Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2017/2018

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Dziedzina nauki
nauki prawne
Dyscyplina naukowa
prawo
Typ studiów
trzeciego stopnia
Tryb studiów
stacjonarne
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Języki wykładowe
polski
Rejestracja od 16.08.2017 od godz. 12:00 do 06.09.2017
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o dokumenty wy­magane przy rejestracji.

do 08.09.2017,  do godz. 12:00
Egzaminy wstępne od 18.09.2017 do 20.09.2017
Ogłoszenie listy rankingowej25.09.2017
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 26.09.2017 do 28.09.2017

jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie

29.09.2017

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny na kierunkach prawo, prawo kanoniczne, administracja.

Dodatkowym wymogiem formalnym jest przedstawienie oświadczenia pracownika Wydziału posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieka naukową. Jeśli osoba taka nie jest pracownikiem Wydziału, wymagana jest uprzednia zgoda Rady Wydziału na objęcie tej funkcji.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się również osoby będące beneficjentami programu Diamentowy Grant, nieposiadające tytułu magistra, ale posiadające status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek.

Wynik kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji ustalony w oparciu o:

 1. średnią ocen ze studiów (0–30 pkt.) przeliczoną na punkty według wzoru:

  WSr = [(Srm) / (Mm)] · 30

  gdzie:
  WSr to przeliczony wynik punktowy za średnią ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub za odpowiednio przeliczoną średnią arytmetyczną średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia;
  Sr to średnia ocen uzyskanych przez kandydata obliczona zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom;
  M to maksymalna (najlepsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej kandydata;
  m to minimalna (najgorsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej kandydata;
  Beneficjentom programu Diamentowy Grant średnia ocen obliczana jest za lata studiów, które zaliczyli.
 2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0–20 pkt.);
 3. dodatkowe kryteria kwalifikacji:
  • recenzowane publikacje naukowe – wyłącznie prawnicze lub z zakresu: historii prawa, filozofii prawa, socjologii prawa, psychologii prawa i ekonomii, ogłoszone drukiem lub opublikowane w zarejestrowanych periodykach internetowych lub wydawnictwach internetowych posiadających własny ISSN (w przypadku współautorstwa punkty dzieli się przez liczbę współautorów):
   • monografia (10 pkt.);
   • udział w monografii w części merytorycznej (nie mniej niż 20%) (5 pkt.);
   • artykuł w czasopiśmie naukowym z listy ministerialnej (3 pkt. + X pkt., gdzie X stanowi liczbę punktów dla danego czasopisma według listy czasopism punktowanych, jednak łącznie nie więcej niż 9 pkt.);
   • inny artykuł naukowy (w tym w czasopiśmie elektronicznym) lub udział w monografii (poniżej 20 %)(3 pkt.);
   • publikacja pokonferencyjna (1 pkt.);
   • glosa (1 pkt.);
   • w przypadku publikacji w języku obcym do powyższej punktacji dodaje się każdorazowo (2 pkt.);
  • ukończone magisterskie studia zagraniczne (7 pkt.);
  • ukończone studia podyplomowe (2 pkt.);
  • ukończony drugi kierunek studiów, studia LLM, ukończona aplikacja (po 3 pkt.). Ukończenie studiów I i II stopnia na tym samym kierunku punktowane jest łącznie (3 pkt.);
  • posiadanie stopnia naukowego doktora (7 pkt.);
  • znajomość języków obcych na poziomie co najmniej B2, potwierdzona certyfikatami: drugi i każdy kolejny język (3 pkt.). Punktowana jest znajomość tych języków obcych, których certyfikaty potwierdzające ich znajomość wymienione są w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. (Dz. U. 2016 poz. 1586);
  • projekt badawczy (Diamentowy Grant, granty Narodowego Centrum Nauki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego):
   • kierownik projektu (10 pkt.);
   • udział w projekcie (5 pkt.);
  • udział w konferencjach naukowych wyłącznie prawniczych lub z zakresu historii prawa, filozofii prawa, socjologii prawa, psychologii prawa i ekonomii:
   • udział w krajowej konferencji naukowej z referatem, poświadczony certyfikatem wydanym przez organizatora – (0,5 pkt.);
   • udział w międzynarodowej konferencji naukowej z referatem, poświadczony certyfikatem wydanym przez organizatora – (1 pkt.)
    Punktacja przysługuje najwyżej za 6 konferencji – wybranych według uznania kandydata. Przyznanie punktów za publikację pokonferencyjną oraz za udział w monografii w części merytorycznej wyklucza przyznanie punktów za udział w konferencji, której dotyczy publikacja/monografia. Jeżeli konferencja lub publikacja jest elementem grantu – wyklucza się podwójną punktację.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatury zgodnie z kryteriami w pkt. 1 i 3. Do drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, przystępują kandydaci, którzy uzyskali najwięcej punktów w etapie pierwszym, w liczbie przekraczającej o połowę ustalony limit miejsc. Kandydaci, którzy nie przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej uzyskują z niej 0 (zero) punktów.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań naukowych kandydata, rozumienia przez niego istoty pracy naukowej, metody jej prowadzenia i spodziewanych efektów.
Wynik kandydata jest sumą punktów uzyskanych przez kandydata w obu etapach postępowania kwalifikacyjnego.

Obliczenie końcowego wyniku kwalifikacji

Ostateczny liczbowy wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i określaną dla wszystkich kandydatów według wzoru:

W = (X / Nw) · 100

gdzie:
W to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego;
X to wynik kandydata jako suma punktów w całym postępowaniu kwalifikacyjnym;
Nw to najwyższy wynik wśród kandydatów uzyskany w całym postępowaniu kwalifikacyjnym,
z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali 0 (zero) punktów ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji wynosi 0 (zero).

Limit miejsc
35
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
30
Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów, w tym również osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.
Liczba semestrów
8

Opis programu studiów

Uchwała nr 78/III/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Na podstawie § 3 i § 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. 2017 r. poz. 256) stanowi się, co następuje

§ 1

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

PROGRAM STUDIÓW NA STUDIACH DOKTORANCKICH

1. ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

1.1. Metodologia nauk prawnych, wykład, semestr I-II, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godz. niekontaktowych, 2 pkt ECTS

1.2. Etyka prawnicza, wykład, semestr V-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godz. niekontaktowych, 2 pkt ECTS

1.3. Przedmiot pokrewny do przedmiotu, z którego doktorant przygotowuje pracę doktorską, wykład, semestr III-VIII, egzamin, 60 godzin kontaktowych + 60 godzin niekontaktowych, 4 pkt ECTS

2. ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

2.1. Zajęcia do wyboru rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe (obowiązek wyboru co najmniej jednego podczas studiów):

2.1.1. Metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych, konwersatorium, semestr I-IV, zaliczenie, 60 godzin kontaktowych + 60 godz. niekontaktowych, 4 pkt ECTS 2.1.2. Uczestniczenie w wykładzie lub seminarium magisterskim prowadzonym przez opiekuna naukowego, semestr I-II, zaliczenie, 60 godzin kontaktowych, 2 pkt ECTS 2.1.3. Argumentacja prawnicza, wykład, semestr III-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.1.4. Podstawy rachunkowości, wykład, semestr I-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.1.5. Elementy statystyki, wykład, semestr I-VIII, zaliczenie, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.1.6. Narzędzia informatyczne, ćwiczenia, semestr I-VIII, zaliczenie, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.1.7. Metodologia badań empirycznych, wykład, semestr I-IV, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.1.8. Autoprezentacja i retoryka, warsztaty, semestr I-IV, zaliczenie, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.1.9. Przygotowanie i realizacja projektu badawczego, warsztaty, semestr III-VIII, zaliczenie, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.1.10. Praktyczne metody nauczania prawa, warsztaty, semestr I-IV, zaliczenie, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS

2.2. Pozostałe zajęcia fakultatywne (wg corocznej oferty):

2.2.1. Przedmioty ogólne (obowiązek wyboru co najmniej jednego podczas studiów), w tym:

2.2.1.1. Socjologia – współczesne teorie socjologiczne, wykład, semestr I-VI, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.2.1.2. Główne nurty współczesnej filozofii politycznej, wykład, semestr I-VI, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.2.1.3. Filozofia, wykład, semestr I-IV, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.2.1.4. Ekonomia, wykład, semestr I-IV, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.2.1.5. Aktualne tendencje w poszczególnych dziedzinach prawa: administracyjnym, cywilnym i karnym, wykład, semestr I-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS

2.2.1.6. Etykieta prawnicza na bazie protokołu dyplomatycznego, wykład, semestr III-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS

2.2.2. Przedmioty europejskie (obowiązek wyboru co najmniej jednego podczas studiów) w tym:

2.2.2.1. Europejskie prawo cywilne, wykład, semestr III-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.2.2.2. Europejskie prawo karne, wykład, semestr III-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.2.2.3. Europejskie prawo administracyjne, wykład, semestr III-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.2.2.4. Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, wykład, semestr III-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.2.2.5. Europejskie prawo finansowe, wykład, semestr III-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.2.2.6. Europejskie prawo prywatne międzynarodowe, wykład, semestr III-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.2.2.7. Europejskie prawo energetyczne, wykład, semestr III-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.2.2.8. Międzynarodowe aspekty procesu karnego, wykład, semestr III-VIII, egzamin, 45 godzin kontaktowych + 45 godzin niekontaktowych, 3 pkt ECTS 2.2.2.9. Podstawy prawa podatkowego Unii Europejskiej, wykład, semestr III-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.2.2.10. Postępowanie przed międzynarodowymi sądami i trybunałami arbitrażowymi, wykład, semestr III-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin nie kontaktowych, 2 pkt ECTS,

2.2.3. Inne:

2.2.3.1. Historyczny rozwój prawa, wykład, semestr I-IV, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS

2.2.4. Przedmioty w językach obcych (obowiązek wyboru co najmniej jednego podczas studiów, który może być zastąpiony przez zaliczenie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w wymiarze co najmniej 3 miesięcy albo ukończeniem w toku studiów doktoranckich szkoły prawa obcego) – 2 pkt ECTS

2.2.4.1. Consumer Protection Law, wykład, semestr V-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 2.2.4.2. Contemporary Issues of Cryminal Policy, wykład, semestr V-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS

2.2.5. Wykłady gościnne, prowadzone przez zaproszone osoby z kraju i z zagranicy – według corocznej oferty – obowiązek zaliczenia co najmniej 4 wykładów w toku studiów, zaliczenie, 15 godzin kontaktowych + 15 godz. niekontaktowych, 1 pkt ECTS

3. PRAKTYKI ZAWODOWE

Obowiązek uczestniczenia w zajęciach lub obowiązek prowadzenia zajęć (ćwiczeń) w wymiarze co najmniej 30 godzin rocznie oraz nie więcej niż 90 godzin rocznie dla osób pobierających stypendium doktoranckie oraz nie więcej niż 60 godzin rocznie dla osób niepobierających stypendium doktoranckiego – semestr I-VIII, zaliczenie, po 1 pkt ECTS na rok

4. INNE ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

4.1. Seminarium doktoranckie, semestr I-VIII, zaliczenie, 60 godzin kontaktowych, po 2 pkt ECTS na rok 4.2. Lektorat z języka obcego nowożytnego, na poziomie C-1, semestr III-VI, zaliczenie, 2x30 godzin, 2 pkt ECTS 4.3. Obowiązkowe szkolenie BHP, semestr I-II, zaliczenie, 1 pkt ECTS.

§ 2

1. Celem praktyk zawodowych, o jakich mowa w pkt 3 programu jest nabycie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej co najmniej na poziomie ćwiczeń i konwersatoriów.

2. Efektami kształcenia w dziedzinie praktyk zawodowych są: a) absolwent studiów doktoranckich ma szeroką wiedzę z zakresu dydaktyki uniwersyteckiej, b) posiada umiejętność profesjonalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej przynajmniej na poziomie ćwiczeń i konwersatoriów, c) potrafi przekazywać studentom własną wiedzę, efekty swoich badań a także najnowsze osiągnięcia nauki prawa, d) potrafi przekazywać i interpretować bieżące ustawodawstwo i dorobek orzecznictwa sądowego, e) potrafi nawiązywać i prowadzić dyskusję ze studentami oraz odpowiadać na ich bieżące pytania, f) panuje nad programem prowadzonego przedmiotu, odpowiednio gospodarując czasem, g) posiada umiejętność weryfikacji nabytej wiedzy przez studentów.

3. Metodami sprawdzania i oceny efektów kształcenia osiągniętych przez uczestnika studiów doktoranckich w wyniku odbycia praktyki zawodowej, są: a) permanentne hospitacje zajęć prowadzonych przez doktoranta, dokonywane przez opiekuna naukowego, b) stałe konsultacje dydaktyczne prowadzone przez opiekuna naukowego, c) opiniowanie i ocenianie przez opiekuna naukowego poziomu zajęć prowadzonych przez doktoranta, d) hospitacja i ocena zajęć przeprowadzana przez kierownika studiów doktoranckich.

§ 3

Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje efekty kształcenia także w zakresie umiejętności komunikowania się w języku obcym w obrębie dyscypliny „prawo” i dyscypliny „administracja”, zgodnych z wymaganiami Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności językowych odpowiadają poziomowi C-1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.

§ 4

Uczestnik studiów doktoranckich ma obowiązek odbycia kursu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 października 2017 r. i obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 i w latach następnych.

Profil absolwenta

Absolwent studiów doktoranckich zna najnowsze pojęcia, teorie i problemy badawcze dyscypliny nauki właściwej obszarowi prowadzonych badań. Te umiejętności dają możliwość rozwoju kariery naukowej w szkolnictwie wyższym i nie tylko. Ugruntowana wiedza prawnicza daje olbrzymie możliwości działalności w zawodach prawniczych. Absolwent studiów doktoranckich ma również przygotowanie do działalności zawodowej w administracji rządowej, i samorządowej, organizacjach międzynarodowych itp.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje drugiego stopnia lub dokumentu potwierdzającego bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznanego za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku kserokopia indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny,
 • oświadczenie pracownika wydziału posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, lub osoby niebędącej pracownikiem wydziału upoważnionej przez radę wydziału, o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową (osoby niebędące pracownikami wydziału mogą sprawować opiekę za zgodą rady wydziału uzyskaną przed złożeniem aplikacji na studia),
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych (wykaz osiągnięć naukowych w formie tabeli, w kolejności: publikacje, ukończone studia/aplikacja, certyfikaty językowe, granty, konferencje, inne),
 • opinia pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (dla absolwentów studiów drugiego stopnia, także zaświadczenie zawierające średnią z ukończonych studiów pierwszego stopnia) – wymagane w przypadku braku tych informacji w suplemencie do dyplomu,
 • kserokopia potwierdzenia (organizatora) udziału w konferencjach oraz wygłoszenia referatu,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kolejnych kierunków studiów (w tym podyplomowych, licencjackich, zagranicznych etc.), ukończenie aplikacji, dyplom doktorski,
 • kserokopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych wystawione przez szkołę językową lub inną instytucję uprawnioną do wystawienia certyfikatu, z zaznaczeniem poziomu, na jakim został on uzyskany,
 • dokumenty potwierdzające publikacje naukowe: monografia, artykuł, publikacja pokonferencyjna (kserokopia strony tytułowej, spisu treści oraz pierwszej strony publikacji),
 • tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • do wglądu: dyplom potwierdzający kwalifikacje drugiego stopnia lub dokument potwierdzający bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
 • do wglądu: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku indeks lub inny dokument zawierający nazwy kursów oraz otrzymane oceny (którego kserokopia została przesłana na etapie rejestracji),
 • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • wnioski stypendialne – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyznanie stypendiów,
 • do wglądu: oryginały wszystkich dokumentów przesyłanych na etapie rejestracji elektronicznie lub dostarczonych w postaci kserokopii,
 • tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
 • kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego – nie dotyczy kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu), lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września 2017 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • kserokopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 29 września 2017 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
nie

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »