Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2019/2020

oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla obywateli polskich

Kierunek
rachunkowość i zarządzanie finansami
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
niestacjonarne
Numer naboru
drugi
Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Języki wykładowe
polski

Rekrutacja na te studia przebiega w sposób ciągły.

Począwszy od dnia ogłoszenia listy rankingowej raz w tygodniu (w każdy piątek) kolejne grupy kandydatów, którzy potwierdzą dokonaną rejestrację będą informowane o przyjęciu na studia i o możliwości dokonania wpisu. Informacje będą przekazywane za pośrednictwem kont w systemie ERK.

Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 05.08.2019 od godz. 15:00 do 08.09.2019
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 10.09.2019
Ogłoszenie listy rankingowej05.08.2019
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 02.09.2019 do 13.09.2019

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Formalne warunki wstępne

Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Wynik kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest dokonanie i potwierdzenie rejestracji w systemie ERK oraz dokonanie wpisu na studia.

Limit miejsc
40
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
25
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również cudzoziemców.
Liczba semestrów
4

Opis programu

Studia II stopnia na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami są przeznaczone dla osób, które chcą jednocześnie posiąść specjalistyczną wiedzę związaną z finansami i rachunkowością oraz ogólną wiedzę z ekonomii. Na studia zapraszamy szczególnie osoby zainteresowane pracą w obszarze rachunkowości, audytu finansowego, zarządzania finansami, pośrednictwa finansowego oraz konsultingu. Program studiów obejmuje szereg przedmiotów specjalnościowych, przygotowujących do pracy w działach finansowo-księgowych podmiotów gospodarczych, zarówno na stanowiskach samodzielnych księgowych, jak również dyrektorów finansowych. Odnosi się do wykonywania wielu wolnych zawodów związanych z obszarem rachunkowości, w tym usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, uprawnienia biegłego rewidenta, czy też doradcy podatkowego. Program studiów pozwala również na pozyskanie specjalistycznej wiedzy o szeroko rozumianych rynkach finansowych oraz zasadach ich funkcjonowania, wspierając usługi konsultingu z tego zakresu. Na studia zapraszamy absolwentów studiów I i II stopnia w przedmiocie ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, prawa i administracji oraz pokrewnych.

W trakcie studiów oferujemy szereg przedmiotów związanych z obszarem rachunkowości i zarządzania finansami: Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza, Standardy sprawozdawczości finansowej, Audyt finansowy, Międzynarodowe standardy rachunkowości, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Zarządzanie ryzykiem, Ubezpieczenia, Analiza finansowa, Pośrednictwo finansowe, Rynki kapitałowe i finansowe, Międzynarodowe giełdy papierów wartościowych, Psychologia rynków finansowych, Kryzysy finansowe i walutowe, Prawo gospodarcze, Prawo finansowe, Prawo podatkowe oraz Optymalizacja podatkowa. Oferujemy również szerszy kontekst omawianych zagadnień i realizujemy przedmioty powiązane z szeroko rozumianą ekonomią i dyscyplinami pokrewnymi: Ekonomia menedżerska, Makroekonomia, Globalizacja, Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych, Ekonometryczne modele rynków finansowych, Ekonomia matematyczna, Matematyka finansowa, Wnioskowanie statystyczne, Programy i fundusze UE.

Profil absolwenta

Absolwent zdobędzie wszechstronną wiedzę poszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami oraz szeroko rozumianej ekonomii. Będzie posiadał specjalistyczne umiejętności rozliczania i księgowania transakcji finansowych w podmiotach gospodarczych w powiązaniu z elementami optymalizacji podatkowej i tzw. rachunkowości kreatywnej, sporządzania sprawozdań finansowych według krajowych i międzynarodowych przepisów prawa oraz ich krytycznej analizy, oceny sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstw i ich wyników finansowych, kalkulacji kosztów działalności gospodarczej, przygotowywania budżetów finansowych oraz stosowania narzędzi audytu finansowego. Absolwent będzie też posiadał umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania ogólnych zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej, w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Będzie przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego – w kraju i za granicą. Będzie również przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisane,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia – z oryginałem do wglądu.
  Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji, lub należy do niego dołączyć pisemne oświadczenie o dostarczeniu apostille lub legalizacji w terminie do 25 września 2019 roku.
  Jeżeli w dyplomie brak jest informacji o uprawnieniu do kontynuowania kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która dyplom wydała, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze wydanego dokumentu dyplomu, przedstawia wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia oraz pisemne oświadczenie o dostarczeniu kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.,
 • fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • podczas wpisu na studia kandydat okazuje do wglądu własny dokument tożsamości. Pełnomocnik reprezentujący kandydata okazuje do wglądu własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski należy dołączyć oryginał poświadczonego tłumaczenia na język polski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument
  .

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
85,00 PLN / 20,00 EUR / 22,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
4800 PLN / pierwszy rok

Szczegółowe informacje o opłacie:

 • opłata za 1. rok studiów: 4 800 PLN
 • opłata za 2. rok studiów: 4 800 PLN

Opłata za studia wnoszona jest w 8 ratach.

W przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszą ratę wysokości 1/8 opłaty za pierwszy rok studiów należy wnieść do 7 dni od dokonania wpisu na studia. Kolejne 7 rat wnoszonych jest miesięcznie od listopada do maja, do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku kolejnych lat studiów pierwszą ratę w wysokości 1/8 opłaty za dany rok studiów należy wnieść w terminie do dnia 15 października. Kolejne 7 rat wnoszonych jest miesięcznie od listopada do maja, do 15 dnia każdego miesiąca.


Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
ul. Łojasiewicza 4, pok. 2.379
30-348 Kraków
Numer telefonu stacjonarnego
+48 12 664 57 77
Fax
+48 12 664 58 57
Adres e-mail
liliana.mroczkowska@uj.edu.pl
Strona WWW
www.econ.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
11 września: 12:00–15:00
12 września: 09:00–12:00
13 września: 12:00–15:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.