Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2017/2018

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kierunek
filologia polska
Specjalność
przekładoznawstwo literacko-kulturowe
Typ studiów
drugiego stopnia
Tryb studiów
stacjonarne
Numer naboru
pierwszy
Wydział
Wydział Polonistyki
Języki wykładowe
polski, hiszpański, węgierski, angielski, niemiecki, portugalski, francuski, włoski
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 01.06.2017 od godz. 12:00 do 16.07.2017
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 18.07.2017,  do godz. 12:00
Wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych do 18.07.2017,  do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej21.07.2017
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 24.07.2017 do 26.07.2017

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

od 27.07.2017 do 28.07.2017

w przypadku powtarzania procedury

od 30.07.2017 do 01.08.2017

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) w obszarze nauk humanistycznych.

Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość języka obcego (angielski, niemiecki, francuski, włoski, węgierski, hiszpański, portugalski) na poziomie min. B2+ udokumentowana dyplomem ukończenia studiów filologicznych w zakresie danego języka lub certyfikatem (zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami zaliczania lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego) lub informacją w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujący element kryteriów kwalifikacji:

nazwa elementu waga
średnia ze studiów 100 %

Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Limit miejsc
20
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
12
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.
Liczba semestrów
4

Opis programu studiów

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe to intensywny dwuletni program studiów magisterskich o charakterze akademickim i praktycznym prowadzonych na Wydziale Polonistyki we współpracy z Wydziałem Filologicznym. Program zawiera komponenty przekładoznawcze i polonistyczne z możliwością uczestnictwa w zajęciach z języka i kultury na wybranej filologii obcej. Studia na tej specjalności pozwalają więc łączyć zdobywanie kompetencji literaturoznawczych i przekładoznawczych z doskonaleniem znajomości języków i literatur obcych na poziomie akademickim.

Program skierowany jest zwłaszcza do absolwentów studiów polonistycznych i neofilologicznych, zainteresowanych teorią i praktyką tłumaczenia literackiego i miejscem przekładu w kulturze. Program łączy studia nad teoriami i metodologiami badań przekładoznawczych oraz miejscem przekładu w kulturze z szerokim zapleczem filologicznym, zarówno literackim, jak językoznawczym. Program zawiera dużo zajęć warsztatowych oraz projekty przekładowe. Zajęcia prowadzone są przez praktykujących tłumaczy o dużym dorobku. Nasi studenci nabywają kompetencje akademickie i praktyczne oraz mają szansę na nawiązanie interesujących kontaktów w środowisku przekładowych i wydawniczym.

Program studiów

Wśród najważniejszych przedmiotów akademickich znajdują się:

 • Introduction to Translation Studies
 • Polska literatura nowoczesna
 • Stylistyka praktyczna i kultura języka
 • Warsztaty i projekty przekładowe
 • Doskonalenie językowe na poziomie C1 i C2

W każdym semestrze studenci biorą udział w warsztatach przekładowych i realizują zespołowy lub indywidualny projekt przekładowy. Studenci w ramach seminarium magisterskiego będą angażowani w prowadzone w jednostce badania naukowe.

W każdym semestrze studenci wybierają przedmioty spośród kursów opcyjnych, zarówno przekładoznawczych, jak i polonistycznych czy kuloturoznawczych.

Całość programu obejmuje 120 punktów, po 60 rocznie. Punkty za przedmioty do wyboru: min. 39 rocznie. Minimum 20 punktów ECTS w skali roku realizowanych jest na Wydziale Filologicznym UJ. Studenci podejmują tam zajęcia doskonalące znajomość języka obcego (120 godzin w skali roku) oraz kursy dotyczące literatury i kultury wybranego obszaru językowego.

Szczegółowy program studiów znajduje się na stronie www.polonistyka.uj.edu.pl.

Indywidualizacja programu studiów

Projekty przekładowe prowadzone są metodą tutorialu, to znaczy, że studenci wybierają opiekuna swojego projektu.

Nad wyborem kursów opcyjnych oraz kursów na Wydziale Filologicznym czuwa koordynator. Każdy student indywidualnie konsultuje swój plan studiów. Można powiedzieć, że na naszej specjalności każdy student podejmuje indywidualny tok studiów.

Praktyki zawodowe

Nie przewiduje się formalnych praktyk z uwagi na to, że studenci pracują metoda projektów przekładowych, których zwieńczeniem może być publikacja. Opiekunami projektów są praktykujący tłumacze i redaktorzy wydawnictw czy czasopism, dzięki czemu studenci mają możliwość zmierzenia się z realnymi wyzwaniami stawianymi tłumaczom na rynku pracy.

Profil absolwenta

Absolwenci programu Przekładoznawstwo literacko-kulturowe posiadają kluczowe kompetencje polonistyczne oraz przekładoznawcze; orientują się we współczesnej literaturze polskiej i wybranej obcej, mają także pogłębione wiadomości z zakresu ich historii.

Potrafią interpretować teksty obu literatur; rozumieją znaczenie języka jako nośnika kultury; mają świadomość kluczowej roli języka i literatury w procesie komunikacji społecznej i międzykulturowej; posiadają uporządkowaną wiedzę w zakresie przekładoznawstwa; sprawnie stosują wypracowane przez nią metodologie; mają orientację w kulturze przekładowej.

Posiadają także zaawansowane umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego tekstów literackich i humanistycznych na język polski oraz podstawowe na wybrany język obcy; potrafią opisywać i oceniać przekłady literackie; potrafią planować i realizować projekty przekładowe oraz pracować w zespole fachowców. Znają nowoczesny warsztat pracy tłumacza i korzystają z niego.

Rozumieją także rolę przekładu w tworzeniu kultury oraz społeczny wymiar pracy tłumacza; znają i stosują zasady etyki zawodowej; mają orientację w rynku pracy dla tłumaczy tekstów literackich i humanistycznych i potrafią się na nim odnaleźć.

Dzięki włączeniu do programu projektów badawczych i przekładowych, dla studentów otwiera się możliwość prowadzenia nowatorskich badań naukowych (także w zespołach międzynarodowych) oraz zdobywania kompetencji zawodowych pod okiem doświadczonych teoretyków i praktyków przekładu.

Ścieżki rozwoju zawodowego

Wydawnictwa (w Polsce ponad 50% tytułów ukazujących się na rynku wydawniczym to teksty tłumaczone); instytucje kultury; redakcje czasopism kulturalnych, także elektronicznych; szeroki rynek usług tłumaczeniowych.

Możliwość dalszego kształcenia

Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Studia podyplomowe w zakresie przekładu literackiego.

Znajomość języków

Doskonała, profesjonalna znajomość polszczyzny. Pogłębiona i udoskonalona znajomość wybranego języka obcego (min. do poziomu C1).

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (wraz z jego oryginałem do wglądu), a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych, wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi: oceną z egzaminu dyplomowego, oceną z pracy dyplomowej, oceną na dyplomie oraz średnią ze studiów ustaloną zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom, a ponadto zawierającego informację o uprawnieniu do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, chyba że kandydat posiada elektroniczną legitymację studencką UJ,
 • kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia suplementu do dyplomu (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu suplementu do dyplomu lub transkryptu ocen, pisemne oświadczenie o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, jeżeli była brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym – wymagane w przypadku braku tych informacji w suplemencie do dyplomu,
 • tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego – nie dotyczy kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu), lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września 2017 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września 2017 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
75,00 PLN / 18,00 EUR / 20,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Wydział Polonistyki
ul. Gołębia 16, pok. 44
31-007 Kraków
Telefon stacjonarny
+48 12 663 13 23
Fax
+48 12 429 28 65
Adres e-mail
m.sosik@uj.edu.pl
Strona WWW
www.polonistyka.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
24 lipca: 09:00–13:00
25 lipca: 09:00–13:00
26 lipca: 09:00–13:00
27 lipca: 09:00–13:00
28 lipca: 09:00–13:00
31 lipca: 09:00–13:00
1 sierpnia: 09:00–13:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.