Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2018/2019

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kierunek
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
niestacjonarne
Numer naboru
pierwszy
Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Języki wykładowe
polski

Rekrutacja na te studia przebiega w sposób ciągły.

Począwszy od dnia ogłoszenia listy rankingowej raz w tygodniu (w każdy piątek) kolejne grupy kandydatów, którzy potwierdzą dokonaną rejestrację będą informowane o przyjęciu na studia i o możliwości dokonania wpisu. Informacje będą przekazywane za pośrednictwem kont w systemie ERK.

Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 05.06.2018 od godz. 12:00 do 24.07.2018
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 26.07.2018
Ogłoszenie listy rankingowej05.06.2018
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 11.06.2018 do 31.07.2018

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Wynik kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest dokonanie i potwierdzenie rejestracji w systemie ERK oraz dokonanie wpisu na studia.

Limit miejsc
60
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
40
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.
Liczba semestrów
4

Opis programu studiów

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia dla osób zainteresowanych współczesnym światem mediów i szeroko rozumianą komunikacją społeczną w jej wymiarze społecznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i kulturowym. Oprócz podstaw akademickich, dostarczają także pogłębionej wiedzy specjalistycznej, m.in. na temat produkcji multimedialnej, zarządzania i logistyki mediów, monitorowania i analizy mediów oraz szeroko rozumianej promocji, kształtowania wizerunku oraz komunikacji politycznej.

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prowadzony w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2011 roku. Zajmuje także wysoką, drugą pozycję w corocznym ogólnopolskim zestawieniu najlepszych studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, publikowanym przez miesięcznik „Perspektywy”.

W toku studiów studenci otrzymują wysokiej jakości wiedzę akademicką, związaną ze sferą komunikacji społecznej, dotyczącą m.in. teorii komunikowania masowego, społecznego oddziaływania mediów, psychologii i socjologii komunikowania, społeczeństwa informacyjnego, mediów interaktywnych, ekonomiki mediów, marketingu, kultury współczesnej, etyki i prawa mediów, ochrony dóbr osobistych i danych osobowych.

Jednocześnie oferowane są bloki przedmiotów specjalistycznych w sferze m. in. projektowania i technologii przekazu w nowych mediach, produkcji i realizacji formatów telewizyjnych i radiowych, reklamy i promocji, kreowania marki zarówno w tradycyjnych, jak i nowych mediach, kształtowania wizerunku osób i instytucji, dyplomacji kulturalnej i międzynarodowego PR, organizacji imprez i wydarzeń medialnych, metod i technik badań nad mediami. Zajęcia z zakresu metodologii (m.in. metodologia nauk społecznych, metody i techniki ilościowe, analiza konwersacyjna, statystyka i analiza danych, badania realizowane on-line) przygotowują do udziału w projektach badawczych oraz do pracy zawodowej w obszarze analizy mediów i doradztwa komunikacyjnego.

Studenci mają także możliwość wyboru przedmiotów z szerokiej oferty kursów kierunkowych, budujących szczególne kompetencje profesjonalne w obszarze nowych mediów, w szczególności w wymiarze społecznościowym, mediatyzacji kultury i sfery publicznej, marketingu i brandingu, języka mediów, zarządzania mediami oraz zasobami ludzkimi, wizualizacji informacji, kreacji portfolio, networkingu i in..

Studia trwają cztery semestry. Do ich ukończenia wymagane jest uzyskanie 120 punktów ECTS. Od kandydatów na studia wymagana jest znajomość języka obcego na poziomie B2. Po pierwszym semestrze studenci realizują jedną z trzech oferowanych w programie studiów specjalizacji: produkcja multimedialna i logistyka mediów, promocyjna, analiza i monitoring mediów.

Studia odbywają się w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych pomieszczeniach na Kampusie Jubileuszowym UJ. Instytut dysponuje własnym studiem telewizyjnym, studiem radiowym i pracowniami multimedialnymi.

Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej stanowią trzon redakcji uniwersyteckiego radia UJOT FM, wydziałowej telewizji „Przystanek Student”, uczestniczą w organizacji ogólnopolskiego studenckiego plebiscytu na najlepszych dziennikarzy „MediaTory”, ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Głębia Spojrzenia”, a także corocznego Balu Dziennikarza. Współpracują z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Działają w Kole Naukowym Studentów IDMiKS oraz uczestniczą w medioznawczych projektach badawczych prowadzonych w Instytucie i na Wydziale.

Dzięki kilkunastu umowom z różnymi uczelniami europejskimi studenci mają możliwość realizacji części programu w zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu ERASMUS+. Uczestniczą też w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej polskiej uczelni. Najlepszym absolwentom Wydział oferuje możliwość kontynuacji nauki na studiach III stopnia (doktoranckich).

Profil absolwenta

Absolwent studiów uzyskuje:

 • Pogłębioną i zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania mediów oraz szeroko rozumianej komunikacji społecznej, a także umiejętność jej praktycznego zastosowania.
 • Solidne przygotowanie metodologiczne i kompetencje niezbędne do projektowania i realizacji przedsięwzięć badawczych w sferze mediów.
 • Specjalistyczną i pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania, administrowania i logistyki mediów.
 • Profesjonalną, zaawansowaną wiedzę na temat specyfiki działań promocyjnych realizowanych w mediach tradycyjnych i internetowych, na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 • Znajomość języka obcego na poziomie B2+

Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do pracy w mediach (szczególnie w redakcjach mediów elektronicznych i internetowych) oraz w zawodach okołomedialnych, związanych z szeroko rozumianą dziedziną komunikacji społecznej (m.in. public relations, rzecznictwem, analizą i monitoringiem mediów, zarządzaniem informacją oraz reklamą), a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Równocześnie, uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają przygotowanie i możliwość elastycznego dostosowywania się do zmieniającego się rynku pracy.

Absolwenci studiów są przygotowani do ciągłego kształcenia się, pogłębiania wiedzy oraz poszerzania i doskonalenia swoich kwalifikacji. Mają niezbędne kompetencje oraz przygotowanie teoretyczne i metodologiczne do podjęcia studiów III stopnia w zakresie nauki o mediach.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi: oceną z egzaminu dyplomowego, oceną z pracy dyplomowej, oceną na dyplomie oraz średnią ze studiów ustaloną zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom, a ponadto zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia suplementu do dyplomu (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu suplementu do dyplomu lub transkryptu ocen, pisemne oświadczenie o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, jeżeli była brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym – wymagane w przypadku braku tych informacji w suplemencie do dyplomu,
 • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, chyba że kandydat posiada elektroniczną legitymację studencką UJ,
 • kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • poświadczone tłumaczenie na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia – w przypadku wpisu korespondencyjnego do przesyłanych dokumentów należy dołączącyć oświadczenie o doręczeniu tego dokumentu w terminie do 28 września 2018 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego – nie dotyczy kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
75,00 PLN / 18,00 EUR / 20,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
4600 PLN / pierwszy rok

Szczegółowe informacje o opłacie:

Opłata za studia jest wnoszona ratalnie.

 • opłata za 1. rok studiów: 4600 PLN
 • opłata za 2. rok studiów: 4600 PLN

Opłata za studia wnoszona jest w 8 ratach. Pierwszą ratę w wysokości 1/8 opłaty za dany rok studiów należy wnieść w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu na studia. Kolejne 7 rat wnoszonych jest miesięcznie od listopada do maja, do 15 dnia każdego miesiąca.
Informacja o sposobie wnoszenia opłat za kolejne lata studiów udzielana jest w jednostce prowadzącej dany kierunek studiów.


Uwaga: wysokość planowanej opłaty może ulec zmianie. Ostateczna wysokość opłaty zostanie określona w drodze zarządzenia Rektora UJ nie później niż do końca czerwca 2018 roku.

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. Łojasiewicza 4, pok. 1.203
30-348 Kraków
Telefon stacjonarny
+48 12 664 55 31
Fax
+48 12 664 58 55
Adres e-mail
joanna.krizar@uj.edu.pl
Strona WWW
www.media.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
11 czerwca: 09:30–13:30
12 czerwca: 09:30–13:30
13 czerwca: 09:30–13:30
14 czerwca: 09:30–13:30
15 czerwca: 09:30–13:30
18 czerwca: 09:30–13:30
19 czerwca: 09:30–13:30
20 czerwca: 09:30–13:30
21 czerwca: 09:30–13:30
22 czerwca: 09:30–13:30
25 czerwca: 09:30–13:30
26 czerwca: 09:30–13:30
27 czerwca: 09:30–13:30
28 czerwca: 09:30–13:30
29 czerwca: 09:30–13:30
2 lipca: 09:30–13:30
3 lipca: 09:30–13:30
4 lipca: 09:30–13:30
5 lipca: 09:30–13:30
6 lipca: 09:30–13:30
9 lipca: 09:30–13:30
10 lipca: 09:30–13:30
11 lipca: 09:30–13:30
17 lipca: 09:30–13:30
18 lipca: 09:30–13:30
19 lipca: 09:30–13:30
20 lipca: 09:30–13:30
23 lipca: 09:30–13:30
24 lipca: 09:30–13:30
25 lipca: 09:30–13:30
26 lipca: 09:30–13:30
27 lipca: 09:30–13:30
30 lipca: 09:30–13:30
31 lipca: 09:30–13:30

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.