Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2019/2020

oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla obywateli polskich

Kierunek
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Poziom studiów
pierwszego stopnia
Forma studiów
niestacjonarne
Numer naboru
drugi
Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Języki wykładowe
polski

Rekrutacja na te studia przebiega w sposób ciągły.

Począwszy od dnia ogłoszenia listy rankingowej raz w tygodniu (w każdy piątek) kolejne grupy kandydatów, którzy potwierdzą dokonaną rejestrację będą informowane o przyjęciu na studia i o możliwości dokonania wpisu. Informacje będą przekazywane za pośrednictwem kont w systemie ERK.

Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 05.08.2019 od godz. 15:00 do 08.09.2019
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 10.09.2019
Wprowadzanie do systemu ERK osią­gnięć w olimpia­dach i konkursach do 10.09.2019
Ogłoszenie listy rankingowej05.08.2019
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 02.09.2019 do 13.09.2019

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Formalne warunki wstępne

Na studia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce.

Wynik kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest dokonanie i potwierdzenie rejestracji w systemie ERK, uzyskanie min. 40% punktów z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego oraz dokonanie wpisu na studia.

Olimpiady

W postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia nie stosuje się ulg w związku z osiągnięciami w olimpiadach.

Limit miejsc
26
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
40
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również cudzoziemców.
Liczba semestrów
6

Opis programu

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia dla osób zainteresowanych współczesnym światem mediów i szeroko rozumianą komunikacją społeczną w jej wymiarze medialnym, społecznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i kulturowym. Program kształcenia oferuje szeroki zakres zajęć o charakterze ogólnoakademickim, dostarcza także pogłębionej wiedzy specjalistycznej – w ramach modułów praktycznych – z obszaru dziennikarstwa, reklamy, public relations, nowych mediów oraz komunikacji politycznej. Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prowadzony w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2011 roku. Zajmuje także wysoką pozycję w corocznym ogólnopolskim zestawieniu najlepszych studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, publikowanym przez miesięcznik „Perspektywy”.

Program zajęć został opracowany w konsultacji z naukowymi autorytetami, szczególnie w dziedzinie medioznawstwa, a także profesjonalistami/praktykami reprezentującymi szerokie spektrum zawodów medialnych i okołomedialnych. Zajęcia prowadzone są w grupach, z wykorzystaniem metod aktywizujących, przy użyciu własnej infrastruktury technicznej. Na uwagę zasługuje m.in.: • wykorzystanie nowoczesnych technologii i internetu w pracy na zajęciach, dzięki czemu studenci kształtują umiejętności skutecznego użycia takich narzędzi w działaniach indywidualnych i grupowych (np. coworking online przy pomocy platformy Pegaz oraz mediów społecznościowych);

• opanowanie licznych narzędzi internetowych służących do analizy i obróbki danych, projektowania komunikacji, przygotowania materiałów wizualnych i audiowizualnych (np. AnswerThePublic, narzędzia Google, Canva, Crello, Piktochart);

• opanowanie narzędzi umożliwiających przygotowanie emisyjnej/publikacyjnej jakości materiałów (np. studio radiowe, studio telewizyjne, urządzenia mobilne: kamery, aparaty fotograficzne, mikrofony; profesjonalne oprogramowanie do montażu audio i wideo oraz przygotowania materiałów wizualnych i DTP – np. Photoshop, InDesign);

• doskonalenie kompetencji społecznych i umiejętności specjalistycznych (negocjacje, współpraca w grupie, konsultacje społeczne, crowdsourcing i crowdfounding) co związane jest m.in. z podjęciem współpracy z podmiotami I, II i III sektora, a także z przedsięwzięciami zintegrowanymi wewnątrz jednostki – wsparcie działań organizacji studenckich w ramach zajęć (np. MediaTory, Głębia Spojrzenia) oraz rozwijania umiejętności stosowania grywalizacji w pracy własnej oraz w projektowanych działaniach w ramach zajęć, wewnątrz instytucji i we współpracy z innymi podmiotami.

Nasi wykładowcy posiadają szerokie doświadczenie naukowo-badawcze zebrane w procesach realizacji grantów i badań naukowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Są autorami licznych publikacji. Ze względu na praktyczny profil kształcenia, większość zajęć odbywa się w formie warsztatowej i prowadzona jest przez własnych, etatowych, jak i zewnętrznych specjalistów/praktyków z zakresu dziennikarstwa, reklamy, promocji i PR, nowych mediów i komunikacji politycznej. Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej mają unikatowe możliwości dodatkowego doskonalenia swoich kompetencji i umiejętności praktycznych poprzez uczestnictwo w wielu przedsięwzięciach instytutowych oraz wydziałowych. Działają w Kole Naukowym Studentów IDMiKS, stanowią trzon redakcji uniwersyteckiego radia UJOT FM, wydziałowej telewizji UJOT TV, uczestniczą w organizacji ogólnopolskiego studenckiego plebiscytu na najlepszych dziennikarzy „MediaTory” oraz ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Głębia Spojrzenia”. Biorą udział w przygotowywanych specjalnie dla nich corocznych warsztatach organizowanych przez redaktorów francuskiego dziennika „Ouest France”.

Studia trwają sześć semestrów. Do ich ukończenia wymagane jest uzyskanie 180 punktów ECTS. Po drugim roku studenci realizują jedną z czterech oferowanych w programie studiów ścieżek: Dziennikarstwo, Reklama i PR, Nowe media, Komunikacja polityczna. Podstawą do kolejności wyboru ścieżki (oraz seminarium dyplomowego) jest lista rankingowa (średnia ocen ze studiów + ocena z praktyki) tworzona po drugim roku studiów. Studenci mają unikalną możliwość rozwijania znajomości dwóch języków obcych – jednego na poziomie B2, drugiego na poziomie dowolnym. Studia kończą się egzaminem i obroną pracy licencjackiej oraz uzyskaniem dyplomu Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszej i jednej z najlepszych polskich uczelni.

Praktyka zawodowa (w wymiarze ok. 960 h) realizowana jest zgodnie z obowiązującym w IDMiKS Regulaminem praktyk. Obejmuje ona przedmioty praktyczne/warsztatowe na pierwszym i drugim roku studiów, oznaczone w planie studiów jako Praktyka oraz praktykę zawodową realizowaną w dowolnej instytucji medialnej, reklamowej, PR lub innej instytucji okołomedialnej. Miejsce odbywania praktyki wybiera student, kierując się swoimi wcześniejszymi doświadczeniami, zainteresowaniami naukowymi oraz zawodowymi, samodzielnie lub korzystając z pomocy opiekuna praktyk.

Zajęcia prowadzone w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna realizowane są w nowoczesnych salach wykładowych i ćwiczeniowych zlokalizowanych na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie sale wyposażone są w sprzęt multimedialny. Do dyspozycji studentów są również zlokalizowane na Wydziale: profesjonalne studio filmowe, montażownia (do montażu wykorzystywane jest profesjonalne oprogramowanie: Final Cut Pro – dla montażu telewizyjnego oraz Adobe Audition dla montażu radiowego), nowoczesne studio radiowe, sala do prowadzenia badań fokusowych oraz specjalistyczna pracowania informatyczna. W roku akademickim 2015/16 powstało laboratorium medioznawcze IDMiKS, wyposażone w komputerowe programy do badań mediów i innych badań społecznych. Do dyspozycji studentów jest również nowoczesna biblioteka Wydziałowa, której księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o najnowsze pozycje książkowe (w j. polskim i j. angielskim).

Dzięki kilkunastu umowom z różnymi uczelniami europejskimi studenci mają możliwość realizacji części programu w zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu ERASMUS+. Uczestniczą także w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który daje możliwość odbycia części studiów (semestru) w innej polskiej uczelni.

Profil absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna uzyskuje niezbędną wiedzę ogólną i specjalistyczną, uzupełnioną o praktyczne jej zastosowania, która przygotowuje go do pracy w zawodach medialnych i okołomedialnych a także do podjęcia studiów II stopnia. Nowatorskim rozwiązaniem jest wprowadzenie praktyki zawodowej w postaci zajęć warsztatowych do planu studiów, dzięki czemu już w trakcie pierwszego i drugiego roku studiów student uzyskuje profesjonalne przygotowanie z zakresu dziennikarstwa prasowego, internetowego, radiowego i telewizyjnego, montażu dźwięku i obrazu, edytorstwa oraz komputerowego redagowania tekstów. Kompetencje te następnie są rozwijane i uzupełniane na trzecim roku studiów w trakcie zajęć specjalizacyjnych w ramach proponowanych ścieżek kształcenia (dziennikarstwo, reklama i PR, nowe media i komunikacja polityczna) oraz praktyki zawodowej odbywanej po drugim roku studiów w wybranej instytucji medialnej lub okołomedialnej. Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotowują zatem w szczególności do podjęcia pracy w tradycyjnych instytucjach medialnych, jak redakcje gazet i czasopism, redakcje telewizji i radia, w instytucjach z obszaru reklamy, PR, komunikacji politycznej i marketingu, w biurach prasowych a także w nowych, dopiero się kształtujących zawodach, szczególnie wykorzystujących media społecznościowe i nowe platformy medialne. Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej są zatem przygotowani do znalezienia swego miejsca zawodowego w świecie dynamicznie zmieniających się technologii komunikacyjnych, sfery komunikacji społecznej i mediów.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisane,
 • kopia świadectwa dojrzałości polskiej matury lub:
  • dyplomu matury międzynarodowej IB, lub
  • świadectwa matury europejskiej EB, lub
  • dokumentu innej matury zagranicznej, opatrzonego apostille lub poddanego legalizacji, zawierającego informacje o uzyskanych wynikach i o uprawnieniu do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwa lub z dołączonym osobnym potwierdzeniem tego uprawnienia
  – z oryginałem do wglądu.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze takiego dokumentu – wydane przez odpowiednią instytucję zaświadczenie zawierające informacje o uzyskanych wynikach i uprawnieniu do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo oraz pisemne oświadczenie o dostarczeniu kopii świadectwa z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat legitymujący się inną maturą zagraniczną nie posiada jeszcze apostille lub legalizacji do tego dokumentu, dołącza do niego pisemne oświadczenie o dostarczeniu apostille lub legalizacji w terminie do 25 września 2019 roku,
 • fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • podczas wpisu na studia kandydat okazuje do wglądu własny dokument tożsamości. Pełnomocnik reprezentujący kandydata okazuje do wglądu własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, z wyjątkiem matury IB, należy dołączyć oryginał poświadczonego tłumaczenia na język polski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument
  .
Kandydaci posiadający świadectwo maturalne uzyskane poza granicami Polski inne niż świadectwo matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB), z wyłączeniem świadectw uzyskanych w państwach członkowskich UE, OECD i EFTA oraz świadectw uznawanych na podstawie umów międzynarodowych  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dokumenty matury zagranicznej wymagające uznania w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe powinny być złożone wraz z decyzją właściwego kuratora oświaty o uznaniu ich za potwierdzające w Polsce uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
85,00 PLN / 20,00 EUR / 22,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
4800 PLN / pierwszy rok

Szczegółowe informacje o opłacie:

 • opłata za 1. rok studiów: 4 800 PLN
 • opłata za 2. rok studiów: 4 800 PLN
 • opłata za 3. rok studiów: 4 800 PLN

Opłata za studia wnoszona jest w 8 ratach.

W przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszą ratę wysokości 1/8 opłaty za pierwszy rok studiów należy wnieść do 7 dni od dokonania wpisu na studia. Kolejne 7 rat wnoszonych jest miesięcznie od listopada do maja, do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku kolejnych lat studiów pierwszą ratę w wysokości 1/8 opłaty za dany rok studiów należy wnieść w terminie do dnia 15 października. Kolejne 7 rat wnoszonych jest miesięcznie od listopada do maja, do 15 dnia każdego miesiąca.


Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. Łojasiewicza 4, pok. 1.203
30-348 Kraków
Numer telefonu stacjonarnego
+48 12 664 55 32
Fax
+48 12 664 58 55
Adres e-mail
elzbieta.glownia@uj.edu.pl
Strona WWW
www.media.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
11 września: 12:00–15:00
12 września: 09:00–12:00
13 września: 12:00–15:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.