Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2017/2018

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Dziedzina nauki
nauki prawne
Dyscyplina naukowa
prawo
Typ studiów
trzeciego stopnia
Tryb studiów
niestacjonarne
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Języki wykładowe
polski
Rejestracja od 16.08.2017 od godz. 12:00 do 06.09.2017
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o dokumenty wy­magane przy rejestracji.

do 08.09.2017,  do godz. 12:00
Egzaminy wstępne od 18.09.2017 do 19.09.2017
Ogłoszenie listy rankingowej25.09.2017
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 26.09.2017 do 28.09.2017

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

29.09.2017

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny z obszaru kształcenia nauk społecznych lub nauk humanistycznych.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się również osoby będące beneficjentami programu Diamentowy Grant, nieposiadające tytułu magistra, ale posiadające status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek.

Wynik kwalifikacji

O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie tematyki planowanej rozprawy doktorskiej, w tym wyboru odpowiedniego seminarium doktoranckiego.

Posiadanie statusu beneficjenta programu Diamentowy Grant jest podstawą przyznania maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pod warunkiem spełnienia przez kandydata wymogów formalnych udziału w rekrutacji.

Limit miejsc
34
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
28
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.
Liczba semestrów
8

Opis programu studiów

Uchwała nr 184e/VI/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie programu niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Na podstawie § 3 i § 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017, poz. 256) i § 2 Załącznika do Uchwały nr 64/V/2017 Senatu UJ z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich, stanowi się, co następuje:

§ 1 Wprowadza się następujący program niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

PROGRAM ZAJĘĆ NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UJ CZTERY LATA, 400 GODZIN (31,5 PKT. ECTS)

ROK I – 110h (8,5 pkt. ECTS)

Zajęcia obowiązkowe:

 • Metodologia nauk prawnych: 30h kontaktowych + 45h niekontaktowych / egzamin / 2 pkt. ECTS
 • Seminarium doktoranckie: 30h kontaktowych + 45h niekontaktowych / zaliczenie bez oceny / 2 pkt. ECTS
 • Wykłady gościnne*: 30h kontaktowych + 45h niekontaktowych / egzamin / 2 pkt. ECTS
 • Praktyki zawodowe (dydaktyczne): 10h / zaliczenie bez oceny / 1 pkt ECTS

Zajęcia fakultatywne:

Jeden przedmiot z listy do wyboru**: 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / zaliczenie na ocenę / 1,5 pkt. ECTS.

ROK II – 110h (8,5 pkt. ECTS)

Zajęcia obowiązkowe:

 • Nowe zagadnienia prawa europejskiego: 30h kontaktowych + 45h niekontaktowych / egzamin / 2 pkt. ECTS
 • Wykłady gościnne*: 30h kontaktowych + 45h niekontaktowych / egzamin / 2 pkt. ECTS
 • Seminarium doktoranckie: 30h kontaktowych + 45h niekontaktowych / zaliczenie / 2 pkt. ECTS
 • Praktyki zawodowe (dydaktyczne): 10h / zaliczenie bez oceny / 1 pkt ECTS

Zajęcia fakultatywne:

Jeden przedmiot z listy do wyboru**: 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych, zaliczenie bez oceny, 1,5 pkt. ECTS.

ROK III – 100h (8 pkt. ECTS)

Zajęcia obowiązkowe:

 • Wykłady gościnne*: 30h kontaktowych + 45h niekontaktowych / egzamin / 2 pkt. ECTS
 • Seminarium doktoranckie: 30h kontaktowych + 45h niekontaktowych / zaliczenie bez oceny / 2 pkt. ECTS
 • Praktyki zawodowe (dydaktyczne): 10h / zaliczenie bez oceny / 1 pkt ECTS

Zajęcia fakultatywne:

Dwa przedmioty z listy do wyboru**: 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych x 2, zaliczenie na ocenę, 3 pkt. ECTS.

ROK IV – 80h (6,5 pkt. ECTS)

Zajęcia obowiązkowe:

 • Seminarium doktoranckie: 30h kontaktowych + 45h niekontaktowych / zaliczenie bez oceny / 2 pkt. ECTS
 • Wykłady gościnne*: 30h kontaktowych + 60h niekontaktowych / egzamin / 2 pkt. ECTS
 • Praktyki zawodowe (dydaktyczne): 10h / zaliczenie bez oceny / 1 pkt ECTS

Zajęcia fakultatywne:

Jeden przedmiot z listy do wyboru**: 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych, zaliczenie na ocenę, 1,5 pkt. ECTS.

.* W ramach przedmiotu Wykłady gościnne przewidziano zajęcia wspólne dla wszystkich lat („Świadkowie, VIPy i fachowcy”).

.** PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 1. Prawo porównawcze: 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / zaliczenie na ocenę / 1,5 pkt. ECTS.
 2. Metody i techniki dydaktyczne: 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / zaliczenie na ocenę / 1,5 pkt. ECTS.
 3. Topiki prawnicze: 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / zaliczenie na ocenę / 1,5 pkt. ECTS.
 4. Historyczny rozwój prawa: 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / zaliczenie na ocenę / 1,5 pkt. ECTS.
 5. Etyka i bioetyka prawnicza: 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / zaliczenie na ocenę / 1,5 pkt. ECTS.
 6. Kultura języka polskiego i redakcja tekstu naukowego: 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / zaliczenie na ocenę / 1,5 pkt. ECTS.
 7. Przygotowanie i realizacja projektu badawczego: 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / zaliczenie na ocenę / 1,5 pkt. ECTS.
 8. Sądownictwo konstytucyjne we współczesnym świecie: 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / zaliczenie na ocenę / 1,5 pkt. ECTS.
 9. Metodologia badań empirycznych: 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / zaliczenie na ocenę / 1,5 pkt. ECTS.
 10. Legal English: 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / zaliczenie na ocenę / 1,5 pkt. ECTS.

PRAKTYKI ZAWODOWE (DYDAKTYCZNE)

Obowiązek uczestniczenia w zajęciach lub obowiązek prowadzenia zajęć (ćwiczeń) w wymiarze co najmniej 10h godzin rocznie (po 1 pkt ECTS na rok) – semestr I-VIII, zaliczenie bez oceny.

PLAN STUDIÓW

Szczegółowy plan studiów, zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Zajęcia obowiązkowe:

 1. Metodologia nauk prawnych (wykład): semestr I-II / egzamin / 30h kontaktowych + 45h niekontaktowych / 2 ECTS
 2. Wykłady gościnne (wykład): semestr I-VIII / egzamin / 30h kontaktowych + 45h niekontaktowych / 2x4 ECTS
 3. Nowe zagadnienia prawa europejskiego (wykład): semestr III-IV / egzamin / wykład 30h kontaktowych + 45h niekontaktowych / 2 ECTS
 4. Praktyki zawodowe (dydaktyczne): semestr I-VIII / zaliczenie / 10 godzin / 1x4 ECTS
 5. Seminarium doktoranckie: semestr I-VIII / zaliczenie / 30h kontaktowych + 45h niekontaktowych / 2x4 ECTS

Zajęcia fakultatywne: Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe.

 1. Historyczny rozwój prawa (wykład): semestr I-VIII / zaliczenie / 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / 1,5 ECTS
 2. Prawo porównawcze (wykład): semestr I-VIII / zaliczenie / 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / 1,5 ECTS
 3. Metodologia badań empirycznych (wykład): semestr I-VIII / zaliczenie / 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / 1,5 ECTS
 4. Etyka i bioetyka prawnicza (wykład): semestr I-VIII / zaliczenie / 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / 1,5 ECTS
 5. Kultura języka polskiego i redakcja tekstu naukowego (wykład): semestr I-VIII / zaliczenie/ 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / 1,5 ECTS
 6. Topiki prawnicze (wykład): semestr I-VIII / zaliczenie / 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / 1,5 ECTS
 7. Sądownictwo konstytucyjne we współczesnym świecie (wykład): semestr I–VIII / zaliczenie / 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / 1,5 ECTS
 8. Metody i techniki dydaktyczne (wykład): semestr I-VIII / zaliczenie / 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / 1,5 ECTS
 9. Przygotowanie i realizacja projektu badawczego (wykład): semestr I-VIII / zaliczenie / 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / 1,5 ECTS
 10. Legal English (wykład): semestr I-VIII / zaliczenie / 20h kontaktowych + 30h niekontaktowych / 1,5 ECTS

Profil absolwenta

Absolwent studiów doktoranckich zna najnowsze pojęcia, teorie i problemy badawcze dyscypliny nauki właściwej obszarowi prowadzonych badań. Te umiejętności dają możliwość rozwoju kariery naukowej w szkolnictwie wyższym i nie tylko. Ugruntowana wiedza prawnicza daje olbrzymie możliwości działania w zawodach prawniczych. Absolwent studiów doktoranckich uzyska także przygotowanie do pracy zawodowej w administracji publicznej, organizacjach międzynarodowych itp.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje drugiego stopnia lub dokumentu potwierdzającego bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznanego za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku kserokopia indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny,
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych,
 • tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • do wglądu: dyplom potwierdzający kwalifikacje drugiego stopnia lub dokument potwierdzający bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
 • do wglądu: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku indeks lub inny dokument zawierający nazwy kursów oraz otrzymane oceny (którego kserokopia została przesłana na etapie rejestracji),
 • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • do wglądu: oryginały wszystkich dokumentów przesyłanych na etapie rejestracji elektronicznie lub dostarczonych w postaci kserokopii,
 • tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego – nie dotyczy kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu), lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września 2017 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września 2017 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
nie

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
8000 PLN / rok

Szczegółowe informacje o opłacie:
 • opłata za pierwszy rok studiów 8000 PLN;
 • opłata za kolejne lata studiów 8000 PLN/rok

informacja o sposobie wnoszenia opłat udzielana jest w jednostce prowadzącej kierunek studiów.

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »