Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2019/2020

oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla obywateli polskich

Kierunek
organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
Poziom studiów
pierwszego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Numer naboru
pierwszy
Wydział
Wydział Nauk o Zdrowiu
Języki wykładowe
polski
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnychKandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB)

od 04.06.2019 od godz. 12:00 do 03.07.2019

Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB

od 04.06.2019 od godz. 12:00 do 07.07.2019

Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o  wniesione opłaty rekrutacyjne.

Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB)

do 09.07.2019,  do godz. 12:00

Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB

do 09.07.2019,  do godz. 12:00
Wprowadzanie do systemu ERK wyników matury oraz osią­gnięć w olimpia­dach i konkursach do 09.07.2019,  do godz. 12:00

UWAGA: Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB): skany dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki maturalne należy dostarczyć do 4.07.2019 r. do Działu Rekrutacji na Studia.

UWAGA: Zaświadczenia o posiadanych osiągnięciach w konkursach uprawniających do podjęcia studiów należy dostarczyć do 09.07.2019 do Działu Rekrutacji na Studia.

UWAGA: Kandydaci spełniający warunki art. 44zzp ustawy o systemie oświaty: skany dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki należy dostarczyć do 07.07.2019 r. do Działu Rekrutacji na Studia.
Ogłoszenie listy rankingowej12.07.2019
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 15.07.2019 do 18.07.2019

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

od 19.07.2019 do 22.07.2019

w przypadku powtarzania procedury

od 23.07.2019 do 24.07.2019

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Formalne warunki wstępne

Na studia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce.

Wynik kwalifikacji

Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji. Wynik kwalifikacji oblicza się w oparciu o wyniki przedmiotowe, przeliczone zgodnie z poniższą tabelą:

nazwa przedmiotu kwalifikacyjnego waga wyniku przedmiotowego
grupa 1
uwzględniane 2 wyniki przed­mio­towe
historia 1
język angielski 1
matematyka 1
wiedza o społeczeństwie 1

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą 2 wyników przedmiotowych wybranych z grupy w sposób najkorzystniejszy dla kandydata, pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, podzieloną przez 2 – sumę największych wag w grupie. Tak obliczony wynik kwalifikacji jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku nowej polskiej matury (2002–2019) przy obliczaniu wyniku przedmiotowego pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu pisemnego uzyskane na poziomie rozszerzonym. W przypadku języków obcych uwzględniane są wyniki egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym oraz wyniki z egzaminów ustnych nie są uwzględniane.

Jeżeli kandydat nie posiada wyniku z danego przedmiotu lub nie posiada go na poziomie rozszerzonym czy – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym, otrzymuje za niego 0 punktów. Nie pozbawia go to jednak prawa do udziału w rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obliczania wyniku kwalifikacji, w szczególności dla matur International Baccalaureate, European Baccalaureate oraz innych matur zagranicznych, znajdują się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/obliczanie-wyniku.

Olimpiady ogólnopolskie

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w eliminacjach stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich.

nazwa olimpiadyosiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik kwalifikacji
Olimpiada Historycznafinalista, laureat
Olimpiada Języka Angielskiegofinalista, laureat
Olimpiada Matematycznafinalista, laureat
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnymfinalista, laureat
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznejfinalista, laureat
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznejfinalista, laureat
Olimpiada Wiedzy Technicznejfinalista, laureat
Olimpiada Znajomości Afrykifinalista, laureat
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawiefinalista, laureat
Olimpiada Lingwistyki Matematycznejfinalista, laureat
Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”finalista, laureat
Olimpiada Przedsiębiorczościfinalista, laureat
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawiefinalista, laureat
Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodowąfinalista, laureat
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczościfinalista, laureat

Olimpiady międzynarodowe

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w finałach olimpiad międzynarodowych.

nazwa olimpiadyosiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik kwalifikacji
Międzynarodowa Olimpiada Lingwistycznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Matematycznauczestnik, medalista
Europejska Olimpiada Matematyczna Dziewczątuczestnik, medalista

Konkursy międzynarodowe i ogólnopolskie

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w konkursach.

nazwa konkursuosiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik kwalifikacji
Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiejlaureat Polskich Eliminacji, uczestnik finałów międzynarodowych, zwycięzca finałów międzynarodowych
Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim*laureat
Limit miejsc
60
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
30
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również cudzoziemców.
Liczba semestrów
6

Opis programu

Studia na kierunku Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia mają na celu wykształcenie profesjonalistów doskonale znających możliwości zastosowania narzędzi ekonomicznych, organizacyjnych i regulacyjnych do optymalizacji procesów zachodzących w sektorze ochrony zdrowia, a jednocześnie rozumiejących, że naczelnym zadaniem systemu ochrony zdrowia jest podtrzymywanie społeczeństwa w dobrym zdrowiu, zaś w razie wystąpienia problemów – ratowanie zdrowia i życia. Zakres miejsc pracy naszych absolwentów obejmuje instytucje systemu ochrony zdrowia, takie jak: szpitale, przychodnie, centra rehabilitacyjne, Narodowy Fundusz Zdrowia, ubezpieczyciele prywatni, administracja rządowa (w tym Ministerstwo Zdrowia), administracja samorządowa, organizacje pozarządowe oraz międzynarodowe.

Studia realizowane są w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM, gdzie już od 25 lat prowadzone są niezmiennie najwyżej oceniane w kraju studia podyplomowe w zakresie zarządzania podmiotami ochrony zdrowia, międzynarodowe studia magisterskie EuroPubHealth oraz studia licencjackie i magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne, które uzyskały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Do uzyskania kwalifikacji student musi uzyskać 180 punktów ECTS. Po zaliczeniu przedmiotów podstawowych (w tym – statystyka, podstawy socjologii, ekonomii, demografii, organizacji i administracji) studenci zaznajamiają się na przedmiotach kierunkowych z głównymi problemy zdrowotnymi i ich determinantami, rozwiązaniami prawnymi, finansowymi i organizacyjnymi, obowiązującymi w systemie ochrony zdrowia, celami polityki zdrowotnej, problemami kadr, jakości oraz sterowania zmianami w ochronie zdrowia. Na trzecim roku studenci realizują przedmioty na wybranej ścieżce specjalistycznej. Pierwsza – Organizacja Ochrony Zdrowia, oferuje możliwość dogłębnego zapoznania się z zadaniami administracji publicznej w ochronie zdrowia, prowadzeniem adresowanej polityki zdrowotnej, tworzeniem programów i map potrzeb zdrowotnych. Druga – Ekonomika Ochrony Zdrowia, pogłębia wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia analiz ekonomicznych, oceny technologii medycznych, tworzenia biznesplanów i strategii marketingowych, liczenia kosztów, zarządzania finansami i inwestycjami, zawsze mając na uwadze specyfikę sektora. Studia kładą nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności analitycznych, komunikacyjnych i wdrożeniowych. Część zajęć prowadzą osoby z doświadczeniem praktycznym w sektorze ochrony zdrowia. Program przewiduje dwie praktyki, czterotygodniową po czwartym semestrze oraz ośmiotygodniową na początku szóstego semestru.

Studenci mogą się włączać w pracę: (1) studenckich kół naukowych (Ewolucyjnych Podstaw Zdrowia; Epidemiologii i Badań Populacyjnych; Promocji Zdrowia; Oceny Leków i Badań Klinicznych; Farmakoekonomiki i Oceny Technologii Medycznych oraz Kole Naukowym przy Zakładzie Żywienia Człowieka); (2) projektów badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych; (3) opracowywanie tekstów popularnonaukowych publikowanych na Blogu Zdrowia Publicznego.

Ponadto studenci mogą skorzystać z programu wymiany ERASMUS i wyjechać na jeden lub dwa semestry, na studia zagraniczne prowadzone przez partnerskie uczelnie w Niemczech, Portugalii, Norwegii, Danii, Hiszpanii i na Litwie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM:

https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/

Dodatkowo zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku, Instagramie oraz czytania naszego bloga, prowadzonego przez pracowników i studentów Instytutu Zdrowia Publicznego:

• Facebook: https://www.facebook.com/InstytutZdrowiaPublicznegoUJCM/

• Instagram: https://www.instagram.com/zdrowiepubliczneujcm/ • Blog Zdrowia Publicznego: https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/blog/

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia przygotowany jest do podjęcia pracy na samodzielnych i wykonawczych stanowiskach, które wymagają posiadania umiejętności i wiedzy w zakresie definiowania i rozwiązywania specyficznych problemów ekonomicznych, organizacyjnych oraz administracyjnych, występujących w instytucjach szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia.

Absolwent potrafi prawidłowo zidentyfikować i ocenić wpływ ekonomicznych, prawnych, politycznych, organizacyjnych i epidemiologicznych uwarunkowań funkcjonowania sektora ochrony zdrowia oraz zna zasady prowadzenia polityki zdrowotnej i programów zdrowotnych opartych na wiarygodnej informacji i dowodach naukowych. Posiada również umiejętności inicjowania oraz udziału w tworzeniu i wdrażaniu projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia. Absolwent umie zastosować różne narzędzia ekonomiczne, zarządcze, organizacyjne i administracyjne, wykorzystywane w organizacjach ochrony zdrowia. Należą do nich, w szczególności: metody gromadzenia i analizy danych, uwzględniające specyfikę sektora w kontekście jego potrzeb organizacji i racjonalizacji.

Ponadto, absolwent zna rozwiązania ekonomiczne i organizacyjne wykorzystywane w innych krajach, w sektorze ochrony zdrowia. Absolwent efektywnie prezentuje własne opinie, wątpliwości i sugestie. Zna język angielski, a w szczególności prawidłowo komunikuje się słownictwem specjalistycznym w zakresie kierunku kształcenia, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent potrafi także samodzielnie zdobywać wiedzę i podejmować działania zmierzające do rozwoju własnej kariery zawodowej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach specjalistów w różnych komórkach i działach ekonomicznych, organizacyjnych oraz administracyjnych:

• placówek opieki zdrowotnej (np. szpitale, przychodnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze),

• administracji rządowej (w tym Ministerstwa Zdrowia) i agend rządowych, samorządu terytorialnego, inspekcji sanitarnej i innych organów nadzoru, certyfikacji i kontrolnych związanych z ochroną zdrowia, • instytucji płatników (Narodowy Fundusz Zdrowia, prywatne ubezpieczenia, fundacje),

• instytucji zajmujących się prewencją i promocją zdrowia,

• instytucji odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową w zakresie organizacji i funkcjonowania systemów ochrony zdrowia oraz podmiotów w nich działających.

Absolwent przygotowany jest do podjęcia dalszych studiów na kierunku Zdrowie Publiczne i kierunkach z obszaru ekonomii, zarządzania, organizacji i administracji publicznej

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z indywidualnego konta ERK kandydata i podpisane,
 • kopia świadectwa dojrzałości polskiej matury lub:
  • dyplomu matury międzynarodowej IB, lub
  • świadectwa matury europejskiej EB, lub
  • dokumentu innej matury zagranicznej, opatrzonego apostille lub poddanego legalizacji, zawierającego informacje o uzyskanych wynikach i o uprawnieniu do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwa lub z dołączonym osobnym potwierdzeniem tego uprawnienia
  – z oryginałem do wglądu.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze takiego dokumentu – wydane przez odpowiednią instytucję zaświadczenie zawierające informacje o uzyskanych wynikach i uprawnieniu do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo oraz pisemne oświadczenie o dostarczeniu kopii świadectwa z oryginałem do wglądu w terminie do 25 września 2019 roku.
  Jeżeli w terminie wpisu kandydat legitymujący się inną maturą zagraniczną nie posiada jeszcze apostille lub legalizacji do tego dokumentu, dołącza do niego pisemne oświadczenie o dostarczeniu apostille lub legalizacji w terminie do 25 września 2019 roku,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, jeżeli było brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • podczas wpisu na studia kandydat okazuje do wglądu własny dokument tożsamości. Pełnomocnik reprezentujący kandydata okazuje do wglądu własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata,
 • do każdego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, z wyjątkiem matury IB, należy dołączyć oryginał poświadczonego tłumaczenia na język polski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument
  .
Kandydaci posiadający świadectwo maturalne uzyskane poza granicami Polski inne niż świadectwo matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB), z wyłączeniem świadectw uzyskanych w państwach członkowskich UE, OECD i EFTA oraz świadectw uznawanych na podstawie umów międzynarodowych  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dokumenty matury zagranicznej wymagające uznania w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe powinny być złożone wraz z decyzją właściwego kuratora oświaty o uznaniu ich za potwierdzające w Polsce uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
85,00 PLN / 20,00 EUR / 22,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Michałowskiego 12, pok. 201
31-126 Kraków
Numer telefonu stacjonarnego
48 12 6343397 wewn. 32
Fax
+48 12 632 48 81
Adres e-mail
rekrutacja_wnz@cm-uj.krakow.pl
Strona WWW
www.wnz.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
15 lipca: 09:00–15:00
16 lipca: 09:00–15:00
17 lipca: 09:00–15:00
18 lipca: 09:00–15:00
19 lipca: 09:00–15:00
22 lipca: 09:00–15:00
23 lipca: 09:00–15:00
24 lipca: 09:00–15:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.