Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2017/2018

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Dziedzina nauki
nauki o Ziemi
Dyscyplina naukowa
geologia
Typ studiów
trzeciego stopnia
Tryb studiów
stacjonarne
Wydział
Wydział Geografii i Geologii
Języki wykładowe
polski
Rejestracja od 16.08.2017 od godz. 12:00 do 06.09.2017
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o dokumenty wy­magane przy rejestracji.

do 08.09.2017,  do godz. 12:00
Egzaminy wstępne od 13.09.2017 do 20.09.2017
Ogłoszenie listy rankingowej25.09.2017
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 26.09.2017 do 28.09.2017

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

29.09.2017
Dostarczenie zaświadcze­nia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów do 11.10.2017

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do jednostki prowadzącej wpisy. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia kandydatowi rozpoczęcie studiów.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny na kierunkach: biologia, biologia i geologia, specjalność: ochrona przyrody, geografia, geologia, górnictwo i geologia, ochrona środowiska, studia biologiczno-geograficzne.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się również osoby będące beneficjentami programu Diamentowy Grant, nieposiadające tytułu magistra, ale posiadające status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek.

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na te studia otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do uczelni zaświadczenia lekarskiego w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji (zakładka „Terminy”). Niedopełnienie tego obowiązku przez kandydata uniemożliwia kandydatowi rozpoczęcie studiów.

Wynik kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji ustalony w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0–100 pkt.).

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań naukowych kandydata, merytorycznej znajomości tematyki i jego motywacji do podjęcia studiów (1) oraz znajomości języka angielskiego w zakresie terminologii geologicznej (2).
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania:

 1. 60 pkt. (zainteresowania naukowe kandydata, merytoryczna znajomość tematyki i motywacja do podjęcia studiów);
 2. 40 pkt. (znajomość języka angielskiego w zakresie terminologii geologicznej).

  Beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 30 punktów za merytoryczną znajomość tematyki.
  Dodatkowo, udokumentowane osiągnięcia naukowe mogą mieć wpływ na temat rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej zainteresowań naukowych kandydata.

Obliczenie końcowego wyniku kwalifikacji

Ostateczny liczbowy wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla wszystkich kandydatów.

Limit miejsc
4
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
3
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.
Liczba semestrów
8

Opis programu studiów

Instytut oferuje studia doktoranckie w zakresie geologii Karpat i Przedgórza, sedymentologii, analizy basenów sedymentacyjnych, analizy skamieniałości śladowych, mikropaleontologii, geochemii i mineralogii. W tym zakresie prowadzone są seminaria doktoranckie i wykłady (często zapraszani specjaliści spoza ING UJ). Absolwent studiów doktoranckich winien w terminie czterech lat przygotować pracę doktorską, wykazującą umiejętność rozwiązywania problemów badawczych, opanowanie warsztatu badań i przygotowanie do prowadzenia prac naukowych. (Zgodnie z ustawą o stopniach i tytule naukowym i rozporządzeniem CK ds. stopni i tytułów)

Profil absolwenta

Absolwent studiów doktoranckich w zakresie geologii winien posiąść umiejętność rozwiązywania problemów naukowych w zakresie nauk o Ziemi. Powinien być metodycznie i warsztatowo przygotowany do prowadzenia badań w placówkach naukowych oraz do współpracy w zespołach badawczych, a także prowadzenia zajęcia dydaktycznych na poziomie szkoły wyższej. Powinien opanować znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej i czynne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje drugiego stopnia lub dokumentu potwierdzającego bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznanego za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku kserokopia indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny,
 • oświadczenie pracownika wydziału posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, lub osoby niebędącej pracownikiem wydziału upoważnionej przez radę wydziału, o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową,
 • opinia pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (dla absolwentów studiów drugiego stopnia, także zaświadczenie zawierające średnią z ukończonych studiów pierwszego stopnia) – wymagane w przypadku braku tych informacji w suplemencie do dyplomu,
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe,
 • tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • do wglądu: dyplom potwierdzający kwalifikacje drugiego stopnia lub dokument potwierdzający bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
 • do wglądu: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku indeks lub inny dokument zawierający nazwy kursów oraz otrzymane oceny (którego kserokopia została przesłana na etapie rejestracji),
 • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • wnioski stypendialne – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyznanie stypendiów,
 • do wglądu: oryginały wszystkich dokumentów przesyłanych na etapie rejestracji elektronicznie lub dostarczonych w postaci kserokopii,
 • tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.
Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na te studia otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do uczelni zaświadczenia lekarskiego w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji (zakładka „Terminy”). Niedopełnienie tego obowiązku przez kandydata uniemożliwia kandydatowi rozpoczęcie studiów.
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego – nie dotyczy kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu), lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września 2017 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września 2017 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
nie

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Zwiń »
Adres
Wydział Geografii i Geologii
ul. Gronostajowa 3a, pok. 1.09
30-387 Kraków
Telefon stacjonarny
+48 12 664 43 56
Fax
informacja zostanie podana w późniejszym terminie
Adres e-mail
elzbieta.kraz@uj.edu.pl
wgig.doktoranci@uj.edu.pl
Strona WWW
www.wgig.uj.edu.pl
Terminy dyżuru
informacja zostanie podana w późniejszym terminie