Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2018/2019

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kierunek
kulturoznawstwo
Specjalność
Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie
Dodatkowa informacja
Польсько-Українські Студії. Пограниччя та Сусідство в Європі
Poziom studiów
pierwszego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Numer naboru
trzeci
Wydział
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Języki wykładowe
polski, ukraiński
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 10.05.2018 od godz. 16:00 do 20.06.2018
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne i dokumenty wy­magane przy rejestracji.

do 28.06.2018,  do godz. 12:00
Wprowadzanie do systemu ERK osią­gnięć w olimpia­dach i konkursach do 20.06.2018
Ogłoszenie listy rankingowej06.07.2018
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 09.07.2018 do 19.07.2018

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Dodatkowym kryterium formalnym jest udokumentowana znajomość języka ukraińskiego (z wyłączeniem osób, dla których język ukraiński jest językiem ojczystym lub jeśli nauka w szkole średniej odbywała się w języku ukraińskim, a także osób, które ukończyły studia wyższe w języku ukraińskim) lub pozytywny rezultat rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka ukraińskiego, którą przeprowadza KU.

Wynik kwalifikacji

Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie kolejności rejestracji wy­zna­cza­nych datą i godziną wybrania przez kandydata opcji „Zarejestruj się”, zgodnie z harmonogramem rejestracji na studia.

Olimpiady ogólnopolskie

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w eliminacjach stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich.

nazwa olimpiadyosiągnięcia dające kandydatowi pierwszeństwo na liście rankingowej
Olimpiada Artystyczna: Sekcja Muzykifinalista, laureat
Olimpiada Artystyczna: Sekcja Plastykifinalista, laureat
Olimpiada Biologicznafinalista, laureat
Olimpiada Chemicznafinalista, laureat
Olimpiada Filozoficznafinalista, laureat
Olimpiada Fizycznafinalista, laureat
Olimpiada Geograficznafinalista, laureat
Olimpiada Historycznafinalista, laureat
Olimpiada Informatycznafinalista, laureat
Olimpiada Języka Angielskiegofinalista, laureat
Olimpiada Języka Białoruskiegofinalista, laureat
Olimpiada Języka Francuskiegofinalista, laureat
Olimpiada Języka Hiszpańskiegofinalista, laureat
Olimpiada Języka Łacińskiegofinalista, laureat
Olimpiada Języka Niemieckiegofinalista, laureat
Olimpiada Języka Rosyjskiegofinalista, laureat
Olimpiada Literatury i Języka Polskiegofinalista, laureat
Olimpiada Matematycznafinalista, laureat
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnymfinalista, laureat
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznejfinalista, laureat
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznejfinalista, laureat
Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznejfinalista, laureat
Olimpiada Wiedzy Technicznejfinalista, laureat
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanychfinalista, laureat
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywnościfinalista, laureat
Olimpiada Znajomości Afrykifinalista, laureat
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawiefinalista, laureat
Olimpiada Astronomicznafinalista, laureat
Olimpiada Wiedzy Ekologicznejfinalista, laureat
Olimpiada Lingwistyki Matematycznejfinalista, laureat
Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”finalista, laureat
Olimpiada Przedsiębiorczościfinalista, laureat
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawiefinalista, laureat
Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodowąfinalista, laureat
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczościfinalista, laureat

Olimpiady międzynarodowe

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w finałach olimpiad międzynarodowych.

nazwa olimpiadyosiągnięcia dające kandydatowi pierwszeństwo na liście rankingowej
Międzynarodowa Olimpiada Biologicznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Chemicznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Filozoficznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Fizycznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Geograficznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Informatycznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Lingwistycznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Matematycznauczestnik, medalista
Międzynarodowa Olimpiada Wiedzy o Astronomii i Astrofizyceuczestnik, medalista
Europejska Olimpiada Matematyczna Dziewczątuczestnik, medalista

Konkursy międzynarodowe i ogólnopolskie

Poniższa tabela przedstawia sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w konkursach.

nazwa konkursuosiągnięcia dające kandydatowi pierwszeństwo na liście rankingowej
Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiejlaureat Polskich Eliminacji, uczestnik finałów międzynarodowych, zwycięzca finałów międzynarodowych
Limit miejsc
31
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
15
Podane wyżej informacje o limitach przyjęć dotyczą wszystkich kandydatów, zarówno tych ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich jak i tych, którzy ubiegają się o przyjęcie na innych zasadach.
Liczba semestrów
6

Opis programu studiów

Ogólny opis studiów (Загальні відомості про навчальну програму)

Studia są ofertą skierowaną do studentów znających język ukraiński z Polski, Ukrainy i innych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Zarówno do osób mogących podjąć studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jak i dla studentów zagranicznych.

Навчальна пропозиція скерована до вступників з Польщі, України та інших європейських та позаєвропейських країн, що знають українську мову. Навчання може здійснюватися як на засадах, прийнятих для громадян Польщі, так і для закордонних студентів.

Program studiów realizowany jest w języku ukraińskim (przez cztery pierwsze semestry) oraz w języku polskim (dwa ostatnie semestry). Dodatkowo, program studiów przewiduje trzyletni intensywny kurs języka polskiego dla studentów zagranicznych i trzyletni lektorat języka ukraińskiego dla studentów polsko języcznych w ramach modułu Język specjalności.

Навчальна програма реалізується українською мовою (протягом перших чотирьох семестрів) та польською (два останні семестри). Додатково програмою передбачений інтенсивний курс польської мови для закордонних студентів та трирічний лекторат з української мови для польськомовних в рамах модуля Мова спеціальності.

Podczas studiów I stopnia student pozna m.in. historię stosunków polsko – ukraińskich, historię kontaktów i wzajemnych wpływów kulturowych, formułę i charakter współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą w okresie nowożytnym, specyfikę życia, kultury i wszechstronnego rozwoju społeczeństwa na pograniczu polsko – ukraińskim, a także metody badań nad pograniczem i sąsiedztwem polsko – ukraińskim. Student w ramach realizowanego programu ma również możliwość zapoznania się z kwestiami odnoszącymi się do integracji europejskiej Ukrainy, tranzycji systemowej w Polsce i na Ukrainie oraz współpracy obu kraju na poziomie ogólnoeuropejskim i międzynarodowym.

Під час навчання за програмою першого ступеня (бакалаврат) студент ознайомиться з історією польсько-українських стосунків, взаємних контактів та культурних впливів обох народів, формулою та характером співпраці між Польщею та Україною на сучасному етапі, культурними та різного типу суспільними явищами, характерними для польсько-українського пограниччя, а також методикою дослідження пограниччя та польсько-українського сусідства. В рамах реалізованої програми студент матиме також можливість увійти в проблематику європейської інтеграції України, здійснення системних реформ в Польщі та Україні, а також співпраці обох країн на рівні загальноєвропейському та міжнародному.

Program studiów (Навчальна програма)

Aktualny program studiów jest dostępny na stronie Katedry Ukrainoznawstwa UJ http://www.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl

Навчальна програма доступна на інтернет-сторінці кафедри українознавства ЯУ http://www.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl

Praktyki zawodowe (Практики)

Studenci są zobowiązani do zaliczenia praktyk studenckich na II roku studiów. Praktyki mogą być odbywane w instytucjach współpracujących z Katedrą Ukrainoznawstwa UJ. Aktualna lista interesariuszy Katedry Ukrainoznawstwa UJ znajduje się na stronie: http://www.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl/interesariusze

Студент зобов’язаний зарахувати навчальну практику на 2 курсі. Практику можна пройти в інституціях та організаціях, що співпрацюють з кафедрою українознавства Список таких інституцій та організацій розміщений на інтернет-сторінці кафедри: http://www.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl/interesariusze

Studencki ruch naukowy (Студентський науковий рух)

Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa UJ „Wernyhora" (KNSU UJ „Wernyhora") jest uczelnianą organizacją studencką działającą przy Katedrze Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Celem Koła jest szerzenie w społeczeństwie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach Ukrainy, pogłębianie i rozwijanie zainteresowań tematyką ukraińską wśród studentów UJ i młodzieży szkół średnich oraz polepszanie stosunków polsko-ukraińskich, a także wdrażanie studentów do pracy naukowo-badawczej.

Науковий гурток студентів українознавства «Вернигора» – це студентська організація, що функціонує при кафедрі українознавства факультету міжнародних та політичних досліджень Ягеллонського університету у Кракові.

Його мета – пропагувати в суспільстві знання про історію, культуру та традиції України, розвивати та поглиблювати серед студентів ЯУ та учнів середніх шкіл зацікавлення українською проблематикою, діяти на покращення польсько-українських відносин, а також розпочати його членам науково-дослідницьку кар’єру

Możliwości wyjazdów zagranicznych (Можливість навчання закордоном)

Katedra Ukrainoznawstwa UJ posiada umowy z następującymi partnerskimi uczelniami w ramach programu Erasmus Plus:

 • University of Zagreb, Department of East-Slavic Languages, Philosophical Faculty
 • University of Presov, Institute of Russian, Ukrainian and Slavonic Studies, Faculty of Arts
 • Charles University in Prague, Institute of East European Studies, Faculty of Arts
 • Univerzita Palackeho v Olomouci, Department of Slavonic Studies, Philosophical Faculty
 • Ost-und Westslawische Philologie, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Philosophische Fakultät
 • Eötvösa Loránda University, Budapest, Department of Ukrainian Philology, Faculty of Humanities

Кафедра українознавства ЯУ підписала низку двосторонніх договорів про співпрацю в рамах програми Еразмус+ з такими університетами:

 • Загребський університет, філософський факультет, Інститут східно-слов’янських мов,
 • Пряшівський університет, факультет мистецтв, Інститут російської, української та слов’янських мов,
 • Карлів університет у Празі, факультет мистецтв, Інститут східноєвропейських студій,
 • Університет Палацького в Оломоуці, філософський факультет, Інститут слов’янських студій,
 • Грайфсвальдський університет імені Ернста Моріца Арндта, філософський факультет, Інститут східно- та західнослов’янської філології,
 • Будапештський університет імені Етвеша Лоранда, гуманітарний факультет, Інститут української філології

Profil absolwenta

Celem kształcenia studentów na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku kulturoznawstwo, specjalność Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i Sąsiedztwo w Europie jest nabycie przez nich konkretnych efektów kształcenia odnoszących się do podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania pogranicza i sąsiedztwa polsko – ukraińskiego, zarówno w wymiarze regionalnym jak i w kontekście europejskim. Studia oferują podstawową wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień życia kulturalnego, religijnego, politycznego i gospodarczego, które determinują historię i współczesność pogranicza i sąsiedztwa polsko – ukraińskiego, zarówno na poziomie regionalnym jak i w kontekście ogólnoeuropejskim.

Метою навчання студентів першого ступеня (бакалаврат) очної форми навчання за напрямом культурологія, спеціальність Польсько-українські студії. Пограниччя і сусідство в Європі є осягнути конкретні результати навчання, набути знання, уміння та суспільні компетенції, пов’язані, зокрема, з теоретичними та практичними аспектами функціонування польсько-українського пограниччя та сусідства обох народів як в регіональному вимірі, так і в європейському контексті. Програма навчання пропонує основи знань, що стосуються різних аспектів культурного, релігійного, політичного та економічного характеру, що визначають історію та сучасність польсько-укаїнського пограниччя та сусідства як на регіональному рівні, так і в контексті загальноєвропейському.

Absolwenci studiów I stopnia, jeżeli nie decydują się na dalsze kształcenie na studiach II stopnia, są w stanie wykorzystać nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pracy w polskich, ukraińskich oraz unijnych instytucjach publicznych (kulturalnych, społecznych, zarówno rządowych jak i pozarządowych).

Випускники першого ступеня навчання, якщо не вирішать продовжити його на другому рівні, можуть використати отримані знання, вміння та суспільні компетенції працюючи в польських та українських публічних інституціях, а також інституціях ЄС (культурних та суспільних, як урядових, так і неурядових).

Możliwości podjęcia dalszych studiów (Можливості продовження навчання)

Studia II stopnia, w tym szczególnie na kierunkach: kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, filologia ukraińska, gdzie student będzie miał możliwość uzyskania rozszerzonych efektów kształcenia w stosunku do tych, jakie uzyskał na studiach I stopnia

Навчання за програмою другого ступеня, зокрема, за напрямом культурознавство, політологія, міжнародні відносини, українська філологія, на яких студент матиме можливість поглибити результати навчання, здобуті за програмою першого ступеня.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • skan podania o przyjęcie na studia, wydrukowanego z indywidualnego konta ERK i podpisanego przez kandydata,
 • skan świadectwa dojrzałości polskiej matury lub dyplomu matury międzynarodowej IB, lub świadectwa matury europejskiej EB, lub dokumentu zagranicznego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze takiego dokumentu, skan wydanego przez odpowiednią instytucję zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo zawierające informacje o uzyskanych wynikach,
 • świadectwa innej matury zagranicznej (inne niż dyplom IB i świadectwo EB) muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji,
 • skan dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu,
 • tłumaczenie poświadczone na język polski lub angielski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • oryginał podania o przyjęcie na studia, wydrukowanego z indywidualnego konta ERK i podpisanego przez kandydata, którego skan był przesłany na etapie rejestracji,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości polskiej matury lub dyplomu IB, lub świadectwa EB, lub dokumentu zagranicznego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej (wraz z jego oryginałem do wglądu), a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze takiego dokumentu, wydane przez odpowiednią instytucję zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca dokument, zawierające informacje o uzyskanych wynikach wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, jeżeli było brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • świadectwa innej matury zagranicznej (inne niż dyplom IB i świadectwo EB) muszą być opatrzone apostille albo poddane legalizacji,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka studiów (obcego) – z wyłączeniem osób, dla których język ten jest językiem ojczystym, lub jeśli nauka w szkole średniej odbywała się w tym języku – lub dokument z jednostki prowadzącej studia potwierdzający, że stopień znajomości języka pozwala na podjęcie studiów,
 • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, chyba że kandydat posiada elektroniczną legitymację studencką UJ,
 • kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • tłumaczenie poświadczone na język polski lub angielski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski,
 • w przypadku wpisu korespondencyjnego – oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie w terminie do 28 września 2018 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.
Kandydaci posiadający świadectwo maturalne uzyskane poza granicami Polski inne niż świadectwo matury międzynarodowej (IBO) lub matury europejskiej (EB), z wyłączeniem świadectw uzyskanych w państwach członkowskich UE, OECD i EFTA oraz świadectw uznawanych na podstawie umów międzynarodowych  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • decyzja właściwego kuratora oświaty o uznaniu dokumentu zagranicznego za potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe albo pisemne oświadczenie, w którym kandydat zobowiązuje się do przedłożenia takiej decyzji w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia – w przypadku wpisu korespondencyjnego do przesyłanych dokumentów należy dołączącyć oświadczenie o doręczeniu tego dokumentu w terminie do 28 września 2018 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
75,00 PLN / 18,00 EUR / 20,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
ul. Gołębia 24, pok. 43–44
31-007 Kraków
Telefon stacjonarny
informacja zostanie podana w późniejszym terminie
Adres e-mail
informacja zostanie podana w późniejszym terminie
Strona WWW
informacja zostanie podana w późniejszym terminie
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
9 lipca: 10:00–13:00
10 lipca: 10:00–13:00
11 lipca: 10:00–13:00
12 lipca: 10:00–13:00
13 lipca: 10:00–13:00
16 lipca: 10:00–13:00
17 lipca: 10:00–13:00
18 lipca: 10:00–13:00
19 lipca: 10:00–13:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.