Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2018/2019

dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, które ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Kierunek
Intellectual Property and New Technologies
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Numer naboru
trzeci
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Języki wykładowe
angielski
Rekrutacja na te studia będzie prowadzona w następujących po sobie naborach do wypełnienia limitu przyjęć lub do zakończenia ostatniego naboru.

Informację o terminach kolejnych naborów znajdziesz na stronie z harmonogramem rekrutacji.
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 21.06.2018 od godz. 15:00 do 22.08.2018
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne i dokumenty wy­magane przy rejestracji.

do 30.08.2018,  do godz. 12:00
Egzaminy wstępne od 04.09.2018 do 05.09.2018

Important: if you intend to apply for several programmes which hold entrance exams, please note that those exams may fall on the same date or time, especially if they are organised by different faculty committees. We will not be able to hold an exam for you on another day.
Ogłoszenie listy rankingowej07.09.2018
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 10.09.2018 do 20.09.2018

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Dodatkowym wymogiem formalnym jest znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2, potwierdzona w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przez jednostkę prowadzącą studia (lub udokumentowana na poziomie określonym w rozporządzeniu MNiSW – z wyłączeniem kandydatów, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz osób, które ukończyły studia wyższe w języku angielskim). Listę wybranych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, akceptowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim, znaleźć można na stronie Rekrutacji na studia www.rekrutacja.uj.edu.pl w części Pliki do pobrania.

Wynik kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie dokonuje się oceny listu motywacyjnego kandydata (ocenianego w skali 0-50 punktów).

List motywacyjny wskazujący w szczególności na:

 1. zaliczone kursy z zakresu prawa (w szczególności cywilnego lub prawa własności intelektualnej), zarządzania, ekonomii lub inne kursy mające przynajmniej pośredni związek z szeroko pojętą dziedziną prawa własności intelektualnej i/lub nowych technologii, lub
 2. zakres dotychczasowych doświadczeń związanych z obszarem własności intelektualnej i/lub nowych technologii​.

Drugi etap w postaci rozmowy kwalifikacyjnej (ocenianej w skali 0-50 punktów) dotyczy motywacji oraz przygotowania merytorycznego kandydata do podjęcia studiów oraz znajomości języka angielskiego (poziom B2).

Do drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej (ocenianej w skali 0-50 punktów), przystępują kandydaci, którzy uzyskali najwięcej punktów w etapie pierwszym w liczbie przekraczającej o połowę ustalony limit miejsc (limit miejsc w danym naborze + 50%).
Kandydaci, którzy nie przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej otrzymują z niej 0 (zero) punktów.

Wynik kandydata jest sumą punktów uzyskanych przez kandydata w obu etapach postępowania kwalifikacyjnego.

Limit miejsc
44
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
20
Podane wyżej informacje o limitach przyjęć dotyczą wszystkich kandydatów, zarówno tych ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich jak i tych, którzy ubiegają się o przyjęcie na innych zasadach.
Liczba semestrów
3

Opis programu studiów

The programme delivers comprehensive knowledge on the legal protection and commercial exploitation of new technologies. New technologies create new opportunities in life and science and build bridges between people from different countries and cultures. They also pose serious challenges, especially for the intellectual property law. The programme offers an extensive curriculum on the intellectual property law related to new technologies, considered from an international perspective. It adopts a comparative approach to IP regulations, with EU law serving as a main point of reference.

The programme is developed in cooperation with the World Intellectual Property Organisation (WIPO). Its main focus is on the following issues: new technologies and patent law; copyright in the digital era; commercial communication in the context of trade marks, designs and unfair competition; data protection, privacy and personal rights on the Internet; Internet service providers’ liability; and more.

The programme takes advantage of new technologies. Its first, non-residential semester is realised on-line, through a state-of-the-art e-learning platform. The remaining two residential semesters, which take place in Kraków, combine traditional lectures and seminars with e-learning. Detailed information on www.ip.uj.edu.pl.

Profil absolwenta

Graduates of the programme are well-prepared for working in international and domestic corporations and institutions active in the area of new technologies, or in non-governmental organisations. Their knowledge and competences may be of special value to those entrepreneurs and legal firms which operate in the demanding new technologies markets.

Students may continue their education in Poland and/or abroad in the framework of the following postgraduate and at LLM studies:

 • LL.M program European and Transnational Law of Intellectual Property and Information Technology run by the University of Göttingen
 • LL.M program International Studies in Intellectual Property Law run by the Technical University of Dresden
 • Post-graduate studies in Intellectual Property Law and New Technologies Law conducted by the University of Gdańsk
 • Postgraduate studies in the Law of Modern Technologies conducted by the Kozminski University in Warsaw
 • Postgraduate Intellectual Property Law Studies conducted by the University of Warsaw

The Intellectual Property Rights Chair provides also the opportunity to apply for doctoral studies (third-cycle studies) at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • skan podania o przyjęcie na studia, wydrukowanego z indywidualnego konta ERK i podpisanego przez kandydata,
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych – skan wydanego przez uczelnię zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi: oceną z egzaminu dyplomowego, oceną z pracy dyplomowej, oceną na dyplomie oraz średnią ze studiów ustaloną zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom, a ponadto zawierającego informację o uprawnieniu do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia,
 • skan suplementu do dyplomu lub oficjalnego transkryptu ocen, a w przypadku ich braku skan indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny,
 • skan dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu,
 • list motywacyjny wskazujący w szczególności na:
  - zaliczone kursy z zakresu prawa (w szczególności cywilnego lub prawa własności intelektualnej), zarządzania, ekonomii lub inne kursy mające przynajmniej pośredni związek z szeroko pojętą dziedziną prawa własności intelektualnej i/lub nowych technologii, lub
  - zakres dotychczasowych doświadczeń związanych z obszarem własności intelektualnej i/lub nowych technologii​,
 • tłumaczenie poświadczone na język polski lub angielski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski.
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • oryginał podania o przyjęcie na studia, wydrukowanego z indywidualnego konta ERK i podpisanego przez kandydata, którego skan był przesłany na etapie rejestracji,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi: oceną z egzaminu dyplomowego, oceną z pracy dyplomowej, oceną na dyplomie oraz średnią ze studiów ustaloną zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom, a ponadto zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia suplementu do dyplomu (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu suplementu do dyplomu lub transkryptu ocen, pisemne oświadczenie o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka studiów (obcego) – z wyłączeniem osób, dla których język ten jest językiem ojczystym, lub jeśli nauka w szkole średniej odbywała się w tym języku – lub dokument z jednostki prowadzącej studia potwierdzający, że stopień znajomości języka pozwala na podjęcie studiów,
 • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, chyba że kandydat posiada elektroniczną legitymację studencką UJ,
 • kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • tłumaczenie poświadczone na język polski lub angielski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski,
 • w przypadku wpisu korespondencyjnego – oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie w terminie do 28 września 2018 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia – w przypadku wpisu korespondencyjnego do przesyłanych dokumentów należy dołączącyć oświadczenie o doręczeniu tego dokumentu w terminie do 28 września 2018 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
75,00 PLN / 18,00 EUR / 20,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
7000 EUR / studia

UWAGA: opłata dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach INNYCH niż dotyczące obywateli polskich.

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach dotyczących obywateli polskich określona jest odrębna opłata.

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Wydział Prawa i Administracji
Józefa 19, pok. 8
31-056 Kraków
Telefon stacjonarny
+48 12 427 59 20
+48 12 427 59 41
Fax
+48 12 427 59 63
Adres e-mail
ip@uj.edu.pl
Strona WWW
www.ipwi.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
10 września: 11:00–14:00
11 września: 11:00–14:00
12 września: 11:00–14:00
13 września: 11:00–14:00
14 września: 11:00–14:00
17 września: 11:00–14:00
18 września: 11:00–14:00
19 września: 11:00–14:00
20 września: 11:00–14:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.