Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2017/2018

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Dziedzina nauki
nauki społeczne
Dyscyplina naukowa
socjologia
Typ studiów
trzeciego stopnia
Tryb studiów
stacjonarne
Wydział
Wydział Filozoficzny
Języki wykładowe
polski
Szanowni Państwo,
w związku z przyjętą elektroniczną formą przekazywania dokumentów oraz w celu usprawnienia administracyjnej obsługi procesu rekrutacji prosimy o przekazywanie skanów dokumentów wymaganych do potwierdzenia rejestracji w trzech plikach w formacie PDF według następującego wzorca:

Plik 1 „Imię Nazwisko Rekrutacja” powinien zawierać dokumenty: podpisane podanie ERK, dyplom studiów II stopnia lub dokument potwierdzający bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, zgoda pracownika wydziału na objęcie opieką, życiorys, zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych, opinia pracownika naukowego, suplement do dyplomu.

Plik 2 „Imię Nazwisko Dorobek naukowy” powinien zawierać dokumenty: dyplom ukończenia drugiego kierunku studiów oraz dokumenty potwierdzające dorobek naukowy (publikacje, konferencje, staże, stypendia, projekty badawcze).

Plik 3 „Imię Nazwisko Projekt” powinien zawierać dokumenty: konspekt projektu badawczego.
Rejestracja od 16.08.2017 od godz. 12:00 do 04.09.2017
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o dokumenty wy­magane przy rejestracji.

do 06.09.2017,  do godz. 12:00
Egzaminy wstępne od 13.09.2017 do 20.09.2017
Ogłoszenie listy rankingowej25.09.2017
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 26.09.2017 do 28.09.2017

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

29.09.2017

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny na dowolnym kierunku.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się również osoby będące beneficjentami programu Diamentowy Grant, nieposiadające tytułu magistra, ale posiadające status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek.

Dodatkowym wymogiem formalnym jest uzyskanie zgody samodzielnego pracownika naukowego, będącego członkiem Rady Wydziału Filozoficznego UJ lub osoby upoważnionej przez Radę Wydziału na pełnienie funkcji opiekuna naukowego.

Wynik kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji ustalony w oparciu o:

 1. średnią ocen ze studiów (0–10 pkt.) przeliczoną na punkty według wzoru:

  Wsr = [(Srm) / (Mm)] · 10

  gdzie:
  Wsr to przeliczony wynik punktowy za średnią ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub za odpowiednio przeliczoną średnią arytmetyczną średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia;
  Sr to średnia ocen uzyskanych przez kandydata obliczona zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom;
  M to maksymalna (najlepsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej kandydata;
  m to minimalna (najgorsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej kandydata;
 2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0–15 pkt.);
 3. ocena projektu badawczego (0–30 pkt.): rozbudowanego referatu prezentującego zamysł przyszłej pracy doktorskiej wraz z bibliografią, złożonego zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej Wydziału Filozoficznego UJ;
 4. dorobek naukowy (0–45 pkt.), gdzie liczba punktów jest ustalana zgodnie ze wzorem:

  Wdn = (X / Nw) · 45

  gdzie:
  Wdn to liczba punktów za dorobek naukowy;
  X to bazowy wynik kandydata, liczony jako suma punktów za:
  • publikacje recenzowane – według reguł stosowanych przy ocenie dorobku etatowych pracowników naukowych Wydziału, obowiązujących 30 czerwca roku, w którym dokonywana jest ocena;
  • publikacje recenzowane nieobjęte regułami, o których mowa w punkcie powyżej, 1 pkt. za każdą, razem nie więcej niż 3 pkt.;
  • kierownictwo projektu badawczego o charakterze naukowym, finansowanego ze środków zewnętrznych pozyskanych przez kandydata/kandydatkę – 7 pkt.; udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków zewnętrznych na naukę w charakterze wykonawcy (kandydat pobiera z tytułu uczestnictwa w projekcie stałe wynagrodzenie w postaci stypendium naukowego lub jego ekwiwalent) – 3 pkt.;
  • udział w znaczącej konferencji międzynarodowej (organizowanej cyklicznie przez międzynarodowe towarzystwo naukowe lub renomowany ośrodek naukowy, z udziałem wielu znanych uczonych, posiadających w dorobku liczne publikacje w czasopismach z listy A, której językiem jest język angielski lub inny, podstawowy dla danej dziedziny): referat – 4 pkt., plakat – 2 pkt.; lub w konferencji krajowej: referat – 2 pkt., plakat – 1 pkt.; razem nie więcej niż 12 pkt.;
  • inne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne po 1 pkt. za każde, razem nie więcej niż 3 pkt.;
  • ukończenie drugiego kierunku studiów: magisterium – 8 pkt., licencjat – 5 pkt., MBA – 4 pkt., studia podyplomowe – 3 pkt. Punkty za licencjat nie są przyznawane, jeśli studia licencjackie stanowiły pierwszy stopień ukończonych przez kandydata/kandydatkę studiów dwustopniowych;
  • stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia w nauce – 5 pkt.

   Nw – to najwyższy bazowy wynik wśród kandydatów uzyskany za dorobek naukowy (w ramach danej listy rankingowej, osobno dla każdej z dyscyplin).

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech etapów.

W pierwszym etapie oceniany jest składany przez kandydata projekt badawczy – złożony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej Wydziału Filozoficznego UJ. Uzyskanie przez kandydata co najmniej 6 pkt. z tego etapu jest warunkiem przystąpienia do etapu drugiego. Kandydaci nieprzystępujący do dalszych etapów kwalifikacji otrzymują za elementy oceniane w etapach drugim i trzecim 0 pkt.

W etapie drugim oceniane są osiągnięcia i kompetencje kandydata na podstawie średniej ocen ze studiów oraz dorobku naukowego.
Po zakończeniu drugiego etapu Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa osobno dla każdej z dyscyplin studiów minimalną łączną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem przystąpienia do trzeciego etapu. Kandydaci nieprzystępujący do trzeciego etapu kwalifikacji otrzymują za niego 0 pkt.

W trzecim etapie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w czasie której kandydat prezentuje swój projekt badawczy w kontekście krajowej i światowej literatury przedmiotu oraz odpowiada na pytania Komisji oceniającej przygotowanie kandydata do podjęcia studiów doktoranckich. Dodatkowo w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej komisja dokonuje weryfikacji oceny projektu badawczego, zachowując lub zmieniając przyznaną w pierwszym etapie liczbę punktów przy zachowaniu zakresu 0–30 pkt.

Wynik kandydata to suma punktów uzyskanych we wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Listy rankingowe kandydatów sporządza się dla każdej z dyscyplin osobno.

Posiadanie statusu beneficjenta programu Diamentowy Grant jest podstawą przyznania maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (100 pkt. na liście rankingowej), pod warunkiem spełnienia przez kandydata wymogów formalnych udziału w rekrutacji.

Obliczenie końcowego wyniku kwalifikacji

Ostateczny liczbowy wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i określaną dla wszystkich kandydatów według wzoru:

W = Wsr + Wrk + Wpb + Wdn

gdzie:
W – ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego;
Wsr – przeliczony wynik punktowy za średnią ocen ze studiów;
Wrk – wynik z rozmowy kwalifikacyjnej;
Wpb – wynik oceny projektu badawczego;
Wdn – liczba punktów za dorobek naukowy.

Limit miejsc
10
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
6
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.
Liczba semestrów
8

Opis programu studiów

Przyjęty na Wydziale Filozoficznym model studiów doktoranckich pozwala na ich daleko idącą indywidualizację. Każdy doktorant zgodnie ze swoimi zainteresowaniami ustala własny program studiów, który jest zatwierdzany przez jego opiekuna naukowego. Określone są jednak pewne ramy, które muszą być wypełnione. W szczególności, aby zaliczyć kolejne lata studiów, doktorant jest zobowiązany:


na I roku – zaliczyć zajęcia z modułu A1, uzyskać minimum 10 punktów ECTS, w tym co najmniej 1 punkt z tytułu praktyk dydaktycznych,
na II roku – uzyskać łącznie od początku studiów minimum 20 punktów ECTS, w tym co najmniej 2 punkty z tytułu praktyk dydaktycznych,
na III roku – uzyskać łącznie od początku studiów minimum 30 punktów ECTS, w tym co najmniej 3 punkty z tytułu praktyk dydaktycznych, otworzyć przewód doktorski,
na IV roku – uzyskać łącznie od początku studiów minimum 45 punktów ECTS, w tym co najmniej 4 punkty z tytułu praktyk dydaktycznych, uzyskać stopień doktora nauk humanistycznych lub społecznych.

Jest to plan minimum, który może być rozszerzony przez doktoranta. W programie studiów są też przewidziane cztery obowiązkowe moduły kształcenia:
A1: Przygotowanie do pracy dydaktycznej (10 punktów ECTS),
A2: Przygotowanie do pracy naukowo-badawczej (10 punktów ECTS),
B: Zajęcia związane z przewodem doktorskim (7 punktów ECTS),
C: Zajęcia programu indywidualnego (18 lub mniej punktów ECTS),

Większość oferowanych w modułach kursów ma charakter fakultatywny (dotyczy to zwłaszcza modułu C: Zajęcia programu indywidualnego).

Doktorant ma również prawo uczestniczyć we wszystkich wybranych przez siebie zajęciach prowadzonych na Wydziale Filozoficznym. W poszczególnych instytutach określone są przy tym pewne szczególne wymagania dotyczące obowiązku zaliczenia wybranych kursów. Są to zazwyczaj kursy, które rozwijają warsztat badawczy specyficzny dla studiowanej dziedziny.

Taki model studiowania pozwala z jednej strony zapewnić pewne konieczne podstawy przewidziane w programie, a z drugiej jednak otwiera możliwości dostosowania programu studiów do indywidualnych potrzeb doktoranta, co jest wartością stawianą na Wydziale szczególnie wysoko.

Profil absolwenta

Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym pomyślane są jako trzeci stopień kształcenia (licencjat, magisterium, doktorat). Podstawowym celem studiów doktoranckich jest przygotowanie przyszłych pracowników instytucji akademickich pełniących podwójną rolę badacza i nauczyciela w szkolnictwie wyższym.

W szczególności absolwenci poznają teoretycznie i praktycznie warsztat pracy naukowej w swoich dyscyplinach w stopniu pozwalającym na dalszą samodzielną pracę naukowo-badawczą. Pogłębiają znajomość filozoficznych i metodologicznych podstaw tych dyscyplin, opanowują stosowane w nich narzędzia i techniki badawcze oraz analityczne; pogłębiają znajomość wybranego języka obcego.

Oprócz tych korzyści ogólnych, dzięki okazji do prowadzenia zaawansowanych studiów i badań stają się wysokiej klasy specjalistami w wybranym przez siebie obszarze. Mogą dzięki temu prowadzić partnerską współpracę z innymi badaczami w kraju i za granicą.

Choć nie jest to bezpośredni cel studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym, umiejętności merytoryczne i warsztatowe pozyskane przez absolwentów dają im mocną pozycję także na rynku pracy innym niż akademicki.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
 • skan dyplomu potwierdzającego kwalifikacje drugiego stopnia lub dokumentu potwierdzającego bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznanego za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – skan wydanego przez uczelnię zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierającego informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także skan zaświadczenia zawierającego te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
 • konspekt projektu badawczego (rozbudowany referat prezentujący przyszłą pracę doktorską) wraz ze wstępną bibliografią, złożony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej Wydziału Filozoficznego,
 • skan dyplomu ukończenia drugiego kierunku studiów (magisterskich, licencjackich, podyplomowych),
 • oświadczenie pracownika wydziału posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, lub osoby niebędącej pracownikiem wydziału upoważnionej przez radę wydziału, o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową,
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych,
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (dla absolwentów studiów drugiego stopnia, także zaświadczenie zawierające średnią z ukończonych studiów pierwszego stopnia) – wymagane w przypadku braku tych informacji w suplemencie do dyplomu,
 • opinia pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 • skan suplementu do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku skan indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny,
 • dokumenty potwierdzające dorobek naukowy, jakie wypisano poniżej:,
 • potwierdzenie innych osiągnięć naukowych i wyróżnień,
 • skany publikacji (książki – strony tytułowe, artykuły, przekłady, recenzje) i ich spis, skany nie są wymagane dla publikacji dostępnych w internecie pod warunkiem podania numeru digital object identifier (doi) i linku do dokumentu elektronicznego,
 • potwierdzenie ukończenia stażu (w tym MOST),
 • potwierdzenie otrzymania stypendium,
 • referaty (w tym także plakaty–postery) wygłoszone na konferencjach,
 • potwierdzenie udziału w ukończonych bądź realizowanych projektach badawczych,
 • spis wystąpień i potwierdzenia udziału w konferencjach,
 • tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje drugiego stopnia lub dokumentu potwierdzającego bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznanego za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia) (wraz z oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku kserokopia indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny (wraz z oryginałem do wglądu),
 • wnioski stypendialne – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyznanie stypendiów,
 • do wglądu: oryginały wszystkich dokumentów przesyłanych na etapie rejestracji elektronicznie lub dostarczonych w postaci kserokopii,
 • tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego – nie dotyczy kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu), lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września 2017 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września 2017 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
nie

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »