Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2017/2018

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Dziedzina nauki
nauki humanistyczne
Dyscyplina naukowa
literaturoznawstwo, językoznawstwo
Dodatkowa informacja
Wydział Filologiczny
Typ studiów
trzeciego stopnia
Tryb studiów
stacjonarne
Wydział
Wydział Filologiczny
Języki wykładowe
polski
Rejestracja od 16.08.2017 od godz. 12:00 do 06.09.2017
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o dokumenty wy­magane przy rejestracji.

do 08.09.2017,  do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej25.09.2017
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 26.09.2017 do 28.09.2017

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

29.09.2017

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny na kierunkach: filologia dowolnej specjalności lub inne kierunki w zakresie nauk humanistycznych.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się również osoby będące beneficjentami programu Diamentowy Grant, nieposiadające tytułu magistra, ale posiadające status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek.

Dodatkowym warunkiem formalnym jest przedstawienie oświadczenia pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową. Objęcie opieką naukową przez osobę niebędącą pracownikiem Wydziału Filologicznego UJ wymaga upoważnienia przez Radę Wydziału Filologicznego UJ.

Wynik kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji ustalony w oparciu o:

 1. pisemny projekt badawczy, zaopiniowany przez opiekuna naukowego. Opinia opiekuna naukowego powinna być sporządzona według wzoru zamieszczonego na stronie wydziałowej studiów doktoranckich (0–40 pkt.);
 2. osiągnięcia naukowe kandydata:
  • książka naukowa wydana lub przyjęta do druku – od 5 do 10 pkt.;
  • artykuł naukowy (co najmniej 8 stron) wydany lub przyjęty do druku – od 1 do 3 pkt.;
  • tłumaczenie (w przypadku utworów poetyckich co najmniej 5 stron tekstu ciągłego, tj. ok. 150 wersów) opublikowane lub przyjęte do druku – od 1 do 2 pkt.;
  • referat wygłoszony na konferencji międzynarodowej – 2 pkt.;
  • referat wygłoszony na konferencji krajowej lub seminarium – 1 pkt.;
  • Diamentowy Grant – 5 pkt.;
 3. średnią ocen ze studiów (0–10 pkt.), przeliczoną na punkty według wzoru:

  WSr = [(Srm) / (Mm)] · 10

  gdzie:
  WSr to przeliczony wynik punktowy za średnią ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub za odpowiednio przeliczoną średnią arytmetyczną średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia,
  Sr to średnia ocen uzyskanych przez kandydata obliczona zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom;
  M to maksymalna (najlepsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej kandydata;
  m to minimalna (najgorsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej kandydata.
 4. znajomość języków obcych:
  • ukończenie studiów filologicznych w dziedzinie filologii obcych – 10 pkt.;
  • certyfikaty zgodne z wykazem wymienionym w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 1586) – 5 pkt.;
  • ukończenie szkoły średniej, w której językiem wykładowym był język inny niż polski – 5 pkt.;
  • ocena z lektoratu języka obcego na innych kierunkach – 2 pkt., za każdy język;
 5. ukończenie drugiego kierunku studiów z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych; studia podyplomowe:
  • drugie studia I stopnia – 2 pkt.;
  • drugie studia II stopnia – 4 pkt.;
  • drugie studia jednolite magisterskie – 6 pkt.;
  • studia podyplomowe – 2 pkt.;
  • studia III stopnia – 6 pkt.;
 6. staże i praktyki zagraniczne; stypendia zagraniczne uzyskane w drodze konkursu – program SOCRATES Erasmus/Erasmus+ nie jest punktowany:
  • staż, praktyka zagraniczna – 2 pkt.;
  • stypendium zagraniczne uzyskane w drodze konkursu – 2 pkt.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie analizy przedstawionych dokumentów.

Obliczenie końcowego wyniku kwalifikacji

Ostateczny liczbowy wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i określaną dla wszystkich kandydatów według wzoru:

W = [(x) / (Nw)] · 100

gdzie:
W to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego
X to wynik kandydata jako suma punktów w całym postępowaniu kwalifikacyjnym,
Nw to najwyższy wynik wśród kandydatów uzyskany w całym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Limit miejsc
30
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
15
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.
Liczba semestrów
8

Opis programu studiów

 • I rok:
  1. Konwersatorium profesorskie (10 godz. rocznie),
  2. Warsztat pracy naukowej I (konwersatorium, 45 godz. rocznie),
  3. Seminarium z metodologii badań (60 godz. rocznie),
  4. Zajęcia dydaktyczne (do 90 godz. rocznie);
 • II rok:
  1. Konwersatorium promotorskie (10 godz. rocznie),
  2. Warsztat pracy naukowej II (45 godz. rocznie),
  3. Język obcy (60 godz. rocznie),
  4. Zajęcia dydaktyczne (do 90 godz. rocznie);
 • III rok:
  1. Konwersatorium promotorskie (10 godz. rocznie),
  2. Seminarium doktoranckie (60 godz. rocznie),
  3. Filozofia (60 godz. rocznie),
  4. Wykład monograficzny (30 godz. rocznie),
  5. Zajęcia dydaktyczne (do 90 godz. rocznie);
 • IV rok:
  1. Konwersatorium promotorskie (10 godz. rocznie),
  2. Seminarium doktoranckie (60 godz. rocznie),
  3. Zajęcia dydaktyczne (do 90 godz. rocznie).

Doktoranci dzielą się na dwie grupy, w zależności od specjalizacji:

 1. literaturoznawcza,
 2. językoznawcza.

Profil absolwenta

Absolwenci studiów doktoranckich ze stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa znajdują zatrudnienie przede wszystkim jako pracownicy naukowi na wyższych uczelniach w kraju i za granicą, w instytucjach naukowo-badawczych, placówkach dyplomatycznych, szkołach średnich, muzeach itp.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje drugiego stopnia lub dokumentu potwierdzającego bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznanego za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia)*,
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku kserokopia indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny*,
 • oświadczenie pracownika wydziału posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, lub osoby niebędącej pracownikiem wydziału upoważnionej przez radę wydziału, o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową,
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych,
 • potwierdzenie stażu, praktyki zagranicznej, uzyskania stypendium zagranicznego,
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (dla absolwentów studiów drugiego stopnia, także zaświadczenie zawierające średnią z ukończonych studiów pierwszego stopnia) – wymagane w przypadku braku tych informacji w suplemencie do dyplomu*,
 • potwierdzenie ukończenia studiów podyplomowych,
 • dokument wydany przez instytut potwierdzający oceny z egzaminów z języków obcych na studiach oraz kserokopie innych zaświadczeń o znajomości języków obcych (dotyczy kandydatów, którzy nie posiadają dyplomu magisterskiego w zakresie filologii obcej),
 • potwierdzenie ukończenia drugiego kierunku studiów (licencjackich, magisterskich),
 • opinia opiekuna naukowego o kandydacie i jego projekcie badawczym,
 • konspekt projektu przyszłej pracy doktorskiej (do dwóch stron tekstu formatu A4),
 • lista osiągnięć naukowych i publikacji w formie formularza dostępnego na stronie: www.filg.uj.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja,
 • potwierdzenie publikacji (książek, artykułów, tłumaczeń) – kserokopia pierwszej strony każdego opublikowanego tekstu lub potwierdzenie przyjęcia tekstu do druku,
 • potwierdzenie (organizatora) udziału w konferencjach z referatem,
 • *Dokumenty oficjalne, (oznaczone gwiazdką tj. dyplomy, suplementy do dyplomu, transkrypty ocen, wypisy z indeksu, świadectwa i zaświadczenia), jeżeli zostały sporządzone w języku innym niż polski, należy przedłożyć wraz z tłumaczeniami poświadczonymi na język polski. Wszystkie inne dokumenty wydane w językach innych niż polski i języki konferencyjne (angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański), należy przedłożyć wraz z tłumaczeniami potwierdzonymi przez opiekuna naukowego.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • do wglądu: dyplom potwierdzający kwalifikacje drugiego stopnia lub dokument potwierdzający bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
 • do wglądu: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku indeks lub inny dokument zawierający nazwy kursów oraz otrzymane oceny (którego kserokopia została przesłana na etapie rejestracji),
 • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • wnioski stypendialne – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyznanie stypendiów,
 • do wglądu: oryginały wszystkich dokumentów przesyłanych na etapie rejestracji elektronicznie lub dostarczonych w postaci kserokopii.
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego – nie dotyczy kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu), lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września 2017 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września 2017 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
nie

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »