Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2018/2019

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kierunek
informatyka
Specjalność
informatyka stosowana; inżynieria oprogramowania; modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie; nauczanie maszynowe
Poziom studiów
drugiego stopnia
Forma studiów
stacjonarne
Wydział
Wydział Matematyki i Informatyki
Języki wykładowe
polski
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 05.06.2018 od godz. 12:00 do 10.07.2018
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 12.07.2018,  do godz. 12:00
Egzaminy wstępne od 16.07.2018 do 17.07.2018

Ważne: jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne komisje wydziałowe. Nie będziemy mogli zorganizować dla ciebie egzaminów w innym terminie.
Ogłoszenie listy rankingowej20.07.2018
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 23.07.2018 do 25.07.2018

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

od 26.07.2018 do 27.07.2018

w przypadku powtarzania procedury

od 30.07.2018 do 31.07.2018

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w obszarach nauk: ścisłych, technicznych.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujący element kryteriów kwalifikacji:

nazwa elementu waga
wynik rozmowy kwalifikacyjnej 100 %

Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji

Rozmowa przebiega w oparciu o zagadnienia z matematyki i informatyki obowiązujące na egzaminie licencjackim, które są zamieszczone na stronie Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej.

Limit miejsc
75
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
15
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.
Liczba semestrów
4

Opis programu studiów

Studia magisterskie znacząco rozszerzają i pogłębiają materiał poznany na studiach licencjackich. O ile studia licencjackie mają bardziej charakter zawodowy, o tyle studia magisterskie mają już wyraźny charakter akademicki. Poznane na studiach licencjackich zagadnienia analizowane są głębiej i dokładniej. Studia magisterskie przygotowują do samodzielnej analizy narzędzi i metod stosowanych w informatyce. W szczególności realizowane jest to poprzez obowiązek uczestnictwa studenta w seminariach naukowych.

W porównaniu z programem studiów licencjackich, większy nacisk kładziony jest na podstawy teoretyczne poznawanych zagadnień oraz na znaczne pogłębienie zagadnień praktycznych omawianych na studiach licencjackich.

Na studiach magisterskich student uczy się o zagadnieniach, którymi pracownicy Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej zajmują się w swojej pracy naukowej. Można również brać aktywny udział w prowadzonych badaniach naukowych. Dla osób chcących kontynuować edukację na studiach III stopnia (doktoranckich) jest to dobra okazja, aby poznać tematykę naukową poszczególnych zakładów i katedr Instytutu i wybrać najbardziej interesującą pod kątem pracy doktorskiej.

W ramach studiów magisterskich na kierunku informatyka student wybiera specjalność. Wybór ten pozwala skoncentrować się na wybranym obszarze informatyki i w ramach niego poszerzać swoją wiedzę. Dostępne są trzy specjalności: inżynieria oprogramowania; informatyka stosowana; modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie.

Inżynieria oprogramowania

Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy w firmie IT jako profesjonalny inżynier oprogramowania, tzn. na stanowisku: programisty, analityka biznesowego, analityka systemowego, administratora baz danych, testera, inżyniera jakości, kierownika zespołu.

Na specjalności inżynieria oprogramowania student:

 • uczy się stosować dobre praktyki pisania „czystego” kodu,
 • poznaje techniki tworzenia kodu wysokiej jakości (np. Test Driven Development, eXtreme Programming),
 • poznaje profesjonalne środowiska pracy programisty, w tym IDE, debugery, systemy kontroli wersji, systemy zarządzania defektami, systemy wspomagające pracę grupową itp.
 • zapoznaje się z zaawansowanymi wzorcami projektowymi,
 • uczy się algorytmicznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • poznaje techniki efektywnej komunikacji z klientem oraz członkami zespołu projektowego,
 • uczy się pracować w zespole stosującym różne modele wytwarzania oprogramowania, w tym modele zwinne (np. Scrum, Kanban),
 • uczy się profesjonalnie komentować kod i tworzyć dokumentację, również z wykorzystaniem narzędzi do automatycznej generacji dokumentacji.

Informatyka stosowana

Specjalność ta kładzie nacisk na inżynierię systemów. Jest ona dobrym wyborem dla osób, które chcą związać rozwój swojej kariery z takimi stanowiskami jak: administrator baz danych, projektant stron internetowych, administrator sieci. Informatyk po tej specjalności jest także w stanie stosować narzędzia informatyczne do rozwiązywania różnego rodzaju problemów w organizacjach (np. optymalizacja procesów, podejmowanie decyzji itp.). Specjalność przygotowuje również do podjęcia pracy na stanowisku informatyka w firmach „nieinformatycznych”, tzn. firmach prowadzących inną działalność, ale posiadających dział IT.

Absolwent specjalności informatyka stosowana, stojąc przed praktycznym informatycznym problemem, jest w stanie przeanalizować go, wybrać odpowiednie narzędzia pracy, skonfigurować je oraz wykorzystać do efektywnego rozwiązania tego problemu. Studiując na tej specjalności:

 • poznaje różne paradygmaty i języki programowania, w tym języki skryptowe,
 • poznaje zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów komputerowych,
 • uczy się programować systemy wbudowane,
 • poznaje techniki modelowania systemów informatycznych,
 • uczy się projektować, implementować i administrować relacyjnymi i nierelacyjnymi bazami danych oraz hurtowniami danych
 • uczy się projektować i administrować sieciami komputerowymi,
 • poznaje zaawansowane zagadnienia grafiki komputerowej i projektowania wspomaganego komputerowo (CAD),
 • uczy się jak analizować, przetwarzać i rozpoznawać obrazy.

Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie

Specjalność ta skupia się na zagadnieniach związanych z modelowaniem i symulowaniem działania różnego rodzaju systemów – od prostych układów do złożonych procesów fizycznych, chemicznych, biologicznych czy społecznych występujących w rzeczywistym świecie. Duży nacisk położony jest również na zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, nauczaniem maszynowym i big data.

Specjalista w zakresie modelowania i symulacji musi posiadać umiejętności analityczne oraz programistyczne. Na specjalności tej student:

 • poznaje języki programowania służące do modelowania i symulacji komputerowej,
 • poznaje zaawansowane metody analizy zbiorów danych,
 • uczy się jak dobrać właściwy model do opisu danego zjawiska,
 • dowiaduje się, jak należy testować zbudowany model i jak ocenić jego jakość (dokładność),
 • uczy się przeprowadzać symulacje modeli, które przewidują przyszłe zachowanie systemu,
 • poznaje metody i techniki nauczania maszynowego,
 • uczy się wykorzystywać algorytmy sztucznej inteligencji do efektywnego rozwiązywania trudnych problemów, dla których nie istnieją analityczne rozwiązania,
 • uczy się interpretować wyniki symulacji,
 • poznaje teorie kognitywistyczne leżące na pograniczu informatyki, matematyki, filozofii i psychologii, które opisują zasady funkcjonowania ludzkiego mózgu.

Profil absolwenta

Absolwent stacjonarnych studiów informatycznych drugiego stopnia powinien wykazywać się: umiejętnością realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją, umiejętnością administrowania systemami informatycznymi, umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i umiejętnością programowania, przygotowaniem z zakresu informatyki umożliwiającym uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej oraz być twórczym projektantem najlepszych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego.

Absolwent studiów może znaleźć zatrudnienie jako: pracownik naukowy, projektant, programista i operator oraz administrator systemów informatycznych, projektant i twórca oprogramowania, kierownik zespołów programistycznych, konstruktor i administrator sieci komputerowych. Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych może także podjąć pracę nauczyciela informatyki.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Informacja o dokumentach wymaganych przy rejestracji zostanie podana w późniejszym terminie.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Informacja o dokumentach wymaganych przy wpisie na studia zostanie podana w późniejszym terminie.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
75,00 PLN / 18,00 EUR / 20,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Zwiń »
Adres
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
ul. Łojasiewicza 6, pok. 1138
30-348 Kraków
Telefon stacjonarny
+48 12 664 66 28
Fax
+48 12 664 66 73
Adres e-mail
iiuj@ii.uj.edu.pl
Strona WWW
www.ii.uj.edu.pl
Terminy dyżuru
informacja zostanie podana w późniejszym terminie