Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta programu – nabór na rok 2019/2020

Dziedzina nauki
nauki ścisłe i przyrodnicze (w zakresie nauk geologicznych)
Program
Nauki o Ziemi i Środowisku
Jednostka prowadząca program
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Języki wykładowe
polski
Rejestracja od 12.06.2019 od godz. 12:00 do 23.06.2019
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o dokumenty wy­magane przy rejestracji.

do 25.06.2019,  do godz. 12:00
Egzaminy28.06.2019
Ogłoszenie listy rankingowej09.07.2019
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 15.07.2019 do 13.09.2019

Formalne warunki wstępne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na kierunku w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

W wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnięć naukowych, o przyjęcie na program może ubiegać się również osoba, nieposiadająca tytułu magistra, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, ale posiadająca status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek.

Wynik kwalifikacji

Kryteria kwalifikacji

O kolejności kandydatów na liście rankingowej decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań naukowych kandydata, merytorycznej znajomości tematyki planowanych badań oraz jego motywacji do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej.

Do przyjęcia na program wymagane jest uzyskanie minimum 51,00 punktów.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej jest liczba przyznanych kandydatowi punktów (od 0 do 100 punktów). Rozmowa może być przeprowadzana przez osobne komisje w zakresie geografii fizycznej i w zakresie nauk geologicznych. Dla każdego z tych zakresów ustalana jest osobna lista rankingowa.

Zasady obliczania wyniku kwalifikacji

O kolejności kandydatów na liście rankingowej decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej W. Na podstawie list rankingowych (osobno w zakresie geografii fizycznej i w zakresie nauk geologicznych) i odpowiednich limitów przyjęć ustalona zostaje lista osób zakwalifikowanych na program kształcenia. Pozostali kandydaci, którzy otrzymali 51,00 punktów i więcej, umieszczani są na odpowiednich listach rezerwowych, osobno w zakresie geografii fizycznej i w zakresie nauk geologicznych.

Limit miejsc
5
Podane wyżej informacje o limitach przyjęć dotyczą wszystkich kandydatów, zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.
Liczba semestrów
8

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • Dokumenty należy przesłać elektronicznie w postaci skanów:

  a) podanie ERK o przyjęcie na program kształcenia w Szkole Doktorskiej;
  b) kandydat posiadający stopień magistra (lub równorzędny) przed rozpoczęciem kwalifikacji do Szkoły Doktorskiej składa dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia magistra (wystarczające jest dostarczenie kserokopii dokumentu i okazanie jego oryginału). Kandydat planujący uzyskanie stopnia magistra (lub równorzędnego) po rozpoczęciu kwalifikacji do Szkoły Doktorskiej składa oświadczenie o terminie dostarczenia dyplomu lub zaświadczenia o uzyskaniu stopnia magistra;
  c) zaświadczenie o średniej ocen na studiach pierwszego stopnia i na pierwszym roku studiów drugiego stopnia (lub na 1–4 roku jednolitych studiów magisterskich), wraz z informacją o skali ocen (wystarczające jest dostarczenie kserokopii dokumentu i okazanie jego oryginału);
  d) opinia pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości objęcia Kandydata opieką naukową w przypadku przyjęcia na konkretny program do Szkoły Doktorskiej;
  e) list referencyjny dla Kandydata od pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
  f) życiorys zawierający informacje o dorobku i osiągnięciach Kandydata, w tym w szczególności o publikacjach, uczestnictwie w konferencjach naukowych, wolontariatach i o ocenach z okresu studiów. Do życiorysu należy dołączyć (jako osobne załączniki) dokumenty potwierdzające wymienione w życiorysie osiągnięcia Kandydata;
  g) krótki opis zainteresowań naukowych Kandydata (max. 2000 znaków).


  W przypadku osób o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, wymagane jest dostarczenie dwóch opinii potwierdzających wysoką jakość prowadzonych przez nie prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydane przez: pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia.

  Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

  Wszystkie dokumenty muszą być zestawione w jeden wspólny plik PDF w wyżej wymienionej kolejności i przesłany na wskazany adres e-mail.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • a) oryginał podania ERK podpisane przez Kandydata;
  b) o ile nie został złożony wcześniej, to Kandydat składa oryginał dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia magistra (wystarczające jest dostarczenie kserokopii dokumentu i okazanie jego oryginału);
  c) do wglądu: dowód osobisty lub paszport;
  d) fotografia na jasnym tle bez nakrycia głowy o wymiarach 45 na 35 mm;

  Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.


  Cudzoziemcy mogą brać udział w kształceniu w Szkole Doktorskiej, jeżeli:
  1. posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub
  2. posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
  3. są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), lub
  4. posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.
  Przykładowe rozwiązanie w tym zakresie to przyjazd na studia z 2 miesięcznym ubezpieczeniem spełniającym warunki punktu 4, a następnie zarejestrowanie się na cały okres studiów doktoranckich w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego NFZ w Polsce (punkt 3).

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
nie

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Wydział Geografii i Geologii
ul. Gronostajowa 3a, pok. 1.09
30-387 Kraków
Numer telefonu stacjonarnego
+48 12 664 43 56
Adres e-mail
wgig.doktoranci@uj.edu.pl
Strona WWW
https://science.phd.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
15 lipca: 10:00–13:00
16 lipca: 10:00–13:00
17 lipca: 10:00–13:00
18 lipca: 10:00–13:00
22 lipca: 10:00–13:00
23 lipca: 10:00–13:00
24 lipca: 10:00–13:00
25 lipca: 10:00–13:00
29 lipca: 10:00–13:00
30 lipca: 10:00–13:00
31 lipca: 10:00–13:00
2 września: 10:00–13:00
3 września: 10:00–13:00
4 września: 10:00–13:00
5 września: 10:00–13:00
9 września: 10:00–13:00
10 września: 10:00–13:00
11 września: 10:00–13:00
12 września: 10:00–13:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.