Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2018/2019

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kierunek
język polski w komunikacji społecznej
Specjalność
retoryka stosowana
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Wydział
Wydział Polonistyki
Języki wykładowe
polski, angielski
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 05.06.2018 od godz. 12:00 do 15.07.2018
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 17.07.2018,  do godz. 12:00
Wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych do 17.07.2018,  do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej20.07.2018
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 23.07.2018 do 25.07.2018

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

od 26.07.2018 do 27.07.2018

w przypadku powtarzania procedury

od 30.07.2018 do 31.07.2018

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w obszarze nauk humanistycznych, społecznych.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujące elementy kryteriów kwalifikacji:

nazwa elementu waga
ocena z pracy dyplomowej 40 %
średnia ze studiów 60 %

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników ze wszystkich powyżej wymienionych elementów kryteriów przemnożonych przez odpowiadające danym elementom wagi. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Limit miejsc
25
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
15
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.
Liczba semestrów
4

Opis programu studiów

Jedyny w Polsce interdyscyplinarny kierunek, który łączy nowoczesne kształcenie humanistyczne z zakresu wiedzy o kulturze, językoznawstwa, komunikacji interpersonalnej i publicznej z przedmiotami nauk społecznych – medioznawstwem, psychologią i elementami socjologii.

Program został opracowany w taki sposób, by połączyć wiedzę z kształceniem skutecznych umiejętności językowo-komunikacyjnych. Program studiów na kierunku Język polski w komunikacji społecznej łączy innowacyjne kształcenie humanistyczne z zakresu wiedzy o kulturze, literaturze, języku i komunikacji międzyludzkiej z elementami wiedzy i umiejętności z obszaru nauk społecznych – głównie medioznawstwa, podstaw psychologii i socjologii. Wśród form i metod prowadzenia zajęć uprzywilejowane zostają te, które umożliwiają uzyskanie praktycznych i specjalistycznych efektów kształcenia, zwłaszcza w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych. Bogata oferta przedmiotowa umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie:

 • kulturoznawstwa, językoznawstwa i literaturoznawstwa,
 • teorii komunikacji,
 • retoryki,
 • badań międzykulturowych,
 • psychologii,
 • filozofii,
 • nowych mediów.

W programie studiów II stopnia położono nacisk na kształcenie umiejętności, szczególnie w zakresie:

 • komunikacji interpersonalnej, publicznej i międzykulturowej,
 • umiejętności retorycznych – skuteczna perswazja i argumentacja,
 • tworzenia skutecznych relacji interpersonalnych, umiejętności negocjacyjne i asertywne,
 • strategii komunikacyjnych,
 • tworzenia i edycji tekstów,
 • umiejętności analitycznych w zakresie interpretacji zjawisk komunikacyjnych w nowych mediach.

Program studiów przewiduje 120-godzinne praktyki zawodowe w miejscach takich jak: urzędy państwowe i samorządowe, instytucje medialne i wydawnicze, ośrodki kultury i oświaty, działy reklamy, promocji i public relations w instytucjach państwowych i prywatnych firmach, działy zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkolenia umiejętności komunikacyjnych w instytucjach państwowych i prywatnych firmach, instytucje zajmujące się współpracą międzynarodową. Ogólna suma punktów ECTS uzyskiwana w trakcie całych studiów: 120 punktów, z czego ponad 1/3 przyznawana jest za zajęcia wybieralne/fakultatywne, które student dopasowuje do własnych zainteresowań i ścieżki rozwoju naukowego.

Profil absolwenta

Absolwent: - posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu językoznawstwa, nauki o komunikowaniu, w tym komunikacji interpersonalnej, publicznej i międzykulturowej, - posiada szczegółową wiedzę i umiejętności z zakresu kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, retoryki i stylistyki praktycznej, - posiada biegłą umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu nauki o komunikowaniu, językoznawstwa, badań międzykulturowych i literaturoznawstwa w pracach badawczych i sytuacjach profesjonalnych, - posiada biegłą umiejętność tworzenia komunikatów poprawnych pragmatycznie i językowo oraz dopasowanych formalnie do sytuacji komunikacyjnej, w tym wystąpienia publicznego i kontaktów międzykulturowych, - dokonuje pogłębionej analizy i diagnozy zjawisk językowych, komunikacyjnych i międzykulturowych, - buduje asertywne i etyczne relacje interpersonalne, potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe i negocjować, potrafi porozumiewać się, współdziałać i pracować w grupie, - rozumie znaczenie poprawnej i skutecznej komunikacji, w tym publicznej i międzykulturowej, dla budowania jakości życia społecznego i kulturowego.

Absolwent kierunku przygotowany będzie do pracy w nowego rodzaju instytucjach życia publicznego, wymagających znajomości zagadnień z zakresu komunikacji interpersonalnej, public relations, medioznawstwa, badań międzykulturowych:

 • agencjach public relations (PR), firmach doradztwa personalnego,
 • działach human resources (HR),
 • firmach zajmujących się prowadzeniem szkoleń w zakresie strategii komunikacyjnych i negocjacyjnych w biznesie,
 • mediach – prasa, radio, telewizja, serwisy internetowe, media społecznościowe,
 • szkołach językowych,
 • wydawnictwach – działy marketingu, reklamy i promocji,
 • instytucjach zajmujących się współpracą międzynarodową,
 • instytucjach kulturowych i oświatowych.

Absolwent może kontynuować kształcenie na innych studiach II stopnia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych lub na studiach III stopnia. Kształcenie językowe podczas studiów zapewnia znajomość języka obcego na poziomie B2+ (wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego ).

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Informacja o dokumentach wymaganych przy rejestracji zostanie podana w późniejszym terminie.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Informacja o dokumentach wymaganych przy wpisie na studia zostanie podana w późniejszym terminie.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
75,00 PLN / 18,00 EUR / 20,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Zwiń »
Adres
Wydział Polonistyki
ul. Gołębia 16, pok. 43
30-001 Kraków
Telefon stacjonarny
+48 12 663 14 28
Fax
+48 12 429 28 65
Adres e-mail
danuta.1.kowalczyk@uj.edu.pl
Strona WWW
www.polonistyka.uj.edu.pl
Terminy dyżuru
informacja zostanie podana w późniejszym terminie