Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2018/2019

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kierunek
neofilologia
Specjalność
filologia angielska z językiem niemieckim
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
niestacjonarne
Wydział
Wydział Filologiczny
Języki wykładowe
polski, angielski, niemiecki
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 05.06.2018 od godz. 12:00 do 15.07.2018
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 17.07.2018,  do godz. 12:00
Wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych do 17.07.2018,  do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej20.07.2018
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 23.07.2018 do 25.07.2018

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

od 26.07.2018 do 27.07.2018

w przypadku powtarzania procedury

od 30.07.2018 do 31.07.2018

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w obszarze nauk humanistycznych.

Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego na poziomie C1 udokumentowana dyplomem ukończenia studiów w zakresie języka angielskiego/niemieckiego, informacją w suplemencie do dyplomu o zdanym egzaminie z języka angielskiego/niemieckiego na poziomie C1, świadectwem ukończenia szkoły średniej w kraju anglojęzycznym/niemieckojęzycznym lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka angielskiego/niemieckiego na poziomie minimum C1.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujący element kryteriów kwalifikacji:

nazwa elementu waga
średnia ze studiów 100 %

Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Limit miejsc
15
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
12
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.
Liczba semestrów
4

Opis programu studiów

Studia niestacjonarne drugiego stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia dowolnego kierunku zaliczającego się do obszaru nauk humanistycznych. Studia trwają dwa lata, odbywają się w języku angielskim i niemieckim.

Nasza propozycja: Jedne studia – dwa języki! Wybierając ten kierunek nauczysz się biegle władać językiem angielskim i niemieckim.

Podczas studiów nauczysz się doskonale nauczysz się doskonale władać oboma językami w mowie i piśmie oraz zdobędziesz specjalistyczną wiedzę, uczęszczając na seminaria magisterskie w zakresie językoznawstwa (język w biznesie) lub przekładoznawstwa, zajęcia specjalistyczne do seminariów magisterskich w języku angielskim oraz zajęcia germanistyczne.

Zwieńczeniem Twoich dwuletnich studiów będzie obrona pracy magisterskiej i uzyskanie tytułu magistra w ramach specjalności: filologia angielska z językiem niemieckim.

Studencki ruch naukowy

Studiując w IFA będziesz miał możliwość podjęcia współpracy z Kołem Naukowym Anglistów , działającym już prawie 50 lat w jego młodej sekcji Filologii Angielskiej z Językiem Niemieckim (FAN). Co rok KNA organizuje Studenckie Warsztaty Tłumaczeniowe oraz spotkania integracyjne. Studenci IFA organizują też studenckie konferencje naukowe oraz biorą czynny udział w wydziałowych i instytutowych konferencjach naukowych.

Możliwości wyjazdów zagranicznych

W ramach studiów magisterskich będziesz mieć możliwość wyjazdu i studiowania za granicą w pracach programu ERASMUS i innych umów międzyuczelnianych. Istnieje możliwość studiowania między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii oraz wielu innych krajach.

Wyróżnienia

Kierunek neofilologia otrzymał 1 miejsce w Polsce w rankingu Perspektyw i Rzeczypospolitej w 2013 roku w kategorii filologie, języki obce i językoznawstwo. Wydział znajduje się wśród 100 najlepszych wydziałów uczących języków nowożytnych według rankingu QS World University Ranking.

Suma ECTS przewidziana programem

W czasie dwuletnich studiów zaocznych studenci zdobywają 120 punktów ECTS.

Oczekiwany poziom znajomości języka

Warunkiem podjęcia studiów na tym kierunku jest dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego (C1)

Profil absolwenta

Kończąc anglistykę językiem niemieckim drugiego stopnia w UJ będziesz:

  • swobodnie i kompetentnie porozumiewał się w języku angielskim i języku niemieckim (poziom C2 opanowania języka);
  • znał język, literaturę, kulturę oraz historię krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych;
  • mógł pracować z wykorzystaniem obu języków w wydawnictwach i redakcjach czasopism, biurach turystycznych, firmach i wszędzie tam, gdzie będą wymagać od Ciebie znajomości języka angielskiego i niemieckiego;
  • przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza (w przypadku wyboru przekładoznawstwa);
  • mógł kontynuować dalsze kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Informacja o dokumentach wymaganych przy rejestracji zostanie podana w późniejszym terminie.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Informacja o dokumentach wymaganych przy wpisie na studia zostanie podana w późniejszym terminie.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
75,00 PLN / 18,00 EUR / 20,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
informacja zostanie podana w późniejszym terminie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Zwiń »
Adres
Instytut Filologii Angielskiej
Al. Mickiewicza 9a, pok. 127
31-120 Kraków
Telefon stacjonarny
+48 12 663 43 71
+48 12 663 43 73
Fax
informacja zostanie podana w późniejszym terminie
Adres e-mail
elzbieta.maluty@uj.edu.pl
karolina.kopacz@uj.edu.pl
Strona WWW
www.ifa.filg.uj.edu.pl
Terminy dyżuru
informacja zostanie podana w późniejszym terminie