Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2019/2020

oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla cudzoziemców, czyli osób nieposiadających polskiego obywatelstwa

Kierunek
psychologia
Dodatkowa informacja
profil praktyczny
Poziom studiów
jednolite magisterskie
Forma studiów
stacjonarne
Numer naboru
trzeci
Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Języki wykładowe
polski

Rekrutacja na te studia będzie prowadzona do wypełnienia limitu przyjęć lub do zakończenia ostatniego naboru.

Informację o terminach kolejnych naborów znajdziesz na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 09.07.2019 od godz. 19:00 do 01.09.2019
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne i dokumenty wy­magane przy rejestracji.

do 05.09.2019,  do godz. 12:00
Egzaminy od 10.09.2019 do 11.09.2019

Ważne: jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne zespoły egzaminacyjne. Nie będziemy mogli zorganizować dla ciebie egzaminów w innym terminie.
Wprowadzanie do systemu ERK osią­gnięć w olimpia­dach i konkursach do 05.09.2019,  do godz. 12:00

UWAGA: Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB): skany dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki maturalne należy dostarczyć do 1.09.2019 r. do Działu Rekrutacji na Studia.
Ogłoszenie listy rankingowej13.09.2019
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 16.09.2019 do 19.09.2019

Formalne warunki wstępne

Na studia może być przyjęta osoba posiadająca polskie świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju jego wydania.

Kryterium formalnym jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego wymaganego do podjęcia studiów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 60% punktów możliwych do zdobycia. Osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2, uzyskują z rozmowy 100% punktów możliwych do zdobycia, bez konieczności przystępowania do niej.

Lista wybranych dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego, akceptowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim, znajduje się na stronie Rekrutacji na studia: www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej lub niedoręczenie wymaganego dokumentu skutkuje nieprzyjęciem na studia z przyczyn formalnych.

Wynik kwalifikacji

Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji.

Dla obliczenia wyniku kwalifikacji należy na adres rekrutacja@uj.edu.pl przesłać skan dokumentu z wynikami egzaminu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju, gdzie kandydat ukończył szkołę średnią. Wyjątkiem są kandydaci zdający polską maturę, maturę International Baccalaureate lub maturę European Baccalaureate – w takim przypadku przesłanie świadectwa maturalnego nie jest wymagane (wyniki należy wpisać w koncie ERK).

Osoby posiadające wyniki egzaminów zdawanych w krajach: Białoruś, Ukraina, Rosja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania powinny wpisać wyniki w formularzu dostępnym w koncie kandydata w części „wyniki matury” i przesłać go na adres rekrutacja@uj.edu.pl.

Sposób obliczania wyniku kwalifikacji

Wyniki egzaminów posiadane przez kandydata są przyporządkowywane do:

 • język ojczysty

 • nowożytny język obcy (przykładowe przedmioty: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski)

Wyniki z poszczególnych egzaminów są przeliczane do skali od 0 do 100. Następnie wybierany jest 1, najkorzystniejszy dla kandydata wynik.

Tak obliczony wynik kwalifikacji jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Informacje dotyczące sposobu przeliczania wyników egzaminu uprawniającego do podjęcia studiów z podziałem na poszczególne kraje (np. Ukraina, Białoruś, Niemcy itd.) znajdują się na stronie internetowej www.rekrutacja.uj.edu.pl.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia pod adresem rekrutacja@uj.edu.pl.  

Olimpiady ogólnopolskie

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w eliminacjach stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich.

nazwa olimpiadyosiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik kwalifikacji
Olimpiada Artystyczna: Sekcja Muzykilaureat
Olimpiada Artystyczna: Sekcja Plastykilaureat
Olimpiada Biologicznalaureat
Olimpiada Chemicznalaureat
Olimpiada Filozoficznalaureat
Olimpiada Fizycznalaureat
Olimpiada Geograficznalaureat
Olimpiada Historycznalaureat
Olimpiada Informatycznalaureat
Olimpiada Języka Angielskiegolaureat
Olimpiada Języka Białoruskiegolaureat
Olimpiada Języka Francuskiegolaureat
Olimpiada Języka Hiszpańskiegolaureat
Olimpiada Języka Łacińskiegolaureat
Olimpiada Języka Niemieckiegolaureat
Olimpiada Języka Rosyjskiegolaureat
Olimpiada Literatury i Języka Polskiegolaureat
Olimpiada Matematycznalaureat
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnymlaureat
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznejlaureat
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznejlaureat
Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznejlaureat
Olimpiada Wiedzy Technicznejlaureat
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanychlaureat
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywnościlaureat
Olimpiada Znajomości Afrykilaureat
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawielaureat
Olimpiada Astronomicznalaureat
Olimpiada Wiedzy Ekologicznejlaureat
Olimpiada Lingwistyki Matematycznejlaureat
Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”laureat
Olimpiada Przedsiębiorczościlaureat
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawielaureat
Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodowąlaureat
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczościlaureat

Olimpiady międzynarodowe

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w finałach olimpiad międzynarodowych.

nazwa olimpiadyosiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik kwalifikacji
Międzynarodowa Olimpiada Biologicznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Chemicznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Filozoficznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Fizycznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Geograficznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Informatycznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Lingwistycznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Matematycznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Wiedzy o Astronomii i Astrofizyceuczestnik, medalista
Europejska Olimpiada Matematyczna Dziewczątuczestnik, medalista

Konkursy międzynarodowe i ogólnopolskie

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w konkursach.

nazwa konkursuosiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik kwalifikacji
Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiejlaureat Polskich Eliminacji, uczestnik finałów międzynarodowych, zwycięzca finałów międzynarodowych
Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim*laureat
Limit miejsc
7
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
80
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również obywateli polskich.
Liczba semestrów
10

Opis programu

Celem kształcenia jest przekazanie interdyscyplinarnej, holistycznej wiedzy o człowieku ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania układu nerwowego. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań diagnostycznych z zakresu neuropsychologii klinicznej oraz badań naukowych w dziedzinie neurokognitywistyki eksperymentalnej. Poznają zaawansowane metody pozyskiwania i analizy danych dotyczących pracy mózgu. Poza przygotowaniem teoretycznym, absolwenci zyskują umiejętności i kompetencje obejmujące budowanie planów neurorehabilitacji i ich realizację w różnego typu placówkach leczniczych i rehabilitacyjnych. Zdobywają również wykształcenie ogólno psychologiczne, umożliwiające wykonywanie zawodu psychologa w zakresie diagnostyki psychologicznej, oddziaływań psychologicznych i psychoprofilaktyki.

Program studiów

Zajęcia związane ze specjalnością rozpoczynają się już na I roku studiów, a zajęcia fakultatywne specjalnościowe od II do V roku studiów. Równocześnie absolwent uzyskuje pełne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa.

Duża liczba zajęć fakultatywnych (do wyboru) z puli oferowanych przedmiotów, również możliwość realizacji wykładów poza Instytutem Psychologii Stosowanej, pozwalają na indywidualizację programu studiów oraz w istotny sposób uzupełniają wiedzę psychologa.

Praktyki zawodowe

W trakcie studiów przewidziana jest praktyka zawodowa w wymiarze 100 godzin lub alternatywnie udział w obozie naukowym.

Student odbywający praktyki pod kierunkiem profesjonalisty-psychologa w wybranej placówce zyskuje indywidualną akceptację koordynatora praktyk i otrzymuje program przedmiotu.

Charakter zajęć terenowych w modułach specjalnościowych również odpowiada warunkom realizacji praktyk zawodowych w modułach specjalnościowych, przewidzianych w planie studiów.

Studencki ruch naukowy

Koło Naukowe Pragma.

Możliwość wyjazdów zagranicznych

Jest możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+, MOST oraz bezpośredniej wymiany międzynarodowej.

Profil absolwenta

Instytut Psychologii Stosowanej prowadzi pięcioletnie jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia, o profilu praktycznym. Psychologia, jako nauka o człowieku, obejmuje bogatą, holistyczną wiedzę o jego funkcjonowaniu, co odzwierciedla program studiów. Jest on złożony z dwóch części: kanonu wiedzy ogólnopsychologicznej oraz rozwijania wiedzy specjalistycznej, kompetencji i umiejętności praktycznych. W planie studiów jest położony duży nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych i przygotowanie do wykonywania zawodu zaufania publicznego, jakim jest rola zawodowa psychologa. Kształcenie obejmuje bogatą wiedzę teoretyczną, przygotowanie do prowadzenia badań psychologicznych, zasady pracy naukowej, w szerokim zakresie uwzględnia aplikacyjne zastosowania wiedzy w praktyce.

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań diagnostycznych z zakresu różnych działów psychologii i neuropsychologii, badań eksperymentalnych, poznają zaawansowane metody pozyskiwania i analizy danych dotyczących pracy mózgu. Rozwijają kompetencje ułatwiające pracę z ludźmi, poznają specyfikę kontaktu w relacji pomagania oraz różne formy interwencji terapeutycznych. Nabywają umiejętności obejmujące budowanie planów oddziaływań psychologicznych w zakresie pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej, poradnictwa, psychoprofilaktyki i prewencji, są przygotowani do dalszego kształcenia w zakresie psychoterapii i neurorehabilitacji. Zapoznają się ze specyfiką pracy w różnych placówkach leczniczych i rehabilitacyjnych, instytucjach resocjalizacyjnych, penitencjarnych i wielu innych. Duża liczba zajęć fakultatywnych i terenowych oraz praktyk pozwala na indywidualizację programu studiów, a ścieżki specjalizacyjne, obejmujące zajęcia z konkretnego działu zastosowań psychologii w praktyce, umożliwiają rozwijanie zainteresowań.

Absolwenci psychologii są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy w wielu obszarach. Podejmują zatrudnienie w placówkach służby zdrowia ( w lecznictwie psychiatrycznym dorosłych oraz dzieci i młodzieży, pozapsychiatrycznym, w specjalistycznych klinikach takich jak klinika kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, chorób wewnętrznych, ponadto w lecznictwie neurologicznym oraz różnorodnych poradniach, jak poradnie leczenia bólu czy neurorehabilitacji). Pracują w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i innych placówkach edukacyjnych. Są zatrudniani w przedsiębiorstwach jako specjaliści z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w biznesie, reklamie. Pracują jako psychologowie sportu. Ich holistyczne wykształcenie pozwala na aplikację wiedzy psychologicznej w każdej sferze funkcjonowania człowieka w jego środowisku. Efekty kształcenia odpowiadają zapotrzebowaniu społecznemu na dobrze wykształconych teoretycznie i znakomicie przygotowanych praktycznie psychologów, a realizowane ścieżki specjalizacyjne oraz duża pula zajęć praktycznych, przygotowują do zadań zawodowych i zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy.

Instytut Psychologii Stosowanej dostosowuje charakter kształcenia do zapotrzebowania społecznego, równocześnie dbając o wyposażenie absolwentów w rzetelną wiedzę i bogate kompetencje, uczy rozumienia problemów jednostkowych oraz społecznych, kształtuje postawy szacunku dla człowieka, odpowiedzialności i rzetelności profesjonalnej.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisane,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, jeżeli było brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kopia świadectwa dojrzałości polskiej matury lub:
  • dyplomu matury międzynarodowej IB, lub
  • świadectwa matury europejskiej EB, lub
  • dokumentu innej matury zagranicznej, opatrzonego apostille lub poddanego legalizacji, zawierającego informacje o uzyskanych wynikach i o uprawnieniu do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwa lub z dołączonym osobnym potwierdzeniem tego uprawnienia
  – z oryginałem do wglądu.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze takiego dokumentu – wydane przez odpowiednią instytucję zaświadczenie zawierające informacje o uzyskanych wynikach i uprawnieniu do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo oraz pisemne oświadczenie o dostarczeniu kopii świadectwa z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat legitymujący się inną maturą zagraniczną nie posiada jeszcze apostille lub legalizacji do tego dokumentu, dołącza do niego pisemne oświadczenie o dostarczeniu apostille lub legalizacji w terminie do 25 września 2019 roku,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, z wyłączeniem tych osób, których znajomość języka polskiego została potwierdzona w trakcie egzaminu – z oryginałem do wglądu,
 • fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • podczas wpisu na studia kandydat okazuje do wglądu własny dokument tożsamości. Pełnomocnik reprezentujący kandydata okazuje do wglądu własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, z wyjątkiem matury IB, należy dołączyć oryginał poświadczonego tłumaczenia na język polski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument
  ,
 • w przypadku wpisu korespondencyjnego: pisemne oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie w terminie do 25 września 2019 roku.
Kandydaci posiadający świadectwo maturalne uzyskane poza granicami Polski inne niż świadectwo matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB), z wyłączeniem świadectw uzyskanych w państwach członkowskich UE, OECD i EFTA oraz świadectw uznawanych na podstawie umów międzynarodowych  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dokumenty matury zagranicznej wymagające uznania w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe powinny być złożone wraz z decyzją właściwego kuratora oświaty o uznaniu ich za potwierdzające w Polsce uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do studiowania bez ponoszenia opłat za kształcenie, czyli:
  • dokumentu potwierdzającego obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii lub
  • dokumentu potwierdzającego udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, lub
  • dokumentu potwierdzającego udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
  • dokumentu potwierdzającego przyznanie statusu uchodźcy, ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej w Polsce, lub
  • certyfikatu znajomości języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie C1, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  • Karty Polaka lub decyzji w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, lub
  • dokumentu potwierdzającego bycie członkiem bliskiej rodziny (małżonek, rodzic, dziadek, dziecko, wnuk) osoby posiadającej polskie obywatelstwo.
  ,
 • jeżeli kandydat jest kierowany na studia decyzją ministra: imienne skierowanie wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę upoważnioną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada skierowania, przedstawia pisemne oświadczenie o jego doręczeniu w terminie do 25 września 2019 roku,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie:
  • polisy ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub
  • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
  • powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (polski Narodowy Fundusz Zdrowia), lub
  • potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski na minimalną kwotę 30 000 euro
  – z oryginałem do wglądu.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada takiego dokumentu, przedstawia pisemne oświadczenie o dostarczeniu jego kopii wraz z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
85,00 PLN / 20,00 EUR / 22,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
8200 PLN / pierwszy rok

Szczegółowe informacje o opłacie:

 • opłata za 1. rok studiów: 8 200 PLN
 • opłata za 2. rok studiów: 8 200 PLN
 • opłata za 3. rok studiów: 8 200 PLN
 • opłata za 4. rok studiów: 8 200 PLN
 • opłata za 5. rok studiów: 8 200 PLN

Opłata za studia wnoszona jest w 2 ratach.

W przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszą ratę wysokości 1/2 opłaty za pierwszy rok studiów należy wnieść do 7 dni od dokonania wpisu na studia. Kolejną ratę należy wnieść do dnia 15 lutego.

W przypadku kolejnych lat studiów pierwszą ratę w wysokości 1/2 opłaty za dany rok studiów należy wnieść w terminie do dnia 15 października. Kolejną ratę należy wnieść do dnia 15 lutego.


Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Dział Rekrutacji na Studia
Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków
Numer telefonu stacjonarnego
+48 12 663 14 01
+48 12 663 14 08
+48 12 663 14 14
+48 12 663 14 41
Fax
+48 12 663 14 43
Adres e-mail
rekrutacja@uj.edu.pl
Strona WWW
www.rekrutacja.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
16 września: 08:30–11:00
17 września: 08:30–11:00
18 września: 08:30–11:00
19 września: 08:30–11:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.