Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2017/2018

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kierunek
socjologia
Typ studiów
drugiego stopnia
Tryb studiów
stacjonarne
Numer naboru
drugi
Wydział
Wydział Filozoficzny
Języki wykładowe
polski
Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych od 21.07.2017 od godz. 13:00 do 12.09.2017
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne.

do 13.09.2017,  do godz. 12:00
Wprowadzenie do systemu ERK informacji o wynikach studiów wyższych do 12.09.2017
Ogłoszenie listy rankingowej15.09.2017
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 18.09.2017 do 21.09.2017

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

od 22.09.2017 do 25.09.2017

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujący element kryteriów kwalifikacji:

nazwa elementu waga
średnia ze studiów 100 %

Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Limit miejsc
53
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
30
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.
Liczba semestrów
4

Opis programu studiów

Program studiów składa się ze specjalizacji oraz z kursów oferowanych poza specjalizacjami. Obowiązkowe dla wszystkich studentów/ek są trzy kursy „Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności", „Statystyczna analiza danych" oraz „Analiza danych jakościowych". Z myślą o studentach, którzy nie posiadają tytułu licencjata z socjologii przygotowaliśmy kurs "Projektowanie badań społecznych – repetytorium". Na studiach II stopnia oferowane są również seminaria tematyczne (poza specjalizacjami), czyli autorskie, zaawansowane kursy prowadzone w małych grupach.

Specjalizacje w ramach socjologii (II stopień):

"Analiza danych i badania społeczne"

Zajęcia w ramach specjalizacji prowadzą praktycy mający duże doświadczenie analityczne i rynkowe. Studenci przygotowywani są do prowadzenia samodzielnych badań społecznych, marketingowych oraz ewaluacyjnych. Uzyskują praktyczne umiejętności przekazywania wyników badań na potrzeby różnego rodzaju odbiorców (środowiska naukowe, administracja publiczna, korporacje). Dodatkowo rozwijają swoje umiejętności z zakresu zarządzania projektami (praca zespołowa, kompetencje komunikacyjne, zarządzanie czasem).

"Komunikowanie społeczne"

Studenci zyskują umiejętności analizowania, interpretowania i strategicznego planowania procesów komunikacyjnych w biznesie, kulturze, społecznościach lokalnych i globalnych. Dzięki nowoczesnym laboratoriom i warsztatom uczą się przekładać najnowszą wiedzę teoretyczną na wdrażanie innowacji w obszarze komunikowania. W trakcie studiów budujemy warsztat metodologiczny, rozwijamy kreatywność i doskonalimy umiejętności komunikacji w grupie. W efekcie studenci potrafią korzystać z narzędzi pomiaru w obszarze rynku medialnego, diagnozować wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie komunikacyjne organizacji, projektować programy CSR, strategie reklamowe i PR, prowadzić komunikację w nowych mediach.

"Społeczeństwo miejskie"

Specjalizacja ma interdyscyplinarny charakter. Choć jej postawą jest socjologia, program uwzględnia także wiedzę z zakresu urbanistyki i architektury, ekonomii, geografii społecznej, politologii, psychologii środowiskowej, antropologii kultury i historii. W trakcie nauczania nacisk kładziony jest na udział studentów w badaniach i interdyscyplinarnych projektach dotyczących jakości życia w mieście, planowania przestrzennego, innowacji miejskich itp. Znaczna część zajęć ma charakter warsztatów, wizyt studyjnych oraz spotkań z praktykami. Program specjalizacji obejmuje następujące bloki tematyczne: Zrozumieć miasto; Miasto – problemy, wyzwania i rozwiązania; Polityki miejskie i zarządzanie rozwojem miast; Przestrzeń miejska; Miasto jako zadanie.

Profil absolwenta

Absolwent/ka studiów II stopnia jest przygotowany/a do samodzielnej realizacji badań społecznych oraz analizy i interpretacji wyników tych badań oraz danych zastanych w oparciu o dorobek socjologii. W zależności od wybranej specjalizacji absolwenci są przygotowani do pracy w firmach badawczych, działach marketingu, agencjach interaktywnych i PR, mediach, firmach consultingowych, instytucjach publicznych oraz organizacjach pozarządowych itp.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Podczas rejestracji na te studia kandydat nie dostarcza dokumentów.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (wraz z jego oryginałem do wglądu), a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych, wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi: oceną z egzaminu dyplomowego, oceną z pracy dyplomowej, oceną na dyplomie oraz średnią ze studiów ustaloną zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom, a ponadto zawierającego informację o uprawnieniu do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, chyba że kandydat posiada elektroniczną legitymację studencką UJ,
 • kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia suplementu do dyplomu (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu suplementu do dyplomu lub transkryptu ocen, pisemne oświadczenie o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, jeżeli była brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym – wymagane w przypadku braku tych informacji w suplemencie do dyplomu,
 • tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego – nie dotyczy kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu), lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września 2017 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września 2017 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
tak
Wysokość opłaty
75,00 PLN / 18,00 EUR / 20,00 USD
Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji. Raz wybranej waluty nie można zmienić.

Po dokonaniu rejestracji generowany jest unikatowy numer rachunku bankowego, który służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej za tę rejestrację. Nie należy wnosić na niego żadnych innych opłat (np. czesnego, opłaty za legitymację). Numer rachunku jest dostępny po zalogowaniu w karcie rejestracji.

Najszybszą metodą płatności jest płatność online Paybynet, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN) – sprawdź, jakie banki są obsługiwane ». Zachęcamy również do dokonywania wpłat przelewem internetowym, bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A., księgowanych szybciej niż opłaty wykonywane na poczcie lub innymi metodami.

Wszystkie koszty manipulacyjne ponosi kandydat, w tym opłaty związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem błędnie wpłaconych środków.

Dokonując wpłaty w banku zagranicznym należy przed numerem rachunku dodać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Instytut Socjologii
ul. Grodzka 52, pok. 59D
31-044 Kraków
Telefon stacjonarny
+48 12 663 17 29
Fax
+48 12 430 20 99
Adres e-mail
maria.zachara@uj.edu.pl
Strona WWW
www.socjologia.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
18 września: 11:00–14:00
19 września: 11:00–14:00
20 września: 11:00–14:00
21 września: 11:00–14:00
22 września: 11:00–14:00
25 września: 11:00–14:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.