Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2018/2019

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kierunek
neofilologia
Specjalność
filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Numer naboru
pierwszy
Wydział
Wydział Filologiczny
Języki wykładowe
polski, rosyjski, ukraiński
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 05.06.2018 od godz. 12:00 do 10.07.2018
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 12.07.2018,  do godz. 12:00
Egzaminy wstępne od 16.07.2018 do 17.07.2018

Ważne: jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne komisje wydziałowe. Nie będziemy mogli zorganizować dla ciebie egzaminów w innym terminie.
Wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych do 17.07.2018,  do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej20.07.2018
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 23.07.2018 do 25.07.2018

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

od 26.07.2018 do 27.07.2018

w przypadku powtarzania procedury

od 30.07.2018 do 31.07.2018

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata):

 • na kierunkach w zakresie języka ukraińskiego – grupa 1,
 • na dowolnych innych kierunkach – grupa 2.

Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość języka ukraińskiego i literatury ukraińskiej udokumentowana dyplomem ukończenia studiów w zakresie języka ukraińskiego lub pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej (min. 70% maksymalnej liczby punktów).

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujący element kryteriów kwalifikacji:

nazwa elementu waga
średnia ze studiów 100 %

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą punktów uzyskanych z powyższego elementu pomnożoną dodatkowo przez współczynnik zależny od grupy, w obrębie której kandydat przystępuje do kwalifikacji, zgodnie z poniższą tabelą:

numer grupy współczynnik
grupa 1 1
grupa 2 0,75

Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Limit miejsc
18
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
10
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.
Liczba semestrów
4

Opis programu studiów

I. DLACZEGO FILOLOGIA UKRAIŃSKA?

Filologia ukraińska to jedyna specjalność na Uniwersytecie Jagiellońskim łącząca intensywną naukę ukraińskiego i rosyjskiego z gruntownym poznaniem kultury Ukrainy oraz praktycznymi umiejętnościami translatologicznymi.

Nasz nowy program, koncentrujący się wokół trzech dziedzin specjalistycznych: języka, przekładu, kultury, umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które pozwalają na swobodne poruszanie się w przestrzeni całej Europy Wschodniej.

Specjalizacja wybierana jest na pierwszym roku studiów.

Filologia ukraińska to więcej niż język – to klucz do poznania i zrozumienia dwóch wielkich obszarów geokulturowych Europy: Ukrainy i Rosji.

Zobacz nieoficjalną stronę na FB: https://www.facebook.com/pages/Katedra-Ukrainistyki-UJ/157791047616457?fref=ts

II. FILOLOGIA UKRAIŃSKA 2.0

Od 2015 roku wprowadzamy nowy program studiów, który łączy nauczanie dwóch języków z trzema dziedzinami specjalistycznymi: językiem, przekładem, kulturą.

Program nauczania studiów:

 • licencjackich: http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/documents/1717115/c90fa43a-9101-43cb-95be-88aa986b5b27
 • 'magisterskich: http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/documents/1717115/81e511b8-e2cf-4bb6-bc9b-8ac33cbe22e1

III. UCZ SIĘ JĘZYKÓW – ŚWIAT BĘDZIE TWÓJ!

W ramach naszej specjalności opanujesz od podstaw dwa języki obce.

Nowy program studiów licencjackich i magisterskich umożliwia opanowanie dwóch języków:

 • język UKRAIŃSKI (C2)
 • język ROSYJSKI (B2)

W trosce o wysoki poziom nauczania zapewniamy doskonalenie kompetencji językowych pod okiem native speakerów z:

 • Kijowa,
 • Tarnopola,
 • Iwano-Frankowska,
 • Czernihowa.

W oparciu o materiały dydaktyczne przygotowane przez naszych pracowników studenci poznają język specjalistyczny prawa, biznesu, medycyny oraz ekonomii.

IV. UMIEJĘTNOŚCI

Język

 • Znajomość dwóch języków: ukraińskiego i rosyjskiego
 • Doskonalenie języków z native speakerami
 • Opanowanie leksyki specjalistycznej (medycyna, nauki przyrodnicze, prawo, biznes)
 • Poznanie gramatyki i historii języka ukraińskiego

Przekład

 • Przekład tekstów biznesowych, prawniczych, ekonomicznych
 • Przekład konferencyjny
 • Tłumaczenie tekstów literackich i publicystycznych
 • Analiza i krytyka przekładu

Kultura

 • Opanowanie kontekstu kulturowego obu obszarów językowych
 • Poznanie literatury ukraińskiej w kontekście społeczno-kulturowym
 • Znajomość historycznych i politycznych realiów współczesnej Ukrainy
 • Wiedza o sztuce i etnokulturze Ukrainy

V. WYJAZDY ZAGRANICZNE

Nasi studenci doskonalą kompetencje filologiczne w ośrodkach ukrainistycznych na Ukrainie i w krajach UE:

 • Kijów
 • Czerniowce
 • Ołomuniec (Czechy, ERASMUS+)
 • Zagrzeb (Chorwacja, ERASMUS+)

Dodatkowym atutem są:

 • stypendia przyznawane przez MEN na wyjazd do Kijowa
 • Stypendium im. B. Łysiaka fundowane jedynie studentom filologii ukraińskiej UJ

VI. KOŁO NAUKOWE UKRAINISTÓW

Stanowi połączenie działalności naukowej, dobrej zabawy oraz pasji podróżniczych. Międzynarodowe projekty badawcze: „Śladami galicyjskości. Od Vincenza do Prochaśki" (Huculszczyzna) czy „Śladami Olgi Kobylańskiej" (Bukowina) łączą się tu z „Latającym Cyrkiem Obnażonego Kobziarza” oraz cykliczną konferencją „Ukraina na przestrzeni wieków”.

Szczegółów szukaj na: www.facebook.com/knuuj

Profil absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz tytuł magistra. Posiada bardzo dobre kompetencje językowe w mowie i piśmie oraz gruntowną i wszechstronną wiedzę humanistyczną. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka ukraińskiego, znawcą literatury i kultury danego obszaru językowego. Jest przygotowany do pracy w redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka ukraińskiego. Przygotowanie filologa pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu tłumacza. Absolwent studiów drugiego stopnia ma możliwość dalszego rozwoju i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi: oceną z egzaminu dyplomowego, oceną z pracy dyplomowej, oceną na dyplomie oraz średnią ze studiów ustaloną zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom, a ponadto zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia suplementu do dyplomu (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu suplementu do dyplomu lub transkryptu ocen, pisemne oświadczenie o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, jeżeli była brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym – wymagane w przypadku braku tych informacji w suplemencie do dyplomu,
 • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, chyba że kandydat posiada elektroniczną legitymację studencką UJ,
 • kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • poświadczone tłumaczenie na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia – w przypadku wpisu korespondencyjnego do przesyłanych dokumentów należy dołączącyć oświadczenie o doręczeniu tego dokumentu w terminie do 28 września 2018 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego – nie dotyczy kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
75,00 PLN / 18,00 EUR / 20,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
ul. Ingardena 3, pok. 24A
30-060 Kraków
Telefon stacjonarny
+48 12 663 25 35
Adres e-mail
informacja zostanie podana w późniejszym terminie
Strona WWW
www.ifw.filg.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
23 lipca: 10:00–14:00
24 lipca: 10:00–14:00
25 lipca: 10:00–14:00
26 lipca: 10:00–14:00
27 lipca: 10:00–14:00
30 lipca: 10:00–14:00
31 lipca: 10:00–14:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.