Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2019/2020

oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla obywateli polskich

Kierunek
zarządzanie informacją
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Numer naboru
drugi
Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Języki wykładowe
polski
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 19.07.2019 od godz. 12:00 do 10.09.2019
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 11.09.2019,  do godz. 12:00
Wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych do 11.09.2019,  do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej13.09.2019
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 16.09.2019 do 17.09.2019

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

od 18.09.2019 do 19.09.2019

w przypadku powtarzania procedury

od 23.09.2019 do 24.09.2019

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Formalne warunki wstępne

Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujący element kryteriów kwalifikacji:

nazwa elementu waga
średnia ze studiów 100 %

Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej rekrutacja.uj.edu.pl.

Limit miejsc
73
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
20
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również cudzoziemców.
Liczba semestrów
4

Opis programu

Studia magisterskie na kierunku ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ w Instytucie Studiów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprojektowane są dla osób zainteresowanych naukowym poznaniem zjawisk i procesów informacyjnych związanych z jej poszukiwaniem, pozyskiwaniem, gromadzeniem, opracowaniem, przetwarzaniem, udostępnianiem i wykorzystaniem przez człowieka w kluczowych kontekstach profesjonalnych: usług informacyjnych (w tym infobrokeringu), zarządzania informacją w organizacjach działających w sferze biznesu, nauki, komunikacji publicznej, kultury, edukacji i administracji (włącznie z tworzeniem i zarządzaniem kolekcjami cyfrowymi) oraz transferu informacji między różnymi grupami społecznymi i sektorami gospodarki. Program studiów pozwala także na zdobycie i pogłębienie kompetencji badawczych i profesjonalnych w zakresie między innymi indywidualnego i grupowego zarządzania informacją, informacyjnego wspomagania decyzji, zarządzania informacją instytucjonalną, zarządzania informacją w sektorze nauki, a także w ramach zajęć do wyboru np. zarządzania informacją w sektorze kultury czy nowoczesnego bibliotekarstwa. Studenci poznają też podstawy prawne działalności informacyjnej, są zaznajamiani z realiami rynku pracy dla absolwentów i mają możliwość rozwijania znajomości języka obcego na poziomie B2+.

Studia trwają cztery semestry. Przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. Przygotowują do podejmowania problemów badawczych w obszarze zarządzania informacją i do ich rozwiązywania w oparciu o dorobek nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin pokrewnych, a także do samodzielnej realizacji złożonych i wyspecjalizowanych zadań profesjonalnych związanych z zarządzaniem informacją.

Zajęcia realizowane są w nowoczesnych salach dydaktycznych i dobrze wyposażonych laboratoriach komputerowych na terenie III Kampusu UJ. Możliwa jest realizacja części programu studiów na uczelniach zagranicznych, poznanie realiów pracy zawodowej i nawiązanie kontaktów z rynkiem pracy w ramach specjalnie w tym celu zaprojektowanych zajęć. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra

Profil absolwenta

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania informacją oraz wyspecjalizowaną w takich obszarach działalności badawczej i profesjonalnej, jak: brokerstwa informacji i wywiadu rynkowego, tworzenia i zarządzania kolekcjami cyfrowymi, transferu informacji między różnymi grupami interesariuszy z obszaru nauki, techniki, gospodarki i kultury. Zna dorobek naukowy i metody badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach pozwalające na rozwiązywanie problemów profesjonalnych szeroko rozumianego zarządzania informacją oraz organizowanie i prowadzenie działalności naukowej w ramach tej dyscypliny. Posiada też umiejętności i kompetencje społeczne zapewniające sprawne realizowanie złożonych zadań zawodowych i autonomiczne podejmowanie decyzji. Jest przygotowany do rozwiązywania nietypowych problemów i do proponowania rozwiązań oryginalnych i innowacyjnych w oparciu o dorobek nauki i samodzielnie podejmowane badania, a także do pełnienia roli lidera w środowisku profesjonalnym. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, posiada zmysł krytyczny i nastawienie innowacyjne związane z rozwojem technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Zna język obcy nowożytny na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent jest przygotowany do rozwijania własnej kariery zawodowej w różnych kierunkach, w tym szczególnie w obszarze zarządzania informacją w firmach i instytucjach (specjalista zarządzania informacją), w sferze usług informacyjnych dla nauki, edukacji, biznesu, kultury czy administracji (zawody brokera informacji, researchera, specjalisty informacji, pracownika wywiadowni gospodarczych, bibliotekarza), a także w obszarze szerzej rozumianego transferu informacji w społeczeństwie. Może również podejmować wyzwania związane z kierowaniem przedsięwzięciami i organizacjami w sektorze informacyjnym. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach III stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisane,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia – z oryginałem do wglądu.
  Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji, lub należy do niego dołączyć pisemne oświadczenie o dostarczeniu apostille lub legalizacji w terminie do 25 września 2019 roku.
  Jeżeli w dyplomie brak jest informacji o uprawnieniu do kontynuowania kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która dyplom wydała, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze wydanego dokumentu dyplomu, przedstawia wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia oraz pisemne oświadczenie o dostarczeniu kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.,
 • kopia wydanego przez uczelnię dokumentu potwierdzającego uwzględniany w postępowaniu wynik studiów wyższych:
  • jeżeli była uwzględniana średnia ocen ze studiów, ocena z egzaminu dyplomowego lub ocena z pracy dyplomowej: kopia odpowiedniej strony w suplemencie do dyplomu lub w transkrypcie wraz ze stroną zawierającą nazwisko i numer dyplomu lub transkryptu lub kopia zaświadczenia zawierającego tę ocenę, wydanego przez ukończoną uczelnię
  • jeżeli była uwzględniana ocena na dyplomie: kopia pierwszej strony dyplomu z wpisanym ogólnym wynikiem studiów lub zaświadczenia zawierającego tę ocenę, wydanego przez ukończoną uczelnię
  – z oryginałem do wglądu,
 • fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • podczas wpisu na studia kandydat okazuje do wglądu własny dokument tożsamości. Pełnomocnik reprezentujący kandydata okazuje do wglądu własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski należy dołączyć oryginał poświadczonego tłumaczenia na język polski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument
  .

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
85,00 PLN / 20,00 EUR / 22,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Instytut Studiów Informacyjnych
ul. Łojasiewicza 4, pok. 3.204
30-348 Kraków
Numer telefonu stacjonarnego
+48 12 664 58 46
Fax
+48 12 664 58 54
Adres e-mail
ewa.jargus@uj.edu.pl
Strona WWW
www.inib.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
16 września: 10:00–14:00
17 września: 10:00–14:00
18 września: 10:00–14:00
19 września: 10:00–14:00
23 września: 10:00–14:00
24 września: 10:00–14:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.