Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2019/2020

oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla cudzoziemców, czyli osób nieposiadających polskiego obywatelstwa

Kierunek
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
niestacjonarne
Numer naboru
trzeci
Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Języki wykładowe
polski

Rekrutacja na te studia będzie prowadzona do wypełnienia limitu przyjęć lub do zakończenia ostatniego naboru.

Informację o terminach kolejnych naborów znajdziesz na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 09.07.2019 od godz. 18:00 do 01.09.2019
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne i dokumenty wy­magane przy rejestracji.

do 05.09.2019,  do godz. 12:00
Egzaminy od 10.09.2019 do 11.09.2019

Ważne: jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne zespoły egzaminacyjne. Nie będziemy mogli zorganizować dla ciebie egzaminów w innym terminie.
Ogłoszenie listy rankingowej13.09.2019
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 16.09.2019 do 19.09.2019

Formalne warunki wstępne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do podjęcia studiów.

Limit miejsc
10
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
40
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również obywateli polskich.
Liczba semestrów
6

Opis programu

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia dla osób zainteresowanych szeroko rozumianą komunikacją społeczną w jej wymiarze społecznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i kulturowym. Oprócz podstaw akademickich, dostarczają także pogłębionej wiedzy specjalistycznej, m.in. na temat produkcji multimedialnej, zarządzania i logistyki mediów, monitorowania i analizy mediów oraz szeroko rozumianej promocji. Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prowadzony w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2011 roku. Zajmuje także wysoką pozycję w corocznym ogólnopolskim zestawieniu najlepszych studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, publikowanym przez miesięcznik „Perspektywy”.

W toku studiów studenci otrzymują wysokiej jakości wiedzę akademicką, związaną ze sferą komunikacji społecznej, dotyczącą m.in. teorii komunikowania masowego, socjologii komunikowania i mediów, społeczeństwa informacyjnego, ekonomiki mediów, marketingu, kultury współczesnej, etyki i prawa mediów, ochrony dóbr osobistych i danych osobowych. Jednocześnie oferowane są bloki przedmiotów specjalistycznych w sferze m. in. projektowania i technologii przekazu w nowych mediach, produkcji i realizacji formatów telewizyjnych i radiowych, reklamy i promocji, kreowania marki zarówno w tradycyjnych, jak i nowych mediach, kształtowania wizerunku osób i instytucji, dyplomacji kulturalnej i międzynarodowego PR, metod i technik badań nad mediami. Zajęcia z zakresu metodologii (m.in. metodologia nauk społecznych, metody i techniki ilościowe, analiza konwersacyjna, statystyka i analiza danych, badania realizowane on-line) przygotowują do udziału w projektach badawczych oraz do pracy zawodowej w obszarze analizy mediów i doradztwa komunikacyjnego. Studenci mają też możliwość rozwijania znajomości języka obcego na poziomie B2+.

Studenci mają także możliwość wyboru przedmiotów z szerokiej oferty kursów kierunkowych, budujących szczególne kompetencje profesjonalne w obszarze nowych mediów, w szczególności w wymiarze społecznościowym, mediatyzacji kultury i sfery publicznej, marketingu i brandingu, komunikowania i mediów globalnych, języka mediów, i in. Proces kształcenia studentów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna to ciągłe wdrażanie nowych, innowacyjnych metod kształcenia, które mają ich przygotować do samodzielnej pracy, definiowania problemów i ich rozwiązywania. Wśród nich na uwagę zasługuje:

1. Wykorzystanie blended learningu, w ramach którego godziny kontaktowe i praca własna studenta wsparte są narzędziami do e-learningu. W IDMiKS to przede wszystkim platforma Pegaz służąca do prezentowania studentom materiałów koniecznych do uzyskania zaliczenia, ale również takich, które mogą poszerzyć wiedzę i umiejętności osób szczególnie zainteresowanych przedmiotem. Narzędzie jest też wykorzystywane do komunikacji studenci-wykładowca oraz studenci-studenci (szczególnie forum) oraz do testowania z wiedzy, wykonywania zadań indywidualnych i projektów grupowych.

2. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym z instytucjami publicznymi (głównie samorządowymi), organizacjami trzeciego sektora oraz biznesem. Studenci pracując na zajęciach przygotowują projekty dotyczące komunikacji i promocji dla rzeczywistych podmiotów (I i III sektor), dzięki czemu ich praca na zajęciach jest możliwie najbardziej zbliżona do warunków w jakich będą działali na rynku pracy. Dotyczy to również informacji zwrotnej nie tylko od prowadzącego przedmiot, ale również podmiotu, dla którego przygotowywany jest projekt. Osoby związane z biznesem prowadzą zajęcia praktyczne w ramach niektórych przedmiotów, są również zapraszane na spotkania dedykowane większej liczbie grup. Dzięki temu studenci mają styczność ze specjalistami z różnych branż, co poszerza nie tylko ich wiedzę i umiejętności, ale tez perspektywę wyboru ścieżki zawodowej i rozwoju.

3. Wykorzystanie podczas zajęć dostępnych narzędzi online oraz oprogramowania specjalistycznego do analizy i obróbki danych, przygotowania materiałów wizualnych, audio oraz wideo. 4. Zastosowanie teorii gier i grywalizacji w czasie zajęć. Zadania indywidualne i grupowe oparte na teoriach gier, gry symulacyjne, strategiczne i edukacyjne, a także grywalizacyjne metody oceniania to systemy oparte na rozłożonych w czasie wielu różnorodnych zadaniach oraz zbieraniu punktów, co pozwala utrzymać uwagę i zaangażowanie studentów przez cały semestr.

5. Maksymalne wykorzystanie dostępnej bazy materialnej do zadań projektowych – szczególnie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, studia radiowego i telewizyjnego, montażowni oraz sprzętu mobilnego.

Studia trwają cztery semestry. Do ich ukończenia wymagane jest uzyskanie 120 punktów ECTS. Po pierwszym semestrze studenci realizują jedną z trzech oferowanych w programie studiów ścieżek: Produkcja multimedialna i logistyka mediów, Promocyjna, Analiza i monitoring mediów. Podstawą do kolejności wyboru ścieżki (oraz seminarium dyplomowego) jest lista rankingowa (średnia ocen ze studiów) tworzona po zakończeniu pierwszego semestru. Studia kończą się egzaminem i obroną pracy magisterskiej oraz uzyskaniem dyplomu Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszej i jednej z najlepszych polskich uczelni.

Zajęcia prowadzone w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna realizowane są w nowoczesnych salach wykładowych i ćwiczeniowych zlokalizowanych na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie sale wyposażone są w sprzęt multimedialny. Do dyspozycji studentów są również zlokalizowane na Wydziale: profesjonalne studio filmowe, montażownia (do montażu wykorzystywane jest profesjonalne oprogramowanie: Final Cut Pro – dla montażu telewizyjnego oraz Adobe Audition dla montażu radiowego), nowoczesne studio radiowe, sala do prowadzenia badań fokusowych oraz specjalistyczna pracowania informatyczna. W roku akademickim 2015/16 powstało laboratorium medioznawcze IDMiKS – uruchomiono moduł komputerowy, umożliwiający badania ankietowe typu CATI. Laboratorium wyposażone zostało w komputerowe programy do badań mediów i innych badań społecznych. Instytut posiada obecnie infrastrukturę, która umożliwia prowadzenie zajęć projektowych o charakterze badawczym z udziałem studentów. Do dyspozycji studentów jest również nowoczesna biblioteka Wydziałowa, której księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o najnowsze pozycje książkowe (w j. polskim i j. angielskim).

Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej stanowią trzon redakcji uniwersyteckiego radia UJOT FM, wydziałowej telewizji UJOT TV, uczestniczą w organizacji ogólnopolskiego studenckiego plebiscytu na najlepszych dziennikarzy „MediaTory” oraz ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Głębia Spojrzenia”. Współpracują z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Działają w Kole Naukowym Studentów IDMiKS oraz uczestniczą w medioznawczych projektach badawczych prowadzonych w Instytucie i na Wydziale. Dzięki kilkunastu umowom z różnymi uczelniami europejskimi studenci mają możliwość realizacji części programu w zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu ERASMUS+. Uczestniczą też w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej polskiej uczelni.

Profil absolwenta

Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej są przygotowani do znalezienia swego miejsca zawodowego w świecie dynamicznie zmieniających się technologii komunikacyjnych, sfery komunikacji społecznej i mediów. Mogą podejmować pracę w tradycyjnych instytucjach medialnych, jak redakcje gazet i czasopism, telewizji i radia, w instytucjach z obszaru reklamy, PR, komunikacji i marketingu, a także w nowych, dopiero się kształtujących zawodach, szczególnie wykorzystujących media społecznościowe i nowe platformy medialne. Studia przygotowują także do prowadzenia analiz i monitoringu mediów, do samodzielnego podejmowania badań naukowych, co współcześnie jest umiejętnością dającą przewagę na rynku pracy, cenioną nie tylko w środowisku akademickim, ale w różnych branżach i sektorach gospodarki.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisane,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia – z oryginałem do wglądu.
  Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji, lub należy do niego dołączyć pisemne oświadczenie o dostarczeniu apostille lub legalizacji w terminie do 25 września 2019 roku.
  Jeżeli w dyplomie brak jest informacji o uprawnieniu do kontynuowania kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która dyplom wydała, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze wydanego dokumentu dyplomu, przedstawia wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia oraz pisemne oświadczenie o dostarczeniu kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, z wyłączeniem tych osób, których znajomość języka polskiego została potwierdzona w trakcie egzaminu – z oryginałem do wglądu,
 • fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • podczas wpisu na studia kandydat okazuje do wglądu własny dokument tożsamości. Pełnomocnik reprezentujący kandydata okazuje do wglądu własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski należy dołączyć oryginał poświadczonego tłumaczenia na język polski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument
  ,
 • w przypadku wpisu korespondencyjnego: pisemne oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie w terminie do 25 września 2019 roku.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • jeżeli kandydat jest kierowany na studia decyzją ministra: imienne skierowanie wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę upoważnioną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada skierowania, przedstawia pisemne oświadczenie o jego doręczeniu w terminie do 25 września 2019 roku,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie:
  • polisy ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub
  • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
  • powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (polski Narodowy Fundusz Zdrowia), lub
  • potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski na minimalną kwotę 30 000 euro
  – z oryginałem do wglądu.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada takiego dokumentu, przedstawia pisemne oświadczenie o dostarczeniu jego kopii wraz z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
85,00 PLN / 20,00 EUR / 22,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
4600 PLN / pierwszy rok

Szczegółowe informacje o opłacie: • opłata za 1. rok studiów: 4 600 PLN
 • opłata za 2. rok studiów: 4 600 PLN

Opłata za studia wnoszona jest w 8 ratach.

W przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszą ratę wysokości 1/8 opłaty za pierwszy rok studiów należy wnieść do 7 dni od dokonania wpisu na studia. Kolejne 7 rat wnoszonych jest miesięcznie od listopada do maja, do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku kolejnych lat studiów pierwszą ratę w wysokości 1/8 opłaty za dany rok studiów należy wnieść w terminie do dnia 15 października. Kolejne 7 rat wnoszonych jest miesięcznie od listopada do maja, do 15 dnia każdego miesiąca.


Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Dział Rekrutacji na Studia
Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków
Numer telefonu stacjonarnego
+48 12 663 14 01
+48 12 663 14 08
+48 12 663 14 14
+48 12 663 14 41
Fax
+48 12 663 14 43
Adres e-mail
rekrutacja@uj.edu.pl
Strona WWW
www.rekrutacja.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
16 września: 08:30–11:00
17 września: 08:30–11:00
18 września: 08:30–11:00
19 września: 08:30–11:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.