Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2018/2019

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kierunek
neofilologia
Specjalność
filologia angielska z językiem niemieckim
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
niestacjonarne
Numer naboru
pierwszy
Wydział
Wydział Filologiczny
Języki wykładowe
polski, angielski, niemiecki
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 05.06.2018 od godz. 12:00 do 15.07.2018
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 17.07.2018,  do godz. 12:00
Wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych do 17.07.2018,  do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej20.07.2018
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 23.07.2018 do 25.07.2018

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

od 26.07.2018 do 27.07.2018

w przypadku powtarzania procedury

od 30.07.2018 do 31.07.2018

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w obszarze nauk humanistycznych.

Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego na poziomie C1 udokumentowana dyplomem ukończenia studiów w zakresie języka angielskiego/niemieckiego, informacją w suplemencie do dyplomu o zdanym egzaminie z języka angielskiego/niemieckiego na poziomie C1, świadectwem ukończenia szkoły średniej w kraju anglojęzycznym/niemieckojęzycznym lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka angielskiego/niemieckiego na poziomie minimum C1.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujący element kryteriów kwalifikacji:

nazwa elementu waga
średnia ze studiów 100 %

Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Limit miejsc
15
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
12
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.
Liczba semestrów
4

Opis programu studiów

Studia niestacjonarne drugiego stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia dowolnego kierunku zaliczającego się do obszaru nauk humanistycznych. Studia trwają dwa lata, odbywają się w języku angielskim i niemieckim.

Nasza propozycja: Jedne studia – dwa języki! Wybierając ten kierunek nauczysz się biegle władać językiem angielskim i niemieckim.

Podczas studiów nauczysz się doskonale nauczysz się doskonale władać oboma językami w mowie i piśmie oraz zdobędziesz specjalistyczną wiedzę, uczęszczając na seminaria magisterskie w zakresie językoznawstwa (język w biznesie) lub przekładoznawstwa, zajęcia specjalistyczne do seminariów magisterskich w języku angielskim oraz zajęcia germanistyczne.

Zwieńczeniem Twoich dwuletnich studiów będzie obrona pracy magisterskiej i uzyskanie tytułu magistra w ramach specjalności: filologia angielska z językiem niemieckim.

Studencki ruch naukowy

Studiując w IFA będziesz miał możliwość podjęcia współpracy z Kołem Naukowym Anglistów , działającym już prawie 50 lat w jego młodej sekcji Filologii Angielskiej z Językiem Niemieckim (FAN). Co rok KNA organizuje Studenckie Warsztaty Tłumaczeniowe oraz spotkania integracyjne. Studenci IFA organizują też studenckie konferencje naukowe oraz biorą czynny udział w wydziałowych i instytutowych konferencjach naukowych.

Możliwości wyjazdów zagranicznych

W ramach studiów magisterskich będziesz mieć możliwość wyjazdu i studiowania za granicą w pracach programu ERASMUS i innych umów międzyuczelnianych. Istnieje możliwość studiowania między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii oraz wielu innych krajach.

Wyróżnienia

Kierunek neofilologia otrzymał 1 miejsce w Polsce w rankingu Perspektyw i Rzeczypospolitej w 2013 roku w kategorii filologie, języki obce i językoznawstwo. Wydział znajduje się wśród 100 najlepszych wydziałów uczących języków nowożytnych według rankingu QS World University Ranking.

Suma ECTS przewidziana programem

W czasie dwuletnich studiów zaocznych studenci zdobywają 120 punktów ECTS.

Oczekiwany poziom znajomości języka

Warunkiem podjęcia studiów na tym kierunku jest dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego (C1)

Profil absolwenta

Kończąc anglistykę językiem niemieckim drugiego stopnia w UJ będziesz:

 • swobodnie i kompetentnie porozumiewał się w języku angielskim i języku niemieckim (poziom C2 opanowania języka);
 • znał język, literaturę, kulturę oraz historię krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych;
 • mógł pracować z wykorzystaniem obu języków w wydawnictwach i redakcjach czasopism, biurach turystycznych, firmach i wszędzie tam, gdzie będą wymagać od Ciebie znajomości języka angielskiego i niemieckiego;
 • przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza (w przypadku wyboru przekładoznawstwa);
 • mógł kontynuować dalsze kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi: oceną z egzaminu dyplomowego, oceną z pracy dyplomowej, oceną na dyplomie oraz średnią ze studiów ustaloną zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom, a ponadto zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia suplementu do dyplomu (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu suplementu do dyplomu lub transkryptu ocen, pisemne oświadczenie o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, jeżeli była brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym – wymagane w przypadku braku tych informacji w suplemencie do dyplomu,
 • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, chyba że kandydat posiada elektroniczną legitymację studencką UJ,
 • kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dokumentu określonego w kryteriach kwalifikacji, potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz kserokopia dokumentu określonego w kryteriach kwalifikacji, potwierdzającego znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 (wraz z oryginałami do wglądu),
 • poświadczone tłumaczenie na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia – w przypadku wpisu korespondencyjnego do przesyłanych dokumentów należy dołączącyć oświadczenie o doręczeniu tego dokumentu w terminie do 28 września 2018 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego – nie dotyczy kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
75,00 PLN / 18,00 EUR / 20,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
5200 PLN / pierwszy rok

Szczegółowe informacje o opłacie:

Opłata za studia jest wnoszona ratalnie.

 • opłata za 1. rok studiów: 5200 PLN
 • opłata za 2. rok studiów: 5200 PLN

Opłata za studia wnoszona jest w 8 ratach. Pierwszą ratę w wysokości 1/8 opłaty za dany rok studiów należy wnieść w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu na studia. Kolejne 7 rat wnoszonych jest miesięcznie od listopada do maja, do 15 dnia każdego miesiąca.
Informacja o sposobie wnoszenia opłat za kolejne lata studiów udzielana jest w jednostce prowadzącej dany kierunek studiów.


Uwaga: wysokość planowanej opłaty może ulec zmianie. Ostateczna wysokość opłaty zostanie określona w drodze zarządzenia Rektora UJ nie później niż do końca czerwca 2018 roku.

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Instytut Filologii Angielskiej
Al. Mickiewicza 9a, pok. 127
31-120 Kraków
Telefon stacjonarny
+48 12 663 43 71
+48 12 663 43 73
Adres e-mail
elzbieta.maluty@uj.edu.pl
karolina.kopacz@uj.edu.pl
Strona WWW
www.ifa.filg.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
23 lipca: 10:00–14:00
24 lipca: 10:00–14:00
25 lipca: 10:00–14:00
26 lipca: 10:00–14:00
27 lipca: 10:00–14:00
30 lipca: 10:00–14:00
31 lipca: 10:00–14:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.