Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2019/2020

oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla obywateli polskich

Kierunek
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Poziom studiów
pierwszego stopnia
Forma studiów
niestacjonarne
Numer naboru
pierwszy
Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Języki wykładowe
polski

Rekrutacja na te studia przebiega w sposób ciągły.

Począwszy od dnia ogłoszenia listy rankingowej raz w tygodniu (w każdy piątek) kolejne grupy kandydatów, którzy potwierdzą dokonaną rejestrację będą informowane o przyjęciu na studia i o możliwości dokonania wpisu. Informacje będą przekazywane za pośrednictwem kont w systemie ERK.

Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 04.06.2019 od godz. 12:00 do 23.07.2019
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 25.07.2019
Wprowadzanie do systemu ERK osią­gnięć w olimpia­dach i konkursach do 25.07.2019
Ogłoszenie listy rankingowej04.06.2019
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 10.06.2019 do 31.07.2019

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Formalne warunki wstępne

Na studia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce.

Wynik kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest dokonanie i potwierdzenie rejestracji w systemie ERK, uzyskanie min. 40% punktów z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego oraz dokonanie wpisu na studia.

Olimpiady

W postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia nie stosuje się ulg w związku z osiągnięciami w olimpiadach.

Limit miejsc
60
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
25
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również cudzoziemców.
Liczba semestrów
6

Opis programu

Studia adresowane są do osób zainteresowanych filmem i mediami. Studenci wiedzę poszerzać mogą na kursach poświęconych historii, teorii i analizie kina oraz przedmiotach dotyczących kultury audiowizualnej, historii i analizy mediów – telewizji, mediów elektronicznych oraz gier. Obok kanonu wiedzy z zakresu nauk o sztuce i wiedzy o kulturze mają możliwość samodzielnie kreować tok studiów poprzez wybór przedmiotów fakultatywnych oferowanych w programie studiów oraz na innych kierunkach – w zależności od indywidualnych zainteresowań.

Studenci wybrać mogą także oferowane w ramach programu studiów przedmioty praktyczne jak projektowanie gier wideo czy warsztaty filmowe.

Profil absolwenta

Absolwenci filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach są przygotowani do znalezienia swego miejsca zawodowego w świecie szybko zmieniającej się kultury. Ich umiejętności opierają się na rozumieniu zjawisk kultury sztuki najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem audiowizualności XX i XXI wieku; kształcą się zarówno w analizie tekstów kultury i sztuki audiowizualnej jak i rozumieniu zjawisk rozleglejszych związanych na przykład z ewolucją nowych mediów.

Absolwenci mogą podejmować pracę w kraju i Unii Europejskiej, w tradycyjnych instytucjach kultury i sztuki, jak redakcje czasopism, redakcje telewizji i radia, instytucje upowszechniania i popularyzacji sztuki, jak centra kultury filmowej, biura dystrybucyjne, a także w nowych, dopiero się kształtujących zawodach, szczególnie wykorzystujących media społecznościowe i nowe platformy medialne.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisane,
 • kopia świadectwa dojrzałości polskiej matury lub:
  • dyplomu matury międzynarodowej IB, lub
  • świadectwa matury europejskiej EB, lub
  • dokumentu innej matury zagranicznej, opatrzonego apostille lub poddanego legalizacji, zawierającego informacje o uzyskanych wynikach i o uprawnieniu do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwa lub z dołączonym osobnym potwierdzeniem tego uprawnienia
  – z oryginałem do wglądu.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze takiego dokumentu – wydane przez odpowiednią instytucję zaświadczenie zawierające informacje o uzyskanych wynikach i uprawnieniu do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo oraz pisemne oświadczenie o dostarczeniu kopii świadectwa z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat legitymujący się inną maturą zagraniczną nie posiada jeszcze apostille lub legalizacji do tego dokumentu, dołącza do niego pisemne oświadczenie o dostarczeniu apostille lub legalizacji w terminie do 25 września 2019 roku,
 • fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • podczas wpisu na studia kandydat okazuje do wglądu własny dokument tożsamości. Pełnomocnik reprezentujący kandydata okazuje do wglądu własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, z wyjątkiem matury IB, należy dołączyć oryginał poświadczonego tłumaczenia na język polski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument
  .
Kandydaci posiadający świadectwo maturalne uzyskane poza granicami Polski inne niż świadectwo matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB), z wyłączeniem świadectw uzyskanych w państwach członkowskich UE, OECD i EFTA oraz świadectw uznawanych na podstawie umów międzynarodowych  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dokumenty matury zagranicznej wymagające uznania w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe powinny być złożone wraz z decyzją właściwego kuratora oświaty o uznaniu ich za potwierdzające w Polsce uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
85,00 PLN / 20,00 EUR / 22,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
4200 PLN / pierwszy rok

Szczegółowe informacje o opłacie:

 • opłata za 1. rok studiów: 4 200 PLN
 • opłata za 2. rok studiów: 4 200 PLN
 • opłata za 3. rok studiów: 4 200 PLN

Opłata za studia wnoszona jest w 8 ratach.

W przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszą ratę wysokości 1/8 opłaty za pierwszy rok studiów należy wnieść do 7 dni od dokonania wpisu na studia. Kolejne 7 rat wnoszonych jest miesięcznie od listopada do maja, do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku kolejnych lat studiów pierwszą ratę w wysokości 1/8 opłaty za dany rok studiów należy wnieść w terminie do dnia 15 października. Kolejne 7 rat wnoszonych jest miesięcznie od listopada do maja, do 15 dnia każdego miesiąca.


Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Instytut Sztuk Audiowizualnych
ul. Łojasiewicza 4, pok. 2.211
30-348 Kraków
Numer telefonu stacjonarnego
+48 12 664 55 67
+48 12 664 56 07
Fax
+48 12 664 58 53
Adres e-mail
malgorzata.czarnik@uj.edu.pl
Strona WWW
www.film.uj.edu.pl
www.filmoznawcy.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
10 czerwca: 12:00–15:00
11 czerwca: 09:00–12:00
12 czerwca: 12:00–15:00
13 czerwca: 09:00–12:00
14 czerwca: 12:00–15:00
17 czerwca: 12:00–15:00
18 czerwca: 09:00–12:00
19 czerwca: 12:00–15:00
24 czerwca: 12:00–15:00
25 czerwca: 09:00–12:00
26 czerwca: 12:00–15:00
27 czerwca: 09:00–12:00
28 czerwca: 12:00–15:00
1 lipca: 12:00–15:00
2 lipca: 09:00–12:00
3 lipca: 12:00–15:00
4 lipca: 09:00–12:00
5 lipca: 12:00–15:00
8 lipca: 12:00–15:00
9 lipca: 09:00–12:00
10 lipca: 12:00–15:00
11 lipca: 09:00–12:00
12 lipca: 12:00–15:00
15 lipca: 12:00–15:00
16 lipca: 09:00–12:00
17 lipca: 12:00–15:00
18 lipca: 09:00–12:00
19 lipca: 12:00–15:00
22 lipca: 12:00–15:00
23 lipca: 09:00–12:00
24 lipca: 12:00–15:00
25 lipca: 09:00–12:00
26 lipca: 12:00–15:00
29 lipca: 12:00–15:00
30 lipca: 09:00–12:00
31 lipca: 12:00–15:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.