ze zdjęciem,
  • tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski,
  • Kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa zobowiązani są złożyć dodatkowe dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.). W razie wątpliwości prosimy o kontakt z jednostką prowadzącą nabór na studia (dane kontaktowe w zakładce „Adresy i telefony”).

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
nie

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
1800 PLN / rok
Całkowity koszt 6000 zł. Studia są dofinansowane, więc w roku akademickim 2017/2018 koszt dla studenta: 1800 zł za rok.

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
ul. Gronostajowa 3, pok. 0.38
30-387 Kraków
Telefon stacjonarny
+48 12 664 67 27
+48 12 664 54 15
Fax
+48 12 664 69 19
Adres e-mail
wspolczesne.chiny@uj.edu.pl
Strona WWW
www.orient.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
9 września: 09:00–11:30
10 września: 09:00–11:30
11 września: 09:00–11:30
12 września: 09:00–11:30
13 września: 09:00–11:30
14 września: 09:00–11:30
15 września: 09:00–11:30
16 września: 09:00–11:30
18 września: 08:30–10:00, 12:00–13:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.