Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2018/2019

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kierunek
neofilologia
Specjalność
filologia orientalna – sinologia
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Wydział
Wydział Filologiczny
Języki wykładowe
polski
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 05.06.2018 od godz. 12:00 do 10.07.2018
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 12.07.2018,  do godz. 12:00
Egzaminy wstępne od 16.07.2018 do 17.07.2018

Ważne: jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne komisje wydziałowe. Nie będziemy mogli zorganizować dla ciebie egzaminów w innym terminie.
Ogłoszenie listy rankingowej20.07.2018
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 23.07.2018 do 25.07.2018

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

od 26.07.2018 do 27.07.2018

w przypadku powtarzania procedury

od 30.07.2018 do 31.07.2018

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata):

  • na kierunku sinologia (w ramach filologii lub orientalistyki) – grupa 1,
  • na kierunkach innych niż sinologia – grupa 2.

Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość języka chińskiego co najmniej na poziomie B2 udokumentowana dyplomem (wraz z suplementem) ukończenia studiów w zakresie sinologii lub certyfikatem HSK 5 / TOP 4 lub wyżej (reading, listening, speaking, writing) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzona certyfikatem lub lektoratem uniwersyteckim na ocenę co najmniej dobrą.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujący element kryteriów kwalifikacji:

nazwa elementu waga
wynik rozmowy kwalifikacyjnej 100 %

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą punktów uzyskanych z powyższego elementu pomnożoną dodatkowo przez współczynnik zależny od grupy, w obrębie której kandydat przystępuje do kwalifikacji, zgodnie z poniższą tabelą:

numer grupy współczynnik
grupa 1 1
grupa 2 0,7

Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji

Rozmowa kwalifikacyjna w języku chińskim sprawdzająca kompetencje językowe kandydata.

Limit miejsc
17
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
8
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.
Liczba semestrów
4

Opis programu studiów

Sinologia to kierunek dla tych, którzy chcą połączyć w przyszłości pasję z pracą zawodową. Nauka języka chińskiego to odkrywanie nowych – w dosłownym sensie – odległych horyzontów, pogłębianie wiedzy o języku i piśmie, podwyższanie kompetencji i rozwinięcie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie współczesną chińszczyzną.

Osoby uzdolnione językowo, którym nauka języków obcych i poznawanie obcych kultur sprawia przyjemność, znajdą na tym kierunku odpowiedzi na pytania w zakresie komunikacji międzykulturowej, której podstawą jest świetna znajomość języka chińskiego i kultury.

Program studiów skonfigurowany jest tak, aby studenci mogli, rozpoczynając naukę języka od B2, opanować go na poziomie C1+. Narzędziem podstawowym jest duża łączna liczba godzin w toku studiów przeznaczona na zajęcia językowe, aktywizujące zdobytą wiedzę językową, zajęcia tłumaczeniowe, w tym języków specjalistycznych i konwersatoria.

Język nauczany jest w szerokim kontekście kultury chińskiej, tradycyjnej i współczesnej. Suma punktów ECTS przewidzianych w programie to 120 ECTS.

Profil absolwenta

Absolwent studiów posiada zaawansowaną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka chińskiego oraz umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka chińskiego na poziomie biegłości C1+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza i innych bezpośrednio związanych ze znajomością języka i kultury. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Ścieżki rozwoju zawodowego
  • na stanowiskach wymagających znajomości chińskiego obszaru kulturowego w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, wydawnictwach i mediach;
  • na stanowiskach wymagających znajomości języka chińskiego, w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym, w firmach produkcyjno-handlowych;
  • jako tłumacz lub asystent językowy w sektorze kultury i mediów oraz innych instytucji i firm, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języków; biuro tłumacza i agencje turystyczne.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Informacja o dokumentach wymaganych przy rejestracji zostanie podana w późniejszym terminie.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Informacja o dokumentach wymaganych przy wpisie na studia zostanie podana w późniejszym terminie.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
75,00 PLN / 18,00 EUR / 20,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Zwiń »
Adres
Instytut Orientalistyki
Al. Mickiewicza 3, pok. 307
31-120 Kraków
Telefon stacjonarny
48 12 6341355 wewn. 259
Fax
+48 12 663 11 02
Adres e-mail
e.zieba@uj.edu.pl
Strona WWW
http://www.io.filg.uj.edu.pl/
Terminy dyżuru
informacja zostanie podana w późniejszym terminie