Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2019/2020

oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla obywateli polskich

Kierunek
zarządzanie w turystyce i w sporcie
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Numer naboru
drugi
Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Języki wykładowe
polski
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 05.08.2019 od godz. 15:00 do 10.09.2019
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 11.09.2019,  do godz. 12:00
Wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych do 11.09.2019,  do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej13.09.2019
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 16.09.2019 do 17.09.2019

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

od 18.09.2019 do 19.09.2019

w przypadku powtarzania procedury

od 23.09.2019 do 24.09.2019

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Formalne warunki wstępne

Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujący element kryteriów kwalifikacji:

nazwa elementu waga
średnia ze studiów 100 %

Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej rekrutacja.uj.edu.pl.

Limit miejsc
3
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
30
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również cudzoziemców.
Liczba semestrów
4

Opis programu

Studia Zarządzanie w turystyce i sporcie oferują blok wiedzy ogólnej z zarządzania oraz dwie ścieżki specjalizacyjne: Zarządzanie w turystyce, Zarządzanie w sporcie. Specjalizacja rozpoczyna się w drugim semestrze studiów.

Przedmioty z zakresu zarządzania i ekonomii zapewniają studentom ogólną wiedzę menedżerską, tworzą podstawy do zajęć specjalizacyjnych oraz umożliwiają absolwentom skuteczne ubieganie się o pracę także w branżach innych niż specjalizacja. Są to przedmioty z zakresu strategii zarządzania, przedsiębiorczości, konkurencji, marketingu, finansów czy prawa. Obok elementów związanych z ogólnie pojętym zarządzaniem odwołują się one także do praktyki sportowej i turystycznej. Dodatkowe przedmioty ogólne (w formie zarówno zajęć obligatoryjnych, jak i fakultatywnych) służą wzmacnianiu kreatywności, umiejętności analitycznych oraz interpersonalnych, realizacji projektów dla otoczenia.

Przedmioty specjalizujące mają formę przede wszystkim fakultetów. Dzięki temu rozwiązaniu studenci poznają specyfikę branży zgodnie z własnymi preferencjami. Specjalizacja Zarządzanie w turystyce proponuje m.in. takie przedmioty, jak: Zarządzanie hotelem, Rynek biur podróży, Zarządzanie w gastronomii, Media społecznościowe w turystyce, Marketing turystyczny, Zarządzanie eventami, Polityka turystyczna, Prawo turystyczne. Natomiast studiując Zarządzanie w sporcie, można wybrać m.in. przedmioty: Konkurencja na rynku sportowym, PR w sporcie, Marketing sportowy, Zarządzanie obiektami sportowymi, Organizacja imprez sportowych, Bezpieczeństwo w sporcie, E-sport. Pełny program studiów dostępny jest na stronie Instytutu Przedsiębiorczości (www.przedsiebiorczosc.uj.edu.pl).

Część fakultetów prowadzona jest przez praktyków – osoby na co dzień pracujące zawodowo w danej branży. Pozostałe zajęcia prowadzone są przez pracowników Instytutu Przedsiębiorczości oraz współpracujących wykładowców uniwersytetów polskich i zagranicznych. Znacząca część zajęć, obok treści teoretycznych oraz metodycznych, obejmuje zagadnienia praktyczne i angażuje studentów w realizację projektów indywidualnych bądź grupowych.

Podstawowym językiem wykładowym jest język polski, choć część programu realizowana jest w języku angielskim – głównie w formie fakultetów (przedmioty: Strategic management, International marketing, Global sport business, E-tourism, Creative tourism, Managing sport organizations in the digital age). Ponadto podczas pierwszych dwóch semestrów prowadzone są zajęcia z zakresu biznesowego języka angielskiego.

Profil absolwenta

Kierunek Zarządzanie w turystyce i w sporcie ma ambicję kształcić menedżerów:

• gotowych do efektywnego zarządzania przedsięwzięciami w zakresie turystyki i sportu z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji oraz instrumentów zarządzania,

• rozumiejących wyzwania współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, elastyczności i współpracy,

• o kompetencjach interpersonalnych umożliwiających skuteczną i etyczną współpracę oraz komunikację w zespołach interdyscyplinarnych,

• zdolnych do kreatywnego i innowacyjnego rozwiązywania problemów,

• rozumiejących mechanizmy rynkowe oraz politykę państwa w turystyce i w sporcie,

• potrafiących prowadzić działalność na lokalnym, krajowym i światowym rynku turystycznym i sportowym, w tym także w rzeczywistości wirtualnej,

W zależności od specjalizacji kierunku – Zarządzanie w turystyce bądź Zarządzanie w sporcie – absolwenci są przygotowani do:

• pracy w organizacjach działających na rynku turystycznym (np. w zakresie hotelarstwa, przewozów, rekreacji, gastronomii, organizacji imprez, promocji regionu) na specjalistycznych stanowiskach typu: menedżer ds. sprzedaży, travel sales agent, key account specialist, specjalista ds. turystyki i marketingu, menedżer ds. turystyki, specjalista ds. marketingu, menedżer ds. obsługi klienta, menedżer ds. produktu turystycznego, travel manager, tourism advisor, tours coordinator,

• pracy w organizacjach działających na rynku sportowym (takich jak np. kluby czy związki sportowe, jednostki władz samorządowych i krajowych zajmujące się sportem, organizacje komercyjne sprzedające produkty i usługi sportowe oraz sponsorujące sport) na stanowiskach typu: menedżer ds. marketingu/promocji, menedżer produktu, menedżer zespołu, dyrektor biura, menedżer sekcji, rzecznik prasowy, menedżer szkółki piłkarskiej/klubu fitness,

• pracy w firmach pozostałych sektorów dzięki solidnej uniwersalnej wiedzy menedżerskiej,

• prowadzenia własnej działalności gospodarczej w różnych obszarach,

• podjęcia studiów doktoranckich lub podyplomowych.

Nasi absolwenci to cenieni pracownicy i aktywni członkowie swoich społeczności, żyjący swoimi zainteresowaniami i tworzący wartość dla siebie oraz innych.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisane,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia – z oryginałem do wglądu.
  Dyplom uzyskany poza Polską powinien być opatrzony apostille lub poddany legalizacji, lub należy do niego dołączyć pisemne oświadczenie o dostarczeniu apostille lub legalizacji w terminie do 25 września 2019 roku.
  Jeżeli w dyplomie brak jest informacji o uprawnieniu do kontynuowania kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która dyplom wydała, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze wydanego dokumentu dyplomu, przedstawia wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia oraz pisemne oświadczenie o dostarczeniu kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.,
 • kopia wydanego przez uczelnię dokumentu potwierdzającego uwzględniany w postępowaniu wynik studiów wyższych:
  • jeżeli była uwzględniana średnia ocen ze studiów, ocena z egzaminu dyplomowego lub ocena z pracy dyplomowej: kopia odpowiedniej strony w suplemencie do dyplomu lub w transkrypcie wraz ze stroną zawierającą nazwisko i numer dyplomu lub transkryptu lub kopia zaświadczenia zawierającego tę ocenę, wydanego przez ukończoną uczelnię
  • jeżeli była uwzględniana ocena na dyplomie: kopia pierwszej strony dyplomu z wpisanym ogólnym wynikiem studiów lub zaświadczenia zawierającego tę ocenę, wydanego przez ukończoną uczelnię
  – z oryginałem do wglądu,
 • fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • podczas wpisu na studia kandydat okazuje do wglądu własny dokument tożsamości. Pełnomocnik reprezentujący kandydata okazuje do wglądu własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski należy dołączyć oryginał poświadczonego tłumaczenia na język polski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument
  .

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
85,00 PLN / 20,00 EUR / 22,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Instytut Przedsiębiorczości
ul. Łojasiewicza 4, pok. 3.371
30-348 Kraków
Numer telefonu stacjonarnego
+48 12 664 55 78
Adres e-mail
urszula.bidzinska@uj.edu.pl
Strona WWW
www.turystyka.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
16 września: 09:00–14:00
17 września: 09:00–14:00
18 września: 09:00–14:00
19 września: 09:00–14:00
23 września: 09:00–14:00
24 września: 09:00–14:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.