Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2018/2019

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kierunek
język polski w komunikacji społecznej
Specjalność
logopedia
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Wydział
Wydział Polonistyki
Języki wykładowe
polski, angielski
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 05.06.2018 od godz. 12:00 do 10.07.2018
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 12.07.2018,  do godz. 12:00
Egzaminy wstępne od 16.07.2018 do 17.07.2018

Ważne: jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne komisje wydziałowe. Nie będziemy mogli zorganizować dla ciebie egzaminów w innym terminie.
Ogłoszenie listy rankingowej20.07.2018
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 23.07.2018 do 25.07.2018

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

od 26.07.2018 do 27.07.2018

w przypadku powtarzania procedury

od 30.07.2018 do 31.07.2018

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w zakresie polonistyki lub neofilologii.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujący element kryteriów kwalifikacji:

nazwa elementu waga
wynik rozmowy kwalifikacyjnej 100 %

Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej ustalany jest na podstawie następujących kryteriów:

 1. podstawowa wiedza z zakresu językoznawstwa, (szczególnie w zakresie opisu fonologicznego, morfologicznego i składniowego języka), psychologii i pedagogiki;
 2. doskonałe zdolności komunikacji interpersonalnej i grupowej,
 3. oczywista i mocna motywacja do podjęcia studiów logopedycznych,
 4. wrażliwość, akceptacja i zrozumienie dla różnic pomiędzy ludźmi, które wynikają z upośledzeń, statusu ekonomicznego lub innego języka i kultury,
 5. pozytywna postawa w stosunku do pracy w grupie i samodzielnego poszukiwania informacji;
 6. poprawność mowy i języka polskiego.

Wszelkie wady wymowy (np. mowa sepleniona lub jąkana) dyskwalifikują kandydata.

Limit miejsc
26
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
15
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.
Liczba semestrów
4

Opis programu studiów

Logopedia jest interdyscyplinarnym działem nauki, której celem jest badanie powstawania, eliminowania i prewencji zaburzonej zdolności komunikacyjnej dzieci i dorosłych.

Studia drugiego stopnia z zakresu logopedii są studiami kwalifikującymi absolwentów do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych (pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego), służbie zdrowia, placówkach pomocy społecznej oraz poradniach i gabinetach zatrudniających logopedów.

Absolwenci studiów logopedycznych posiadają wiedzę i praktyczne umiejętności, aby podejmować interwencje logopedyczne, polegające na identyfikacji zaburzenia komunikacyjnego (diagnostyka logopedyczna) oraz eliminowaniu lub łagodzeniu jego objawów (terapia logopedyczna). Ważnym zadaniem logopedów jest także zapobieganie zaburzeniom komunikacyjnym.

Nasze studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy oferując studentom program zorganizowany na zasadach nauczania problemowego. Centralnym punktem programu nauczania są studia przypadków, rozwiązywane przez studentów w oparciu o treści logopedyczne, językoznawcze i medyczne, dostarczane przez wykładowców zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem studentów na wiedzę i umiejętności.

Bogaty i zróżnicowany program praktyk dodatkowo podkreśla wysoce praktyczny profil studiów. Nasze studia przygotowują absolwentów do praktyki logopedycznej w oparciu o rezultaty polskich i zagranicznych badań naukowych oraz zgodnej z międzynarodowymi standardami, a także do kontynuacji nauki na poziomie studiów podyplomowych lub doktoranckich. Aby ukończyć studia i uzyskać kwalifikacje logopedyczne studenci muszą skompletować 120 punktów ECTS, przeprowadzić empiryczne badania z zakresu logopedii, napisać pracę magisterską i obronić ją podczas egzaminu dyplomowego.

Profil absolwenta

Absolwent studiów logopedycznych drugiego stopnia dysponuje praktycznymi umiejętnościami diagnozowania zaburzeń zdolności komunikacyjnej oraz implementacji terapii logopedycznej w odniesieniu do dzieci i dorosłych.

W pracy klinicznej stosuje narzędzia i procedury, których skuteczność została dowiedziona w procesie logopedycznych badań naukowych oraz udokumentowana w czasopismach naukowych, polskich i zagranicznych. Potrafi oddziaływać na osoby z zaburzeniami kompetencji komunikacyjnej w sposób wielowymiarowy i dynamiczny, zgodnie z zasadami Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF).

Absolwent studiów logopedycznych umie także sprawnie komunikować z pacjentem i rodziną pacjenta, z zachowaniem wrażliwości koniecznej przy wykonywaniu zawodu logopedy, szczególnie w przypadku osób wielojęzycznych oraz ze środowisk wielokulturowych. W komunikacji z innymi logopedami lub personelem pedagogicznym i medycznym używa uznanej nomenklatury międzynarodowej oraz odwołuje się do osiągnięć współczesnej logopedii, lingwistyki i medycyny.

Absolwent posiada kwalifikacje, które umożliwiają mu zdobycie zatrudnienia w placówkach oświatowych (pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego), służbie zdrowia, placówkach pomocy społecznej oraz poradniach i gabinetach zatrudniających logopedów.

Nabyta w trakcie studiów zdolność do refleksji i poszukiwania optymalnego działania terapeutycznego oraz praktyczna wiedza z zakresu metodologii badań logopedycznych umożliwiają absolwentowi kontynuowanie kształcenia na poziomie specjalistycznych studiów podyplomowych, na przykład o tematyce neurologopedii, lub studiów trzeciego stopnia w dziedzinie językoznawstwa. Absolwent studiów logopedycznych zna język obcy na poziomie B2.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi: oceną z egzaminu dyplomowego, oceną z pracy dyplomowej, oceną na dyplomie oraz średnią ze studiów ustaloną zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom, a ponadto zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia suplementu do dyplomu (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu suplementu do dyplomu lub transkryptu ocen, pisemne oświadczenie o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, jeżeli była brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym – wymagane w przypadku braku tych informacji w suplemencie do dyplomu,
 • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, chyba że kandydat posiada elektroniczną legitymację studencką UJ,
 • kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • poświadczone tłumaczenie na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia – w przypadku wpisu korespondencyjnego do przesyłanych dokumentów należy dołączącyć oświadczenie o doręczeniu tego dokumentu w terminie do 28 września 2018 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego – nie dotyczy kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
75,00 PLN / 18,00 EUR / 20,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Wydział Polonistyki
ul. Gołębia 16, pok. 48
31-001 Kraków
Telefon stacjonarny
+48 12 663 14 28
Fax
+48 12 429 28 65
Adres e-mail
danuta.1.kowalczyk@uj.edu.pl
Strona WWW
www.polonistyka.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
23 lipca: 09:00–13:00
24 lipca: 09:00–13:00
25 lipca: 09:00–13:00
26 lipca: 09:00–13:00
27 lipca: 09:00–13:00
30 lipca: 09:00–13:00
31 lipca: 09:00–13:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.